Gemeente Hilversum

Gemeente én bewoners tevreden over herinrichting Simon Stevinweg

De verkeerssituatie op de Simon Stevinweg is duidelijk verbeterd, de verkeersintensiteit is er afgenomen, en zowel de gemeente als de bewoners tonen zich positief over de herinrichting van de Simon Stevinweg.
Dat blijkt uit de gemeentelijke Evaluatie van de herinrichting in 2004 van de Simon Stevinweg.
Eén klacht wordt door Burgemeester en Wethouders gehonoreerd: de door velen als onlogisch ervaren fietsoversteek in de bocht Noorderweg / Simon Stevinweg naar het noordelijk deel van de Noorderweg wordt op korte termijn aangepast.

Verkeer
De verkeersbelasting van de Simon Stevinweg is onder invloed van het eenrichtingsverkeer duidelijk afgenomen.
Op het smalle deel van de weg rijdt nu per etmaal ongeveer 40% minder verkeer; in het plantsoengedeelte is dat ongeveer 30%. Ook op de Snelliuslaan rijdt sinds de herinrichting van de Simon Stevinweg 30% minder gemotoriseerd verkeer.
Op de Noorderweg, waar het tweerichtingsverkeer is gehandhaafd, is de situatie vrijwel hetzelfde gebleven.

Aan de snelheid van het gemotoriseerd verkeer is niet veel veranderd. De snelheden overschrijden gemiddeld nergens het wettelijk toegestane maximum van 50 km/u.
Navraag bij de politie heeft opgeleverd dat er zich sinds de herinrichting geen ongevallen hebben voorgedaan die zijn toe te schrijven aan de nieuwe verkeerssituatie. Wel zijn er enkele klachten ontvangen van fietsers die de weg ter hoogte van de plantsoenen te smal vinden in combinatie met vrachtverkeer. Maar, hoewel de beschikbare ruimte aan de smalle kant is, levert de combinatie bij de betrekkelijke lage verkeersbelasting geen feitelijk gevaar op, concluderen Burgemeester en Wethouders.

Beleving bewoners
Uit een door de bewoners zelf uitgevoerd onderzoek blijkt dat de bewoners van het plantsoengedeelte de nieuwe situatie op alle punten beter beoordelen dan de oude situatie. Op een waarderingsschaal tot 10 geven ze de nieuwe situatie gemiddeld een 7,7 tegenover 5,3 voor de oude inrichting.
De bewoners van het smalle deel is er sprake van een verbetering van 4,6 naar 6,5. Daar waarderen de bewoners de snelheid van het autoverkeer, het groene karakter en de veiligheid van de trottoirs minder dan in het plantsoengedeelte.

Klachten
De gemeente heeft relatief veel klachten gekregen over de fietsoversteek in de bocht van Noorderweg/Simon Stevinweg De klachten gingen vooral over de onlogische ligging. De oversteek wordt nog voor de zomer verbeterd.