Persbericht PvdA Provinciale StatenGeachte redacties,

Deze teksten worden u aangeboden onder embargo tot woensdag 25 mei 10.00

Deze mail bevat een samenvatting van de tekst die uitgesproken zal worden door fractievoorzitter W. Ruifrok morgen tijdens de algemene beschouwingen van het voorjaar 2005.

De PvdA koos in 2002 Wonen, Werken en Natuur als titel voor haar verkiezingsprogramma. De ambitie hierin was om vol overgave richting te geven aan de ontwikkeling van Flevoland. Halverwege de statenperiode kijkt de PvdA-fractie terug en ontvouwt ze haar plannen voor de toekomst.

Met het Omgevingsplan als hoofdmoot op de politieke agenda, legt de PvdA een nadrukkelijk accent op stedelijke ontwikkeling en aansluiting van stad en platteland. Daarom onderschrijft de fractie van harte het voornemen in de komende decennia een forse extra financiele impuls aan de ontwikkeling van Almere te besteden.

De fractie van de PvdA vindt het wenselijk om zich te verdiepen in de mogelijkheden voor een intensievere provinciale rol rond het thema betaalbaar wonen. Met maatschappelijke partners gaan wij in elk geval dit najaar die mogelijkheden nadrukkelijk verkennen en komen tot het inventariseren en uitwisselen van ideeën, die op enig moment kunnen leiden tot een grotere provinciale inzet.

Bereikbaarheid is essentieel voor een ontwikkelend gebied met de pretentie niet alleen voor zichzelf, maar ook voor rest van Nederland een betekenisvolle ontwikkeling door te maken. Inmiddels blijkt het wenselijk niet uitsluitend stil te staan bij eerder gekozen oplossingsrichtingen. De PvdA wil volop nadenken over ontsluiting en bereikbaarheid van onze provincie per openbaar vervoer. Hierbij vraagt de PvdA nogmaals aandacht voor het pleidooi voor het 'gratis' openbaar vervoer.

In het kader van deze algemene beschouwingen vraagt de PvdA ook aandacht voor de sociale thema's in het in voorbereiding zijnde Omgevingsplan 2. In lijn met de totale filosofie van het plan moet er ook op dit punt een uitvoeringsgerichte invulling zijn. Zo bestaan er in het kader van plattelandsvernieuwing mogelijkheden voor het verkrijgen van (Europese) subsidies. Vanuit de gemeenten Dronten en Noordoostpolder komen signalen voor het creëren van multifunctionele centra, waardoor de sociale cohesie in de dorpen kan worden versterkt.

Het is volgens de PvdA één van de belangrijkste opdrachten in de komende maanden om een belangrijke kans voortvarend te benutten, die zich voordoet om voor een half miljoen Flevolanders een zeer betekenisvol recreatie- en uitloopgebied te ontwikkelen. Met alle economische, sociale en volksgezondheidsvoordelen van dien. Waarbij tegelijkertijd bestaande natuurgebieden, waaronder Oostvaardersplassen en Horsterwold, met elkaar worden verbonden tot een groot aaneengesloten natuurgebied. Het is de hoogste tijd dat ook de Staten haar ambities op dit punt concreet neer leggen.

Een tweede voorbeeld om nader te verkennen, is het beleid ten aanzien van onze grote wateren. De afronding Zuiderzeeproject vraagt de nodige aandacht nu water en beleving ervan steeds meer aandacht krijgen. Voor PvdA geldt dat de grootschaligheid van rust en ruimte kernkwaliteiten zijn die gekoesterd moeten worden.

Bijlage: de gehele tekst van de PvdA voorjaarsbeschouwingen 2005; de gesproken tekst geldt!

