Gemeente Utrecht


Secretarie
Communicatiebureau/Bestuur
persbericht
|24 mei 2005            |Postbus 16200               |
|                 |3500 CE UTRECHT              |
|                 |Telefoon: (030) 286 11 32         |
|                 |Fax: (030) 286 11 43            |
|                 |Internet: www.utrecht.nl          |

embargo tot 25-05-'05 17.30

VERENIGING SPORT UTRECHT WINT TOLERANTIEPRIJS 2005

Op voordracht van de jury Tolerantieprijs hebben burgemeester en wethouders van Utrecht de Tolerantieprijs 2005 toegekend aan Vereniging Sport Utrecht. De burgemeester, mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, reikt de prijs uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis op woensdag 25 mei 2005 om 17.30 uur. De prijswinnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van E 7.000 dat mag worden besteed aan het bekroonde initiatief of daarmee samenhangende activiteiten.

De jury Tolerantieprijs 2005 heeft de Vereniging Sport Utrecht voorgedragen vanwege hun inspanningen voor de interculturalisatie in de sport waarbij ingezet wordt op Ontmoeting, Dialoog en Ingrijpen. Vier jaar geleden was Utrecht de eerste van de vier grote steden waar allochtone verenigingen met de gemeente en de KNVB op initiatief van Vereniging Sport Utrecht een convenant sloot om tot betere beeldvorming te komen van de allochtone verenigingen. De inzet hierbij was enerzijds de hand in eigen boezem te steken (slechte organisatie, het opstellen van niet spelgerechtigde spelers, gestrafte spelers de hand boven het hoofd houden) en anderzijds bestrijden van vooroordelen bij de pers, de tegenstanders maar ook in de onderlinge verhoudingen tussen Surinaamse, Turkse en Marokkaanse verenigingen. Door deze activiteiten doen Utrechtse allochtone verenigingen het aantoonbaar beter dan gemiddeld en als er een enkel incident plaatsvindt worden niet direct alle verenigingen hierop aangesproken. Bij incidenten, die helaas veel bepalend zijn voor het beeld van verenigingen dan wekenlange wedstrijden zonder problemen, weten partijen elkaar direct te vinden om tot oplossingen te komen door ontmoeting, dialoog en ingrijpen.
Na twee jaar is het convenant (dat ook het gevaar van stigmatisering inhoudt) vervangen door een convenant van 13 autochtone en allochtone verenigingen die de negatieve beeldvorming en incidenten te lijf gaan met gemeenschappelijke afspraken en dialoog. Deze verenigingen komen zes keer per jaar bijeen en iedere vereniging onderhoudt ook een direct contact met de Vereniging Sport Utrecht.

Naast de VSU werden de Dialooggroep Tolsteeg-Hoograven en de Henk Kronenburg werkplaats voor 55 plussers genomineerd. In totaal werden dit jaar dertien kandidaten voorgedragen.

De Tolerantieprijs, ingesteld met het doel de verdraagzaamheid in de Utrechtse samenleving te bevorderen, is voor de eerste maal toegekend in 1995, het jaar dat door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot het jaar van de tolerantie. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, groepen of instellingen, die een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de solidariteit en verdraagzaamheid in de Utrechtse samenleving.

De jury voor de Tolerantieprijs 2005 is samengesteld uit personen van organisaties uit de maatschappelijke en interculturele sector, uit de juridische sector, de media, het bankwezen en de politieke sfeer. De juryleden zijn: de heer R. Adriaansen, de heer H.G.J. Driedonks, de heer drs. J. Gabriëlse, de heer G. Hoogenberg, mevrouw mr. H.G.M. Rutgers, de heer drs.
R. Ramdas (voorzitter), mevrouw S. Sietaram-Rambocus, de heer N. Toussaint, de heer J.C.M. Kuperus (secretaris).

Tijdens de bijeenkomst wordt in de hal van het stadhuis een replica van het beeldje van Anne Frank van beeldend kunstenaar Pieter d'Hont onthuld. Het bronzen beeldje van Anne Frank staat symbool voor de Tolerantieprijs Utrecht. Bij de replica zijn de namen vermeld van de elf prijswinnaars.

Noot voor de media:
U bent van harte uitgenodigd om bij de uitreiking op woensdag 25 mei 2005 om 17.30 uur aanwezig te zijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.C.M. Kuperus, secretaris jury Tolerantieprijs, telefoon 030 286 1041 of 06 250 327 29


---- --