Uitspraken in de media Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt iedere woensdag om 10.15 uur de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) openbaar. Per week zijn dat er gemiddeld vijftig. De persvoorlichters maken voor de media een selectie. Deze selectie wordt iedere maandagmiddag om 14.00 uur op deze pagina gepubliceerd. De selectie is uiteraard subjectief. Zo kan een niet geselecteerde uitspraak, bijvoorbeeld lokaal, toch de aandacht trekken.

Een overzicht van alle uitspraken die woensdag openbaar wordt gemaakt, verschijnt op maandagmiddag om 14.00 uur onder 'ACTUEEL' - 'Uitspraken' - 'Hoofdzaken'. Voor meer informatie over de uitspraken en/of procedures zie 'Persvoorlichting'.

Voor de volledige tekst van de uitspraak kunt u op woensdag vanaf 10.15 uur op het onderstreepte zaaknummer klikken.
* 200402586/1
Beroepen van een aantal bedrijven uit Moerdijk, zoals APR Elektronica Productie BV en Rotako BV, met betrekking tot het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant waarbij goedkeuring is verleend aan het bestemmingsplan "Kop Roode Vaart" van de gemeente Moerdijk. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van woningen ten zuiden van het centrum van Zevenbergen, in de nabijheid van de bedrijven. Ter hoogte van de kop van de "Roode Vaart" worden twee appartementencomplexen gebouwd aan de Huizershoek ten westen van de "Roode Vaart", en 36 woningen aan de Generaal Allenweg ten oosten van de "Roode Vaart". De bedrijven stellen in beroep kort gezegd dat deze woningbouw zal leiden tot een beperking van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden en dat ter plaatse van de beoogde woningbouw sprake zal zijn van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. (Zie ook de uitspraak van gelijke datum met zaaknummer 200400022/1. Deze uitspraak heeft betrekking op de vrijstelling en de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft verleend voor de bouw van de 36 woningen en voor de appartementen. Deze uitspraak betreft een hoger beroep van het college en van een vastgoed bv tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Breda.)


* 200406219/1
Beroep van een inwoner uit Oldelamer tegen de instemming door de Minister van Economische Zaken met het winningsplan van Total E&P Nederland BV voor de winning van gas uit het voorkomen "Oldelamer". Het voorkomen wordt momenteel geëxploiteerd door Vermilion Oil & Gas Netherlands BV. De inwoner stelt dat onder meer dat er onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar bodemdaling ten gevolge van gaswinning en dat de Minister niet had mogen instemmen met het winningsplan omdat de winning in ieder geval tot 2016 zal duren. In 1993 zou zijn toegezegd dat de gaswinning 10 jaar zou duren.


* 200406957/1 en 200406958/1
Hoger beroep in verband met de aanleg en het gebruik van een voetbalveld, een trainingsveld, fietsenstalling en parkeervoorzieningen voor het sportcomplex KMD in het gebied tussen de Heulweg, de provinciale weg N211 en de wijk Suydervelt in wateringen. Om dit te kunnen aanleggen heeft het college van B&W van de toenmalige gemeente Wateringen (nu: Westland) vrijstelling van de bestaande bestemmingsplannen moeten verlenen. Het sportcomplex ligt in een gebied waarvoor vier bestemmingsplannen gelden. Ook heeft het college van B&W bouwvergunning verleend voor zogenoemde ballenvangers van acht meter hoog. Een aantal omwonenden zijn van mening zij door de verleende vrijstelling in hun belangen zijn geschaad. Het college van B&W zou volgens hen ten onrechte zijn afgeweken van de in de VNG-brochure aanbevolen afstand van 50 meter tussen woningen en een sportcomplex. De rechtbank in Den Haag heeft in juli 2004 een eerder beroep van de omwonenden ongegrond verklaard. De omwonenden hebben tegen deze uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie ook de zaaknummers 200406960/1 en 200407282/1 waarin de Afdeling bestuursrechtspraak ook uitspraak doet op 25 mei 2005. In die zaken gaat het om de vrijstelling die het college van B&W van Wateringen indertijd heeft verleend voor de aanleg van velden en paden en een deel van het clubgebouw, dug-outs en hekwerken voor het complex.


* 200407569/1
Hoger beroep in verband met het bevel van de burgemeester van Rotterdam om in oktober 2002 twee woningen in de Millinxbuurt te sluiten vanwege drugsoverlast. In politierapporten is gemeld dat de bewoners drugs in hun woning gebruikten en verkochten, waardoor er een grote aanloop van andere drugsgebruikers plaatsvond. Die grote toeloop vond zowel overdag als 's nachts plaats en veroorzaakte volgens het politierapport overlast in de omgeving van de woningen. De overlast zou onder meer bestaan uit het op de openbare weg verhandelen en gebruiken van drugs, het achterlaten van spuiten en geluidoverlast. De burgemeester heeft naar aanleiding van deze bevindingen het sluitingsbevel gegeven. De eigenares tevens verhuurster van het pand is het niet eens met deze beslissing, omdat volgens haar niet of niet voldoende is aangetoond dat vanuit de woningen handel in drugs plaatsvond en sprake was van een ernstige verstoring van de openbare orde. Zij zegt bovendien dat zij er alles aan gedaan heeft om eventuele overlast tegen te gaan. Bovendien is zij van mening dat de burgemeester het pand niet zomaar heeft kunnen sluiten zonder haar een vergoeding te geven voor gederfde huurinkomsten. De rechtbank in Rotterdam heeft in augustus 2004 een eerder beroep van de eigenares ongegrond verklaard. Nu komt zij in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.


* 200408737/1
Beroepen van inwoners van Lettele en Schalkhaar tegen het besluit van het college van gedeputeerde staten van Overijssel waarbij goedkeuring is verleend aan het uitwerkingsplan "De Vijfhoek Noord-Oost 1997, Uitwerking Spikvoorde" van de gemeente Deventer. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van ongeveer 1.000 woningen mogelijk. Het plan maakt onderdeel uit van het uitbreidingsgebied Colmschate Noord, ook wel de Vijfhoek genoemd. In totaal zullen ongeveer 4.600 woningen worden gebouwd. De inwoners stellen dat het uitwerkingsplan op diverse punten in strijd is met de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan waarop het is gebaseerd. Daarbij wijzen zij onder meer op de verschuiving van de Zandwetering met meer dan 50 meter, het tweede 'stedenbouwkundig accent' en op een tweede langzaam-verkeer route.


* 200410178/1
Beroep van het Waterschapsbedrijf Limburg uit Roermond tegen de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Meijel aan haar heeft verleend met betrekking tot de rioolzuiveringsinstallatie aan de Eerenbeemd in Meijel. Het beroep is gericht tegen de verplichting om continue het debiet en de pH van het inkomend afvalwater en het zuurstofgehalte van de beluchtingtanks te meten. Ook richt het beroep van het Waterschapsbedrijf zich tegen de verplichting om de contacttank, beluchtingstank, verdeelpunt, bezinktanks , andere tanks en leidingen, containers, goten voor afvalwater en slib en het bedrijfsrioleringssysteem vloeistofdicht uit te voeren.