GS-besluitenlijst d.d. 24 mei 2005 Provincie Drenthe

Weeknummer 21

Nummer

Onderwerp

Besluit


1.

Verdeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) over de programmagemeenten voor de periode 2005 tot en met 2009.

GS hebben ingestemd met de meerjarenontwikkelingsprogrammas van de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Coevorden. De gemeenten krijgen voor de uitvoering van het programma middelen die gecombineerd met gemeentelijke en marktinvesteringen te goedemoeten komen aan het stedelijk woon- en leefklimaat.

Het gaat om resp. ca. 3.8 miljoen voor Assen, 2.7 miljoen Hoogeveen,
2.0 miljoen voor Meppel en 1.4 miljoen voor Coevorden (afgerond), in totaal 10.1 miljoen.

Dit ISV-budget zien GS als instrument voor een stimulering in brede zin van de stedelijke ontwikkeling


2.

Meerjarenprogramma Ontsnippering Rijk.

De ministeries van LNV, VROM en VW hebben aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden om de barrièrewerking van de Rijkswegen en spoorbanen in de EHS zoveel mogelijk op te heffen. Het Rijk heeft de benodigde middelen daarvoor gereserveerd en verzoekt de provincie de regierol voor programmering en uitvoering op zich te nemen en af te stemmen met ontsnipperende maatregelen bij provinciale en gemeentelijke wegen.


3.

Intrekking Subsidieregelingen cultuur, welzijn en zorg.

In overeenstemming met door provinciale staten vastgestelde beleidsdocumenten (mensen in het middelpunt, provinciale agenda 2005-2008en De kunst van het combineren, cultuurnota 2005-2008) wordt provinciale staten voorgesteld de bestaande subsidieregelingen op het gebied van cultuur, welzijn en zorg in te trekken. Genoemde beleidsdocumenten, alsmede het Beleidskader Jeugdzorg 2005-2008 en de nota Zorg in perspectief vormen het inhoudelijke kader waaraan subsidieverzoeken moeten voldoen.


4.

Onderzoeksrapport Wonen met zorg en welzijn.

GS heeft kennis genomen van het inventarisonderzoek Wonen met zorg en welzijn. Dit onderzoek is verricht door Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg in de vorm van een literatuurstudie naar behoeften van mensen met een zorgvraag. Dit inventarisatieonderzoek biedt inzicht in de specifieke vraag (en het aanbod) naar woningen met zorg en welzijn in Drenthe, in de randvoorwaarden voor zelfstandig wonen en in de behoeften hieromtrent van ouderen en van mensen met een beperking. De uitkomsten van het huidige provinciale beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn zoals, zoals uitgezet in de notas Mensen in het middelpunt en Zorg in perspectief. Inmiddels hebben zijn er al diverse projecten opgezet, die passen binnen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Op dit moment geeft het onderzoek dan ook geen aanleiding tot nieuwe actie. Na afronding van de lopende projecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn wordt opnieuw de werkelijke noodzaak van nader onderzoek vastgesteld..


5.

Jaarverslag Vrijwillige Weidevogelbescherming 2004 van Landschapsbeheer Drenthe.

GS hebben kennis genomen van het Jaarverslag van de Vrijwillige Weidevogelbescherming 2004 van Landschapsbeheer Drenthe. Dat verslag is tevens doorgestuurd naar PS. In het jaarverslag staan alle relevante gegevens wat betreft de Vrijwillige Weidevogelbescherming (ondermeer aantal vrijwilligers, participerende agrariërs, aantal broedparen, broedsucces, predatie)


6.

Concept-functieboek Fuwaprof.

Het functieboek is een weergave van

Alle functies binnen de organisatie volgens het functiewaarderingssysteem fuwaprov dat de 12 provincies sinds 1 januari 2005 hanteren. Op basis van dit boek wordt elke medewerker een functiebeschrijving toegewezen. De medewerker kan daartegen nog bedenkingen uiten of bezwaar aantekenen. Met dit functieboek wordt sterk in het aantal functiebeschrijvingen gesaneerd.

Disclaimer. Deze publicatie geldt niet als een officiële bekendmaking in de zin van de Algemene wet bestuurs-recht. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Mededelingen