Gemeente Ambt Montfort


Nieuwe verordening winkeltijden

Burgemeester en wethouders hebben besloten de raad voor te stellen een nieuwe verordening Winkeltijden vast te stellen.

De positie van deze gemeente in de regio waarbij de nadruk ligt op termen als groen, extensieve dagrecreatie (wandelen, fietsen e.d.), de roep om deregulering en de minder regulerende overheid duiden er op dat het particuliere initiatief, zoals de ondernemers, de ruimte moet worden geboden actief daarin deel te nemen. Een verruiming (met name ook in het zomerseizoen) van de mogelijkheden om winkels open te stellen wordt gevraagd en past daar nadrukkelijk in. De keuze van het college blijft in eerste aanleg beperkt tot de verdere ontwikkelingen rond het grensoverschrijdend verkeer. Later zou de mogelijkheid kunnen zijn om meer gebiedgewijs verdere toeristische ontwikkelingen ook met een verruiming van de winkeltijden te ondersteunen. Ondernemers moeten in dat kader in de gelegenheid worden gesteld daaraan versterkende eigen initiatieven te ontwikkelen. Door het vaststellen van een gemeentelijke verordening Winkeltijden biedt het gemeentebestuur aan deze ondernemers de mogelijkheid. Uiteindelijk blijft het een vrije bevoegdheid van ondernemers om daar al dan niet gebruik van te maken. Alvorens het voorstel aan de raad voor te leggen krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid te reageren. De nieuwe ontwerpverordening ligt ter inzage in het gemeentehuis, Schaapsweg 20 te St. Odiliënberg. Bemerkingen kunnen worden ingediend binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij het college van burgemeester en wethouders.