Gemeente Reiderland


Kapvergunningen
25 mei 2005

Aanvraag kapvergunning


- 1 beuk op het perceel Hoofdstraat 281, Beerta;
- 1 boom op het perceel Voorstraat 11, Nieuweschans.

Belanghebbenden worden middels deze in de gelegenheid gesteld om binnen 10 dagen na publicatie in dit blad de zienswijze omtrent de ingediende aanvra(a)g(en) in te dienen. Aanvra(a)g(en) en toebehoren liggen ter inzage aan de balie van Gebiedszaken.

Na verloop van deze termijn zullen burgemeester en wethouders beslissen op de ingediende aanvraag.

Verleende kapvergunningen.


- 1 bolesdoorn op het perceel G. Topelenstraat 6, Drieborg;
- diverse bomen en 4600m2 bosplantsoen i.v.m. reconstructie Molenstreek en Kromme Elleboog te Finsterwolde (in het kader van de Blauwe Stad).

Tegen bovenstaande vergunningen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking aan de aanvrager(s) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen een uitspraak vereist.