Gemeente Reiderland


Ruimtelijke Ordening
25 mei 2005

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland maken bekend, dat zij besloten hebben, met behulp van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van het realiseren van een speeltuin en skatebaan aan de Oostlaan in Nieuw Beerta.

De vrijstelling van het bestemmingsplan en de van belang zijnde stukken liggen, gedurende openingstijden, met ingang van 27 mei 2005 ter inzage op het gemeentehuis aan de Rozenstraat 2 te Beerta. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van 6 weken (vanaf 18 mei 2005) bezwaar maken tegen de verleende vrijstelling van het bestemmingsplan, bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland, Postbus 3, 9686 ZG Beerta.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.