Gemeente Tilburg

Datum
25 mei 2005

Tilburg ondersteunt als eerste stad ter wereld Countdown 2010

Countdown 2010

Tilburg gaat voor échte verandering op de internationale milieuagenda. Vandaag heeft burgermeester Vreeman, tijdens de ICLEI conferentie in het Willem II Stadion, bekendgemaakt dat Tilburg het internationaal initiatief Countdown 2010 ondersteunt. Effectieve bescherming van biodiversiteit vraagt immers de steun en participatie van ondernemingen, particulieren, regionale en locale overheden en tal van andere organisaties. Voor dit doel is op 25 mei 2004 in Malahide, Ierland, het initiatief Countdown 2010 gelanceerd. Het doel hiervan is dat diverse actoren gezamenlijk de achteruitgang van biodiversiteit in 2010 tot staan brengen.

Tilburg is de eerste stad ter wereld die dit initiatief ondersteunt en geeft daarmee een duidelijk signaal af. Tilburg timmert al jaren aan de weg als het gaat om het versterken van de natuur- en groenkwaliteiten in en om de stad. De alom bekende Groene Mal en het Platform Stadsnatuur zijn twee initiatieven die prima passen in het gedachtegoed van Countdown. Beide initiatieven fungeren als platform voor organisaties die actief zijn op het vlak van groen en natuur in en rondom de stad.

Daarnaast is Tilburg binnen Brabant actief betrokken bij de vorming van het Groene Woud en bij de Duurzame driehoek. Beide projecten richten zich op behoud en vergroting van de biodiversiteit in regionaal perspectief.

Deelname aan Countdown 2010 betekent dat Tilburg internationaal kleur bekent door als eerste lokale overheid het initiatief te ondersteunen. Deelname betekent evenzeer het bewust creëren van kansen om de natuur- en groenambities van Tilburg verder uit te bouwen, binnen de context van een gezonde stadsontwikkeling.

ICLEI

Tevens is Tilburg dit jaar gastheer voor de 3-jaarlijkse conferentie van de Europese leden van de International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Dit is een wereldwijd netwerk van meer dan 450 steden. Van 25 t/m 27 mei zijn koplopers uit Europa bij elkaar in het Willem II stadion in Tilburg. Vertegenwoordigers uit steden als Londen, Barcelona, Kaapstad, Toronto, Helsinki en Brussel zijn hierbij aanwezig. Tijdens de conferentie staat het thema: 'duurzame ontwikkeling en natuur- en milieuvraagstukken onder de aandacht brengen van een breed publiek' centraal. Zo wordt oor de eerste keer de relatie tussen natuur, biodiversiteit en stedelijke omgevingen behandeld.

Een belangrijke reden voor ICLEI om de conferentie in Tilburg te organiseren, is de aanwezigheid van diverse Europese natuur- en milieu-instellingen in de stad. Daarnaast heeft Tilburg grote ambitie als het gaat om natuur- en milieubeleid. Zo heeft Tilburg al een goed systeem voor afvalinzameling, wordt er al veel gedaan aan duurzaam bouwen en neemt het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik toe. Ook wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en gaan er de komende jaren schone bussen rijden in Tilburg.

Voor de pers:
Charlotte Driessen, Afdeling Communicatie, telefoon 013 542 8176 Thomas Heesters, woordvoering college, telefoon 013 542 9952.

Voor meer informatie over Countdown 2010: www.countdown2010.org Voor meer informatie over ICLEI: www.iclei-europe.org

Inleiding

Tilburg is een stad vol groen. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De aanwezigheid van groen in Tilburg wordt alom gewaardeerd door de inwoners van de stad, door bezoekers en door bedrijven.

