Gemeente Reimerswaal


Bomen rooien in Kruiningen

De gemeente is van plan om in de volgende wijken bomen te rooien en gedeeltelijk andere bomen te herplanten. Dit geldt voor de Braillestraat, Marconistraat en Edisonstraat in Kruiningen.

Ervaring in de wijk heeft uitgewezen dat de snelgroeiende boomsoort Metaseqoia in een verharding veel overlast geeft. Door het oppervlakkige wortelgestel en de brede stamvoet wor-den trottoirtegels gevaarlijk opgetild. Het steeds wegkappen van de wortels en herstellen van het trottoir is niet alleen een dure aangelegenheid maar kan de stabiliteit van de bomen in gevaar brengen. Het komt ook voor dat de fijne wortels de verbindingen van gresriolering binnendringen. Hierdoor kunnen verstoppingen ontstaan. Dezelfde soort bomen in een be-plantingsstrook geven veel minder problemen. De hieronder beschreven oplossing is ingrij-pend, maar de huidige toestand is niet te handhaven.

Marconistraat
De huidige beplanting in de Marconistraat bestaat uit 2 bomenrijen. Aan de oneven zijde staan bomen (de conifeerachtige boomsoort "Metaseqoia") in een groenstrook met onderbe-planting, aan de even zijde staan verschillende soorten bomen, waaronder Metaseqoia's, in verharding en beplanting. De wortels drukken de tegels van het schoolplein omhoog, zodat kinderen op het plein kunnen struikelen tijdens hun spel. Regelmatig legt een stratenmaker de opgedrukte tegels weer op hun plaats.
Het voorstel is om de 7 stuks Metaseqoia's in het trottoir langs het schoolplein aan de Marconistraat te rooien. De boomstobben zullen kapot gefreesd worden en de plantgaten dicht-gestraat. Op deze locatie worden geen bomen herplant. Het trottoir wordt hierdoor breder en beter geschikt voor het bij school afzetten van kinderen. De overige bomen in de straat blij-ven behouden.

Het bovenstaande in overweging genomen stelt de gemeente het volgende scenario voor:

· rooien van 7 stuks Metaseqoia's;

· kapotfrezen van de stobben en opvullen van de plantgaten;
· boomranden verwijderen en dichtstraten van de plantgaten.

Edisonstraat
De Edisonstraat heeft enkel bomen in het trottoir. Het betreft ook hier bomen van de soort Metaseqoia. Het voorstel is om de bomen aan beide zijden van de Edisonstraat te rooien. De huidige standplaats van de bomen is nogal dicht bij elkaar, het herplanten van bomen zal om en om plaatsvinden.
De nieuw te planten bomen zullen een smalle kroon ontwikkelen, zodat overlast van overhangende takken tot een minimum beperkt blijft.

Het bovenstaande in overweging genomen stelt de gemeente het volgende scenario voor:

· rooien van 18 stuks Metaseqoia's;

· kapotfrezen van de stobben;

· herplanten van 10 stuks smalkronige bomen;
· boomranden verwijderen en dichtstraten van 8 plantgaten.

Braillestraat
De huidige beplanting in de Braillestraat bestaat uit 2 bomen op de kopse kant van de woningen 2 en 28, 1 boom aan de kopse kant van de woning Marconistraat 19, 1 grote boom in het grasveldje van het speelplaatsje en 9 stuks bomen in het trottoir voor de nummers 2 tot en met 28.

Het voorstel is om de bomen in het trottoir - 9 stuks bomen van wederom de soort Metaseqoia - te rooien. In de Braillestraat is het trottoir dusdanig smal dat herplant eigenlijk niet past. De zijde waar de bomen staan is tevens de plaats van de straatlantaarnpalen. Nieuwe bomen aanplanten zou de lichtverspreiding in de straat niet ten goede komen.

Het bovenstaande in overweging genomen stelt de gemeente het volgende scenario voor:

· rooien van 9 stuks Metaseqoia's;

· kapotfrezen van de stobben en opvullen van de plantgaten;
· dichtstraten van de plantgaten.

Bent u het niet eens met de hierboven vermelde scenario's, of heeft u een suggestie waarbij één of meerdere bomen gespaard kunnen blijven, dan kunt u uw zienswijze schriftelijk richten aan onze groenmedewerkster mevrouw G. Uytdewilligen van de afdeling Gemeentewer-ken.
Wilt u bij het indienen van uw zienswijze het kenmerknummer 05.006229 op uw brief vermelden.

Binnenkort zal de aanvraag van de kapvergunning in Reimerswaal Informatie gepubliceerd worden. Wanneer er geen zienswijzen of bezwaren tegen de bovengenoemde werken en kapaanvraag ontvangen worden, zullen de werken in het najaar van 2005 plaatsvinden. Een dag voor de werken zult u, door middel van dranghekken, opgeroepen worden om uw auto in een andere straat te parkeren, om beschadigingen aan uw eigendommen te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.
(Geplaatst op: 24-05-2005)