Gemeente Bolsward


woensdag 25 mei 2005

Mededelingen 25 mei 2005

Verleende bouwvergunningen
Wij maken bekend dat op grond van artikel 40 van de Woningwet de volgende bouwvergunningen zijn verleend.

1. Hema, Lunters Warenhuis BV, d.d. 19 mei 2005, voor het vernieuwen van een entree op het perceel Appelmarkt 10;

2. Hypotheekshop, d.d. 19 mei 2005, voor het plaatsen van neonreclame op het perceel Jongemastraat 47.

Wanneer u meent door een van deze vergunningen rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de vergunning aan aanvrager verzonden is, worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus 33, 8700 AA Bolsward. Graag in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: bezwaarschrift.

Indien sprake is van een spoedeisend belang, kunt u - tegelijk met het maken van bezwaar bij het bestuursorgaan - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit niet op, maar de Voor-zieningenrechter van de rechtbank kan dit wel bevelen.

Nadere inlichtingen over bovenstaande vergunningen kunt u krijgen op het stadhuis, sector Wonen en Werken, telefoon 578720.

Verleende vergunning brandveilig gebruik
Wij maken bekend dat op grond van artikel 6.1.1 van de Bouwverordening gemeente Bolsward de volgende vergunningen brandveilig gebruik zijn verleend.

1. ACR Welkoop, d.d. 19 mei 2005, vergunning/controle brandveilig gebruik, t.b.v ACR Welkoop Industriepark 11;

2. Woonvorm Bolsward, d.d. 19 mei 2005, vergunning/controle brandveilig gebruik, t.b.v Woonvorm Bolsward, Kerkstraat 15-21;
3. Openbare Bibliotheek Bolsward, d.d. 19 mei 2005, vergunning/controle brandveilig gebruik t.b.v. Openbare Bibliotheek, Marktplein 1.

Wanneer u meent door deze vergunning rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de vergunning aan aanvrager verzonden is, worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus 33, 8700 AA Bolsward. Graag in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: bezwaarschrift.

Indien sprake is van een spoedeisend belang, kunt u - tegelijk met het maken van bezwaar bij het bestuursorgaan - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit niet op, maar de Voor-zieningenrechter van de rechtbank kan dit wel bevelen.

Nadere inlichtingen over bovenstaande vergunning kunt u krijgen op het stadhuis, sector Wonen en Werken, telefoon 578720.

Binnengekomen bouwaanvragen
Ingevolge artikel 41 van de Woningwet maken wij bekend dat de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn ontvangen.

Aanvragen lichte bouwvergunning

1. E. Agricola, voor het vergroten van de carport op het perceel It Waarlamke 21;

2. A & A Kidswear, voor het plaatsen van reclame-uitingen op het perceel Witherenstraat 28.

Aanvragen reguliere bouwvergunning

1. De Friese Greiden Groep, voor het veranderen van het pand op het perceel De Dobben 1;

2. M.J. Gerritsma, voor het oprichten van een vrijstaande woning met garage op het perceel De Smjunt 5 (kavel 173).

Aaanvraag bouwvergunning 1e fase

1. E. Egin, voor het oprichten van een vrijstaande woning met garage op het perceel De Smjunt 15 (kavel 168).

Tegen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend. Dat is wel mogelijk tegen verleende bouwvergunningen.

Verzoek om vrijstelling
Wij maken bekend dat wij een aanvraag hebben ontvangen: h voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van garage naar een woning op het perceel Hoogstraat 46;
h voor het oprichten van een garage/berging en carport op perceel Hid Herostraat 12;
h voor het plaatsen van een garage op het perceel Workumertrekweg 4. Er kan alleen medewerking worden verleend aan de ingediende bouwaanvragen door middel van vrijstelling van het bestemmingsplan.

Wij zijn voornemens middels artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmings-plan en daarmee medewerking te verlenen aan het plan.

De bouwplannen liggen met ingang van 26 mei 2005 gedurende vier weken ter inzage op het stadhuis, sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1.

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze omtrent de aanvraag tot vrijstelling kenbaar maken. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus 33, 8700 AA Bolsward.

Verleende drank- en horecavergunningen
Wij maken bekend dat besloten is op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet een vergunning te verlenen aan restaurant Olympia voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting, gevestigd in het perceel Bargefenne 11, waar zwakalcoholische dranken mogen worden verstrekt voor gebruik ter plaatse in het restaurant.

Wanneer u meent door deze vergunning rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de vergunning aan aanvrager verzonden is, worden gericht aan burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus 33, 8700 AA Bolsward. Graag in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: bezwaarschrift.

Indien sprake is van een spoedeisend belang, kunt u - tegelijk met het maken van bezwaar bij het bestuursorgaan - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit niet op, maar de Voorzieningenrechter van de rechtbank kan dit wel bevelen. Aan de procedure voor voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en van de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen op het stadhuis, bij de afdeling Bestuurszaken, telefoon 0515-578788 of telefoon 578786, op dinsdag, woensdag en donderdagochtend.

Bekendmaking beschikkingen
In onderstaand overzicht staan de vergunningen vermeld die de afgelopen week door ons zijn afgegeven.
Wanneer u meent door deze beschikkingen rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de vergunning of ontheffing is verleend, worden gericht aan degene die de beschikking heeft afgegeven (burgemeester of college van burgemeester en wethouders), postbus 33, 8700 AA Bolsward. Graag in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: bezwaarschrift.

Tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift kunt u vragen de beschikking tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de presi-dent van de rechtbank te Leeuwarden, sector bestuurs-recht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd als er sprake is van een spoedeisend belang. Nadere inlichtingen kunt u krijgen op het stadhuis, sector Wonen en Werken, bureau Bestuurszaken, telefoon 0515-578788 of 0515-578786.

Beschikkingen

1. Scouting Jambowa Bolsward, voor het houden van een rommelmarkt en een tentenshow met verkoop van tenten nabij het clubgebouw aan de Thomasstraat 2 op zaterdag 4 juni a.s.;

2. Bolswarder Activiteiten Commissie Bolsward, voor het houden van div. activiteiten, waarbij een springkussen en een rodeostier wordt geplaatst op het Marktplein en de Appelmarkt op zaterdag 28 mei a.s. tussen 09.00 en 18.00 uur.

De beschikkingen liggen met ingang van heden ter inzage bij sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1.