Statenfractie Flevoland
ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAAR 2005
Deze voorjaarsbeschouwingen zijn voor de PvdA statenfractie een goed moment om halverwege de statenperiode in het openbaar eens terug te grijpen op de motto's en ambities in ons verkiezingsprogramma. De PvdA koos als titel "Wonen, Werken en Natuur" en legde in haar programma de ambitie neer om vol overgave richting te geven aan de ontwikkeling van Flevoland. Een zeer snel groeiend gebied, dat door zal moeten groeien. Het accent van ons programma is uiteraard geïnspireerd door onze uitgangspunten, kernachtig te vatten in "Sterk en Sociaal". Kijkend naar de concrete politieke items in de Staten in de voor ons liggende tweede helft geeft de politieke agenda als hoofdmoot het Omgevingsplan en de werkelijke concretisering en uitwerking ervan, leidend tot samenhangende ontwikkeling van Flevoland. De PvdA streeft naar een provincie in balans. Zo'n evenwichtige ontwikkeling van ons gebied vraagt om een nadrukkelijk accent op stedelijke ontwikkeling, op aansluiting van stad en platteland en moet zich kenmerken door duurzaamheid. Ruimte voor ecologie en natuur zijn daarbij essentieel.

Kenmerkend voor een aanpak die past bij het overtuigend vorm geven aan ontwikkeling is een pro-actieve bestuursstijl. Vanuit een heldere visie op wat er moet gebeuren moet de provincie met een sterke regisseursrol kiezen voor een offensieve aanpak als het gaat om het realiseren van en werkelijk invulling geven aan essentiële onderdelen van die ontwikkeling. Bij pro-actief handelen en offensief nadenken hoort het stimuleren van en deelnemen aan maatschappelijke coalities. Ook in het komende jaar moeten daartoe concrete stappen worden gezet.

Het is goed -en ook niet verwonderlijk omdat we als PvdA een stevige inbreng hebben in het huidige college van GS- te constateren dat deze benadering vooralsnog prima aan sluit bij de politieke accenten en beleidsvoornemens van het college. Een hoofdpunt daarbij is het accent op stedelijke ontwikkeling en de bijzondere ontwikkelingsopgave van Almere. Het is van evident belang de mogelijkheden te verkennen tot aanvullend beleid op de opdracht vanuit het IOP Almere. Almere als grote groeier is van belang voor Flevoland en de mate waarin we slagen om te investeren in het verband tussen deze groei en de effecten voor de provincie als geheel zou wel eens essentieel kunnen blijken voor Flevoland als regionaal samenhangend gebied. Het voornemen om in de komende jaren ten laste van de groeiende inkomsten een bedrag van 100 miljoen euro vrij te maken om in deze majeure ontwikkeling een actieve rol te kunnen spelen en een positie met enige invloed in te kunnen nemen past in onze ogen uitstekend in eerder door ons bepleite positieve benadering van de groei van Almere. Het zal bij de inzet van deze middelen -want het moet nadrukkelijk niet het vormen van een spaarpotje worden- vooral moeten gaan om zaken die de samenhang tussen stad en omringend gebied bevorderen. We moeten er voor zorgen dat de positieve revenuen van stedelijke voorzieningen toegankelijk zijn en hun uitstraling hebben op de rest van onze provincie. Inzet is om een multipliereffect te bewerkstelligen als het gaat om voorzieningen, wellicht soms na te denken over voorfinanciering van gewenste voorzieningen en infrastructuur. De methodiek moet worden uitgewerkt, procesmatig moeten we afspraken maken over hoe GS en de Staten over invulling van dit voornemen in diverse stadia moeten communiceren. Wij verwachten van het College in de aanloop naar het najaar concretere voorstellen en invullingrichtingen. In tegenstelling tot opvattingen van andere partijen is naar mening van de PvdA-fractie de 100 miljoen dus niet bestemd als (gedeeltelijke) provinciale invulling van het met het Rijk rondom het IOP af te sluiten convenant. De vraagstelling naar de rijksoverheid blijft wat ons betreft onveranderd. De impuls van 100 miljoen moet naar onze mening aanvullend zijn.

Een mogelijk interessant onderwerp ter uitwerking is de kustontwikkeling. Bouwen in het water mag nooit gemotiveerd worden door zogenaamde schaarste aan landlocaties. Zeker in Flevoland niet. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat water kwaliteiten heeft die in een daarop anticiperende stedenbouw de ruimtelijke kwaliteit van land, kust en water weten te verbeteren. Dit gaat plaatselijk ten koste van het water. De vogel- en habitatrichtlijn kunnen als garantiebewijs fungeren. Bij een zorgvuldige invulling is het naar de mening van de PvdA-fractie mogelijk de natuur- en milieukwaliteiten te verbeteren.