´t Groen in stad en de natuur in de directe omgeving worden ook steeds belangrijker. Voor ouderen zorgen ze voor recreatie mogelijkheden dichtbij huis. Ook voor tweeverdieners met drukke agenda´s zijn parken in de directe nabijheid belangrijk om even op adem te komen. Daarnaast wordt het ook voor steeds meer bedrijven belangrijk dat ze in een groene omgeving hun werk kunnen doen. Enerzijds omdat dit betekent dat Tilburg voor hun werknemers een aangename stad is om in te wonen. Anderzijds omdat het de uitstraling van bedrijventerreinen ten goede komt.

Tilburg timmert al jaren aan de weg als het gaat om het versterken van de natuur- en groenkwaliteiten in en om de stad. De alom bekende Groene Mal en het Groenstructuurplan zijn hiervan de sprekende voorbeelden. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan de Kadernota landelijk gebied en wordt in beeld gebracht op welke wijze de Flora- en Faunawet kan worden geïmplementeerd. Via deze beleidskaders en de bijbehorende projectenprogramma's wordt bijgedragen aan een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. Het gaat hierbij zowel om de belevingswaarde van groen, de recreatiefunctie, maar ook het versterken van de natuurwaarden op zich, ingegeven door het gevoelde belang van het creëren en behouden van soortenrijkdom en ecologisch waardevolle milieus.

Ook op Europees niveau heeft men de afgelopen jaren niet stilgezeten. Er is een richtlijn inzake biodiversiteit aangenomen die de basis vormt voor de eerder genoemde Flora- en Faunawet. Het doel van de Europese richtlijn is in het jaar 2010 de achteruitgang van biodiversiteit tot stilstand te brengen. Deze ambitie is verder vastgelegd tijdens de EU top over duurzame ontwikkeling in Göthenborg (2001), in de slotverklaring van de VN World Summit on Sustainable Development (Johannesburg 2002), en door de Pan-Europese conferentie van milieuministers in Kyiv (2003).

Countdown 2010

Effectieve actie om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen is ook in Europa hard nodig: 42% van de Europese zoogdieren zijn bedreigd, 15% van de vogels, 45% van de vlinders, 30% van de amfibieën, 45% van de reptielen en 52% van de zoetwater vissen. Het stoppen van deze negatieve trend vereist de actieve betrokkenheid van een groot aantal actoren. Het is niet iets dat alleen door actie van nationale en internationale overheden kan worden bereikt. Effectieve bescherming van biodiversiteit vraagt de steun en participatie van NGOs, ondernemingen, particulieren, regionale en locale overheden. Voor dit doel is op 25 mei 2004 in Malahide, Ierland, het initiatief Countdown 2010 gelanceerd. Het doel hiervan is dat diverse actoren gezamenlijk de achteruitgang van biodiversiteit in 2010 tot staan brengen. Concreet richt het initiatief zich op:
. Vergroting van de bewustwording inzake biodiversiteit bij de genoemde actoren;
. Faciliteren en coordineren van acties door de vele organisaties die actief zijn op het vlak van biodiversiteit. Het bereiken van synergie staat hierbij voorop;
. Het verzamelen en ontsluiten van kennis over biodiversiteit.

Het secretariaat van Countdown wordt gevoerd door het Europese kantoor van IUCN - the World Conservation Union, een mondiale unie van organisaties en instellingen op het gebied van natuurbescherming en biodiversiteit. Dit kantoor is gevestigd in Brussel, maar heeft een dependance in het European House for Biodiversity and Sustainability in Tilburg. Het eveneens in Tilburg gevestigde European Centre for Nature Conservation is actief betrokken bij Countdown 2010.

Countdown 2010 is erkend door de Europese commissie.

Tilburg en Countdown 2010

Tilburg heeft met de Groene Mal en het Platform Stadsnatuur twee initiatieven die prima passen in het gedachtegoed van Countdown. Beide initiatieven fungeren als platform voor organisaties die actief zijn op het vlak van groen en natuur in en rondom de stad. Dat dit synergievoordelen heeft gehad hoeft geen verder betoog. Ook hebben we in Tilburg met het Groenstructuurplan een beleidskader voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de groene waarden in de stad.

