Gemeente Reiderland


Ruimtelijke Ordening
25 mei 2005

Burgemeester en wethouders van Reiderland maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling) vrijstelling te verlenen voor:


- het gedeeltelijk verhogen van de goothoogtes van de landbouwschuur aan de Hoofdweg 10 te Nieuw Beerta.

Genoemd bouwplan, ligt vanaf maandag 30 mei 2005 aanstaande, gedurende 2 weken in het gemeentehuis, aan de Rozenstraat 2 te Beerta, ter inzage. Gedurende de termijn van ter visie legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor het indienen van bezwaar en beroep worden het besluit tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 19 en de van Gedeputeerde Staten ontvangen verklaring van geen bezwaar als één besluit beschouwt. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een verzoek voor voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.