De fractie van de PvdA vindt het wenselijk ons te verdiepen in de mogelijkheden voor een intensievere provinciale rol rond het thema betaalbaar wonen. Met maatschappelijke partners zullen wij in elk geval in het najaar die mogelijkheden nadrukkelijk verkennen en komen tot het inventariseren en uitwisselen van ideeën, die op enig moment kunnen leiden tot een grotere provinciale inzet.

Essentieel voor een ontwikkelend gebied met de pretentie niet alleen voor zichzelf, maar ook voor rest van Nederland (schakelprovincie)een betekenisvolle ontwikkeling door te maken, is het begrip bereikbaarheid. Hoewel het proces nog volop gaande is en het van groot belang lijkt in dit stadium betrokken te blijven en conform eerdere bestuurlijke afspraken mee te denken over ondermeer de Zuiderzeelijn, lijkt het inmiddels wenselijk niet uitsluitend stil te staan bij eerder gekozen oplossingsrichtingen. De PvdA wil volop nadenken over ontsluiting en bereikbaarheid van onze provincie per openbaar vervoer. Daar liggen nogal diverse opgaven. Verkorten van de reistijd naar het noorden van Nederland, beter aansluiten van noordelijk Flevoland en ontsluiting van Almere zijn niet makkelijk te combineren. Het verbinden van grote verder ven elkaar liggende stedelijke agglomeraties voor grote reizigersaantallen is iets anders dan ontsluiting d.m.v. een hoogfrequent stadsgewestelijk (trein)systeem zoals dat hoogstwaarschijnlijk via het IJmeer vanuit Almere naar Amsterdam nodig zal zijn. De kunst zal waarschijnlijk vooral blijken om mee te debatteren en een volgende lijn te bewaken: een spoorverbinding is naast dat hoogfrequente systeem een prima alternatief t/m Lelystad, er zijn voldoende alternatieven in ontwikkeling (de Hanzelijnplus variant) die ondersteuning vanuit dit gebied hard nodig zullen hebben voor het verkorten van de reistijd naar de noordelijke provincies.. Daarnaast ligt er de opgave na te denken over de noodzakelijke ontsluiting van noordelijk Flevoland met moderne methoden van vervoer.

Momenteel wordt door het college gewerkt aan de OV-visie. Wij vragen in dit kader nogmaals aandacht voor het pleidooi voor "gratis" openbaar vervoer. Binnen de te onderzoeken vier uiterste varianten is invulling van "gratis" openbaar vervoer passend. Recentelijk is door verschillende statenleden een werkbezoek aan Vlaanderen gebracht rondom dit thema. Wij zijn onder de indruk van de in Vlaanderen bereikte resultaten en zien ruimte om analoog aan de daar geldende regeling ook in Flevoland te komen tot een kwaliteitsimpuls voor het openbaar vervoer. Wij verzoeken het college dan ook nadrukkelijk om in de OV-visie en de daarbinnen uit te werken vier varianten het in Vlaanderen gehanteerde systeem nadrukkelijk in de beschouwing te betrekken.