Daarnaast zijn we binnen Brabant actief betrokken bij de vorming van het Groene Woud en bij de Duurzame driehoek. Beide projecten richten zich op behoud en vergroting van de biodiversiteit in regionaal perspectief.

De koploperspositie van Tilburg is niet onopgemerkt gebleven. Zowel IUCN, dat tot voor een aantal jaren zijn Europese hoofdkantoor in Tilbrg had, als ECNC hebben Tilburg benaderd om als eerste lokale overheid in de wereld mee te doen met Countdown 2010. In november 2004 heeft de provincie Noord-Brabant deze stap reeds gezet en ook de gemeente Boxtel beraadt zich op deelname. De provincie hanteert haar "natuur- en landschapsoffensief" als beleidskader om het initiatief Countdown 2010 te omarmen.

Deelname aan Countdown 2010 leidt voor Tilburg niet noodzakelijkerwijs tot een beleidsintensivering. Vigerend beleid en lopende initiatieven bieden op zich voldoende basis voor Tilburg om deel te kunnen nemen. Deelname betekent wél dat Tilburg zich internationaal kan profileren als eerste lokale overheid die het initiatief steunt én als groene stad. Deelname betekent evenzeer het bewust creëren van kansen om de natuur- en groenambities van Tilburg verder uit te bouwen, binnen de context van een gezonde stadsontwikkeling . Aangezien het Countdown 2010 programma de actieve steun heeft van de Europese Commissie, vergroot betrokkenheid de kans op het verkrijgen van financiële steun voor activiteiten en projecten die de komende jaren op de rol staan. Ook de betrokkenheid van de provincie betekent dat in de nabije toekomst fondsen vrij worden gemaakt ter ondersteuning van biodiversiteitsprojecten. Steun aan het Countdown 2010 initiatief zou wat Tilburg betreft gepaard moeten gaan met realisatie van een projectenprogramma, waarmee als lokale overheid concreet bij kan worden gedragen aan het vergroten van de biodiversiteit, zonder de noodzakelijke stedelijke dynamiek uit het oog te verliezen. Alleen dan ook krijgt het Countdown initiatief op lokaal niveau realiteitswaarde. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om samen met rijk en provincie te komen tot zo'n projectenprogramma.

Bekendmaking deelname

Tijdens de ICLEI European Members Convention 2005, die van 25 t/m 27 mei in het Willem II stadion in Tilburg zal plaatsvinden komt het onderwerp Biodiversiteit en het initiatief Countdown 2010 aan de orde. De conferentie is hét internationale moment voor én ín Tilburg om publiekelijk bekend te maken dat we deel willen nemen aan Countdown 2010. Voorgesteld wordt de bekendmaking te doen plaatsvinden tijdens de openingsspeech van de burgemeester op 25 mei. De tijd tot de conferentie zal worden gebruikt om hiervoor een communicatieplan op te stellen.

Financiën

Het onderhavige besluit heeft op zichzelf géén financiële consequenties. Er wordt verwacht dat deelname aan het initiatief ertoe kan leiden dat eerder toegang kan worden verkregen tot Europese, nationale en provinciale fondsen op het vlak van biodiversiteit.

Afstemming

De nota is een co-productie van BOMIL en BORUI. Andere gemeentelijke afdelingen hebben vooralsnog geen betrokkenheid bij deze nota.

Ontwerpbesluit

Het college besluit om:

1. Als eerste gemeente deel te nemen aan het initiatief Countdown 2010;
2. Het besluit onder 1 voor het eerst publiekelijk uit te dragen tijdens de ICLEI European Members Convention 2005, die van 25 t/m 27 mei in het Willem II stadion zal worden georganiseerd.

Bezoekadres
Stadhuisplein 130

Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Doorkiesnummer
013 542 81 76
Faxnummer
013 542 90 71


---- --