Gemeente Winterswijk


24 mei 2005

Raad bespreekt bestuursrapportage en financiële kaders voor 2006

Winterswijk - Op woensdag 25 en donderdag 26 mei aanstaande vergadert de gemeenteraad onder andere over de bestuursrapportage en de concept kaderstelling 2006. Uit de bestuursrapportage blijkt dat het financiële resultaat in 2005 zich ontwikkelt zoals verwacht. Ook de komende jaren laten een gunstige ontwikkeling zien. Als de bezuinigingen de komende jaren doorgaan zoals gepland zijn geen extra maatregelen nodig. De raad wordt gevraagd de bestuursrapportage en de financiële kaders vast te stellen. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de vergaderzaal aan het Handelscentrum 12.

Bestuursrapportage
Twee keer per jaar wordt een tussentijdse rapportage voorgelegd aan het college en de raad. Hierin wordt aangegeven wat de actuele stand van zaken is van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Afhankelijk van deze stand van zaken kan dan besloten worden om bijvoorbeeld extra te bezuinigen. Op dit moment is dat niet nodig. Het exploitatieresultaat dat alleen een beeld geeft van de inkomsten en de uitgaven laat zelfs een lichte verbetering zien. Er is een aantal uitgaven waarin in de begroting geen rekening is gehouden zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan de slachtoffers van de ramp in Azië ( 30.000,-)en het verwijderen van de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ( 213.000). Van dit laatste bedrag wordt overigens een gedeelte door het Rijk bijgedragen. Hier tegenover staan ook enkele meevallers. Zo draagt de provincie meer bij aan een aantal landschappelijke projecten en blijkt dat na jaren van teruggang de algemene uitkering van het Rijk weer een positieve richting is ingeslagen.

Kaderstelling 2006
Ieder jaar stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de gemeentelijk inkomsten en uitgaven in het volgende jaar. Zij geven daarbij onder andere aan hoeveel geld mag worden uitgegeven aan bepaalde projecten. De kaderstelling geldt in principe voor 1 jaar maar houdt rekening met toekomstige inkomsten en uitgaven. Het is dus een meerjarenperspectief. De verbetering van de financiële positie gaat ook de komende jaren door.
Een aantal nieuwe ontwikkelingen is voor een totaal van ruim 400.000 per jaar opgenomen. Het gaat hierbij onder andere om verbeteringen in het verkeer. Zo is het voornemen om in het centrum zogenoemde blauwe zones in te voeren om de parkeerdruk op diverse plaatsen beter te reguleren. Of deze en andere initiatieven inderdaad kunnen worden ingevoerd wordt pas definitief beslist in oktober bij de vaststelling van de begroting voor 2006. Er zal zeker een afweging nodig zijn omdat de financiële ruimte niet zo groot is dat alle ontwikkelingen realiseerbaar zijn. Met name de eventuele Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een belangrijke onzekere factor. Daarnaast wordt het steeds waarschijnlijker dat Winterswijk in aanmerking komt voor provinciale subsidiëring in het kader van het Klein Stedelijk Beleid om bijvoorbeeld sociale vraagstukken beter aan te kunnen pakken. Daarbij zal echter ook de gemeente zelf geld bij moeten leggen en ook die zogenoemde cofinanciering is nog niet meegerekend in het meerjarenperspectief. In de kaderstelling is door het college rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de OZB-opbrengst in 2006 van 1,73%. Pas bij vaststelling van de programmabegroting in oktober zal door de gemeenteraad worden bepaald of tot een stijging van de OZB-opbrengst wordt besloten en met welk percentage. In het raadsprogramma staat hierover opgenomen dat de lokale lasten niet verder zullen stijgen dan de jaarlijkse prijsindex van het CBS.