De PvdA herkent zich in de genoemde 3 pijlers waarvoor het college een terecht incidenteel beroep op de reserves wil doen voor extra investeringen. Wij hebben ons afgevraagd of een vierde pijler wonen, zorg en welzijn niet zou moeten worden toegevoegd. Van belang is de vraag of een accent op de menselijke component, de sociale infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen niet te zeer ontbreekt, ondanks reeds gepleegde inspanningen en forse financiële extra's ten aanzien van ondermeer jeugdzorg. Wij gaan er vanuit dat een college van GS met twee PvdA gedeputeerden de noodzaak voor de sociale infrastructuur/voorzieningen voor op het netvlies heeft. De toezegging van het college in de commissie dat indien zich noodzakelijke kansen/investeringen voordoen, GS uiteraard met voorstellen in die lijn naar PS zal komen, moet gestand worden gedaan. Het is in onze ogen ook noodzakelijk voor te sorteren binnen de 100 miljoen voor Almere op het gebied van voorzieningen en accommodaties voor zorg, onderwijs en sport. Het initiatief voorstel van de PvdA rond aansluiting jeugdzorg en basisonderwijs staat op de rails. De projectleider is aangesteld en uit gesprekken met sleutelfiguren uit het onderwijs wordt dit initiatief als zee zinvol en nuttig ervaren. Naast de provincie, de samenwerkings-verbanden en Bureau Jeugdzorg nemen ook de gemeenten deel aan de overlegvormen. Het kaderdocument wordt voor 1 juli aangeleverd. De PvdA zal het vervolg nauwlettend in de gaten houden. In elk geval vragen wij in het kader van deze algemene beschouwingen aandacht voor de sociale thema's in het in voorbereiding zijnde Omgevingsplan 2. Tot op heden heeft deze sociale component naar onze mening slechts beperkt uitwerking gekregen. In lijn met de totale filosofie van het Omgevingsplan 2 verwachten wij ook op dit punt een uitvoeringsgerichte invulling.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen in de minder verstedelijkte delen van onze provincie vraagt volgens de PvdA gerichte aandacht. In het kader van plattelandsvernieuwing bestaan mogelijkheden voor het verkrijgen van (Europese) subsidies. Vanuit de gemeenten Dronten en Noordoostpolder komen signalen voor het creëren van multifunctionele centra, waardoor de sociale cohesie in de dorpen kan worden versterkt. Ook vanuit particulier initiatief (welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, (sport)verenigingen en onderwijs) bestaan aanzetten tot dergelijk centra. Wij vinden dat Gedeputeerde Staten voor het tot stand brengen van dergelijke centra in met name Dronten en Noordoostpolder een aansturende en aanjagende rol zou moeten innemen en willen daartoe een motie ter aanmoediging indienen.

Rondom Omroep Flevoland is door de staten in het afgelopen jaar met enige regelmaat gedebatteerd, vooralsnog uitmondend in ondermeer de conclusies n.a.v. het rapport Mazars. Over de relevantie van dit enige provinciedekkend medium als samenbindende Flevolandse factor is iedereen het eens; de mogelijkheid tot het volgen en stimuleren van maatschappelijk en politiek debat in relatie tot onze provincie scoort bij de PvdA zeer hoog. Uit recente contacten is gebleken dat de regionale omroep voor het vervullen van die taak eigenlijk net te krap in haar financiële jasje zit. Wij willen steun verlenen aan initiatieven die onder goede voorwaarden iets meer armslag bewerkstelligen.

Ten aanzien van de pijler werk, de economische impuls, gaan wij er van uit dat de inzet vanuit de reserves gericht zal zijn op het gaande houden van het vliegwiel van de Europese programma's. Geen strooigoed of versnippering, maar een ambitie om werkelijk bij te dragen aan de aanjagers van onze economische ontwikkeling of te investeren in structuurverbeterende initiatieven. Daarnaast wil de PvdA mede het initiatief nemen tot reparatie van een gat, gevallen door het overhevelen van budgetten voor economische gebiedspromotie naar de ontwikkelingsmaatschappij en we zijn mede-indiener van een motie daartoe.

Met betrekking tot de andere overheid zijn eerder ambitieuze eisen gesteld, ook buiten ons om, die voor een deel een trendbreuk vergen met de huidige werkwijze.

De derde pijler "planologie en ruimtelijke ontwikkeling" heeft in de ogen van de PvdA veel te maken met een daadkrachtige aanzet tot uitwerking van onderdelen in het omgevingsplan: pro-actief en offensief anticiperen op de mogelijkheden van ontwikkelingsplanologie en trachten Flevolandse ontwikkelingen te faciliteren. Het is overigens opvallend stil rondom het door het college aangekondigde initiatief om te komen tot een grondbeleid. Hoe staat het daarmee?

Het voorgaande heeft in onze ogen ook alles te maken met onze eis tot duurzame ontwikkeling en ruimte voor een baanbrekende manier van besturen rond ondermeer de belangen van natuur en milieu, bijvoorbeeld door middel van voorinvesteringen in natuurontwikkeling en groenstructuren.

