Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

-
Datum
24 mei 2005
Ons kenmerk
RWS/SDG/PROD/2005/1644/9505
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

1
Uw kenmerk

-
Onderwerp
reactie op de brief van de Stichting BIA

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de door mij gegeven reactie aan de Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft (BIA) toe.

Dit conform de toezegging aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, gedaan op 4 april in antwoord op schriftelijke vragen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw drs M.H. Schultz van Haegen

Contactpersoon

Datum
27 april 2005
Ons kenmerk
RWS/SDG/2005/1425/8217
Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1 (wordt apart verzonden)
Uw kenmerk

-
Onderwerp
Ingediende klacht ex hoofdstuk 9 Awb

Geachte heer Van Zon,

Bij brief van 27 januari 2005 heeft de Stichting BIA een klacht ingediend over de wijze waarop mijn ministerie - in het bijzonder Progis - zich jegens BIA heeft gedragen.

Rijkswaterstaat Noord Holland heeft op mijn verzoek de klacht in behandeling genomen.
Inmiddels heb ik ook kennis genomen van het Rapport van bevindingen dat is opgesteld naar aanleiding van de ingediende klachten.

Het samenvattend oordeel over de ingediende klachten en aanbevelingen uit dit Rapport van bevindingen neem ik integraal over en ik heb inmiddels Progis gevraagd hieraan uitvoering te geven. Kortheidshalve verwijs ik u naar het Rapport van bevindingen.

Met u is afgesproken dat ik een werkbezoek afleg om met u te spreken over de ontstane situatie, waarbij ik enkele probleempanden zal bezoeken.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw drs M.H. Schultz van Haegen

Doorverwijzing naar de Nationale ombudsman

Tegen de afdoening van de klacht staat geen bezwaar- of beroep open. Indien u het niet eens bent met de conclusies die door mij aan het onderzoek naar de klacht zijn verbonden, kunt u wel om een onderzoek vragen bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122,
2509 AC Den Haag.