Partij van de Arbeid


Den Haag, 25 mei 2005


Vragen van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (beiden PvdA) aan de minister van SZW en de staatssecretaris van SZW


over reïntegratiebureaucratie


* Kent u het verhaal over de Kafkaïaanse reïntegratiebureaucratie waarin een ontslagen werknemer van een HBO-kunstinstelling verzeild raakte?


* Wat is uw oordeel over deze gang van zaken?


* Welke conclusies trekt u hieruit ten aanzien van de kwaliteit van de publieke dienstverlening van CWI en UWV, mede in het licht van de rapporten van de WRR over publieke dienstverlening ten aanzien van werk en inkomen?


* Kunt u verklaren waarom deze cliënt nooit een antwoord op haar aangetekende brief aan u heeft gekregen? Wat zou uw antwoord zijn geweest?


* Hoe kan het dat bij het UWV niet bekend is dat lidmaatschap van de gemeenteraad geen arbeidsovereenkomst kent, omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding en dus ook niet van loon maar van een vergoeding? Heeft u signalen dat het vaker voorkomt dat lidmaatschap van de gemeenteraad, Provinciale Staten en Eerste en Tweede Kamer als werk onder gezagsverhouding wordt gezien?


* Kunt u nader motiveren op grond waarvan het UWV de aangetekende klachtenbrief (en onkostendeclaratie) heeft afgewezen? In welke gevallen en op grond waarvan kunnen cliënten gemaakte kosten wèl declareren, wanneer de oorzaak van fouten bij de instanties ligt en niet bij henzelf?


* Vindt u dat in deze kwestie een schadeloosstelling op zijn plaats is? Zo niet, wanneer en in welke omstandigheden is dat naar uw opvattingen dan wel het geval?


* Wat is een advies van het CWI aan het UWV waard, als het CWI adviseert dat de cliënt niet geschikt is voor een reïntegratietraject, maar het UWV vervolgens besluit dat iemand op straffe van beëindiging van de uitkering een reïntegratietraject moet volgen?


* Behoort de cliënt te worden ingelicht als er sprake is van een opting-out reïntegratieverzoek , dat wil zeggen dat de voormalige werkgever aan het UWV een verzoek gedaan heeft om zelf ander werk voor de betreffende ex-werknemer te zoeken?


* Wat is de oorzaak en wat is uw opvatting over het totale gebrek aan communicatie tussen verschillende afdelingen van het UWV over de jaren dat deze casus zich heeft voorgedaan?


* Beschikt het UWV thans wel over een intern cliënt-volgsysteem via ICT? Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, wanneer zal dat van start gaan en wat zijn de belemmeringen die ervoor gezorgd hebben dat het systeem nog niet beschikbaar is?


Trouw 25-5-2005