In dit kader is volgens de PvdA één van de belangrijkste opdrachten in de komende maanden om een belangrijke kans voortvarend te benutten, die zich voordoet om voor een half miljoen Flevolanders een zeer betekenisvol recreatie- en uitloopgebied te ontwikkelen met alle economische, sociale en volksgezondheidsvoordelen van dien en tegelijkertijd bestaande natuurgebieden, waaronder Oostvaardersplassen en Horsterwold, met elkaar te verbinden tot een groot aaneengesloten natuurgebied. Het is de hoogste tijd dat ook de Staten haar ambities op dit punt concreet neer leggen. Een grootschalig multifunctioneel gebied past bij de ambitieuze doelstelling om dit nieuwe land te ontwikkelen in overeenstemming met maatschappelijke behoeften. Het past in onze ogen bij de manier waarop in een soort Flevolandse pioniersmentaliteit moet worden gewerkt. Voor de realisatie betekent het samenwerken met en benutten van de ontwikkelkracht van ontwikkelaars de grootste kans op verwerkelijking. Private partijen staan in de startblokken en hebben op korte termijn positief signaal vanuit deze staten nodig. Als we het met elkaar menen dat wij vanuit de provinciale politiek mede sturing willen geven aan een succesvol proces door in een vroegtijdig stadium koersbepalende uitspraken te doen is dit een uitgelezen mogelijkheid. Voor de PvdA is het een kernpunt het college te vragen zich voortvarend in te zetten voor het realiseren van een robuuste verbindingszone tussen Horsterwold en Oostvaardersplassen en hier concreet en zichtbaar werk te maken. Wij zijn in elk geval van mening dat nog dit jaar duidelijkheid moet ontstaan over situering, omvang en invulling van de robuuste ecologische hoofdstructuur.

Een tweede voorbeeld om nader te verkennen wat mogelijk is binnen dergelijke vormen van ontwikkelingsplanologie is beleid t.a.v. onze grote wateren. De afronding Zuiderzeeproject vraagt de nodige aandacht nu water en beleving ervan steeds meer aandacht krijgen. Voor PvdA geldt dat de grootschaligheid van rust en ruimte kernkwaliteiten zijn die gekoesterd moeten worden. Maar nu worden potenties nog lang niet benut; de betekenis van de grote wateren voor zowel natuur als recreatie kan veel groter zijn. Het Markermeer als hét zandwingebied van dit deel van Nederland zou zo'n kans kunnen zijn. Daarmee wordt een economische motor geïntroduceerd die enerzijds bijdraagt aan de benodigde inrichting en anderzijds via de economische surplus kapitaal verschaft voor aanvullende investeringen. Helderder water, enkele eilanden en grote nieuw te realiseren moerasgebieden liggen in het verschiet. De Vogel- en Habitatrichtlijn fungeert opnieuw als garantie dat de natuur er ook echt beter van wordt.

Opnieuw wil de PvdA een pleidooi houden om t.b.v. het milieu binnen Flevoland te komen tot een integrale handhavingorganisatie. Provincie, gemeenten en waterschap zouden moeten samenwerken in zo'n organisatie, die ook over de nodige bevoegdheden moet beschikken. Een regionale handhavingorganisatie is noodzakelijk om draagvlak, deskundigheid en professionaliteit georganiseerd te krijgen en een onafhankelijker afweging te krijgen tussen bijvoorbeeld economische belangen en milieubelangen. Concreet pleiten wij voor een haalbaarheidsanalyse en verkenning van het draagvlak.

Een motie van de PvdA over behoud en ontwikkeling van Flevolandse landschaps-elementen als erf- en wegsingels heeft nog geen concreet vervolg gekregen. Welke actie ondernam GS? Door de verschillende organisaties zijn prima stukken aangeleverd om te komen tot een lobby-document voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Wij dienden daartoe eerder voorstellen in Binnenkort gaan de betrokken commissies met de benen op tafel hierover spreken. De PvdA fractie zal hierbij vooral letten op een integrale visie m.b.t. het landelijk gebied. Geen losse acties, maar een gezamenlijke meerwaarde zal het doel zijn in onze lobby. Zeker gezien het feit dat binnen het ILG Flevoland officieel maar 0,3 % van het totale budget krijgt. We zijn dan ook verheugd dat er mogelijkheden zijn gevonden voor extra gelden en vertrouwen erop dat GS zich hier hard voor maakt.

Wouter, mei 2005


---- --