Hes Beheer NV

P E R S B E R I C H T 25 mei 2005

MODERNISERING STRUCTUUR HES BEHEER GOEDGEKEURD; HOGER OPERATIONEEL HALFJAARRESULTAAT VERWACHT

De algemene vergadering van aandeelhouders H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam, gehouden op 25 mei 2005, heeft het voorstel om de structuur van de vennootschap op een modernere leest te schoeien goedgekeurd. Certificering van aandelen en de zogenaamde 1%-regeling worden afgeschaft. Door opheffing van de Stichting Administratiekantoor, die thans 99,5% van de stemmen heeft, wordt het stemrecht rechtstreeks bij de aandeelhouders neergelegd. De vennootschap krijgt wel het recht om tijdelijk preferente beschermingsaandelen uit te geven ingeval de continuïteit van de vennootschap wordt bedreigd. Het bestuur van de nieuw op te richten Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V. is volledig onafhankelijk. De statuten van de vennootschap zullen tegelijkertijd worden aangepast aan de nieuwe structuurregeling en diverse principes en gedragsregels uit de nieuwe Corporate Governance Code.

Het dividend over het boekjaar 2004 werd conform voorstel vastgesteld op E 0,20 per aandeel/certificaat à E 1,-- nominaal (over boekjaar 2003 E 0,10) alsmede een extra dividend van E 0,20 per aandeel/certificaat in verband met de eenmalige baten in 2004, in totaal derhalve een dividend van E 0,40 per aandeel/certificaat in contanten. Het aandeel noteert 27 mei 2005 ex-dividend. Het dividend is, onder aftrek van 25% dividendbelasting, betaalbaar met ingang van 2 juni 2005.

De directie heeft tijdens de algemene vergadering de verwachting uitgesproken dat het operationele halfjaarresultaat (= resultaat na belastingen exclusief bijzondere waardevermindering materiële vaste activa, bijzondere baten en lasten en boekwinst op verkoop vaste activa) hoger zal uitkomen dan in 2004 (E 0,7 miljoen; nog niet op basis van IFRS). De directie handhaaft haar eerdere verwachting dat het resultaat over het gehele jaar, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing latend, wederom positief zal zijn, ook zonder bijzondere elementen. Er worden nog geen concrete uitspraken gedaan over de te verwachten hoogte van de winst. HES Beheer streeft ernaar de halfjaarcijfers onder IFRS te publiceren. Zoals het zich thans laat aanzien, zal de invoering van IFRS een negatief effect hebben op het eigen vermogen. Het effect op het resultaat over 2004 is nog niet bekend. De deelneming in Maas Silo B.V. te Rotterdam wordt vergroot van 15 naar 37,5%.

Pagina -2-
Persbericht HES Beheer
25 mei 2005

De heren drs. W. Cordia, drs. C.J. van den Driest en mr. J.P. Peterson werden door de algemene vergadering herbenoemd tot commissaris. De heer ing. R. van Gelder BA zal per 1 oktober 2005 terugtreden als commissaris in verband met het volgens de Corporate Governance Code maximum aantal commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen van bestuurders. De heer Van Gelder werd in mei 1995 benoemd tot commissaris bij HES Beheer. Het aantal commissarissen bij HES Beheer wordt per voornoemde datum teruggebracht van vijf naar vier.

Directie H.E.S. Beheer N.V.