| Utrecht, 25 mei 2005 |
'Gewelddadige ouders: geen recht op gratis onderwijs'

"Als ouders geweld gebruiken, verliezen zij hun recht op gratis onderwijs", dat zegt Marleen Barth, voorzitter van de Onderwijsbond CNV vandaag tijdens de Algemene Vergadering van de Onderwijsbond CNV in Utrecht. Barth maakt zich grote zorgen over de ernstige gedragsproblemen waarmee onderwijspersoneel wordt geconfronteerd, zowel van de zijde van leraren als van de kant van ouders: "Schelden, onhandelbaar gedrag, schreeuwen, brutaal zijn, soms zelfs schoppen en slaan. En het erge, het lijkt langzamer zeker een normaal verschijnsel te worden."


Marleen Barth benadrukt, dat zij het als taak van de Onderwijsbond CNV ziet op te komen voor mensen die door geweld van anderen op het werk in de knel komen: "Het is onze taak om aan te dringen op beleid dat helpt om geweld tegen onderwijspersoneel door leerlingen én ouders te voorkomen." De voorzitter van de Onderwijsbond CNV pleit op dit punt voor: "een duidelijke lijn naar ouders en leerlingen die over de streep gaan"... "Als een kind van school gestuurd wordt omdat ouders apert gefaald hebben in het bijbrengen van sociaal gedrag, of omdat ouders zich zelf misdragen, horen zij de financiële schade die de school hierdoor leidt te vergoeden. De boodschap is helder. Wie zich niet gedraagt, verliest het recht op gratis onderwijs." *

Schaamte belemmert openheid
De voorzitter van de Onderwijsbond CNV bezocht vanaf het moment van haar aantreden op 1 januari jongstleden in het kader van de actie Versterk de Leerkracht tientallen scholen in het hele land. In veel gevallen werd het haar (vaak na veel doorvragen) duidelijk dat onderwijspersoneel veel vaker met gedragsproblematiek en agressie, verruwing, verbaal en fysiek geweld te maken heeft. Barth: "Slachtoffer zijn van geweld van een ouder of leerling, dat is niet iets waar je als leraar of onderwijsondersteuner mee te koop loopt. Je stelt jezelf bloot aan kritische blikken: hoe makkelijk is het niet voor anderen om te denken, dat het slachtoffer het toch ook wel een beetje aan zichzelf te danken zal hebben? Lang niet alle onderwijspersoneel dat zoiets overkomt, kan rekenen op steun van de leiding van de school. De reputatie van de school staat snel op het spel, of anders kan de bekostiging die een leerling binnen brengt niet gemist worden."

Pakket van oplossingen
Marleen Barth draagt ook mogelijke oplossingen aan voor de ernstige problemen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat de school gedragsnormen kent die in samenspraak met het team, leerlingen en ouders zijn opgesteld en vervolgens gezamenlijk worden nageleefd. Ten tweede moet de omgang met agressieve ouders en leerlingen onderdeel uitmaken van de toerusting van elke werknemer in het onderwijs. Dit behoort ook onderdeel van opleiding en nascholing te zijn. Ten derde mag de leiding van de school zich niet verstoppen achter angst voor reputatieschade of andere uitvluchten. Geweld verdwijnt niet met struisvogelbeleid. Ten vierde zou de school via open gesprekken zoveel mogelijk betrokkenheid van ouders moeten organiseren. Dat is de best denkbare basis voor een partnerschap. Tenslotte bepleit Marleen Barth een verbond van medebetrokken organisaties om de school heen: "Gedragsproblemen en geweld raken het onderwijs hard, maar zijn zeker niet uniek voor de school. Met een netwerk van jeugdzorg, maatschappelijk werk, GG&GD, politie en justitie staat het onderwijspersoneel er niet langer alleen voor.'`

Partnerschap ouders en school is meerwaarde
Barth wijst ook op de grote meerwaarde van het partnerschap tussen ouders en school dat "ons unieke onderwijssysteem, met een door de overheid bekostigde keuzevrijheid van ouders kenmerkt ." Een actieve, positieve inbreng van ouders heeft een heilzame werking op de kwaliteit van de school. De vrijwilligersactiviteiten die ouders op scholen verrichten - variërend van leesmoeder en verkeersvader tot lidmaatschap van schoolbestuur of medezeggenschapsraad - is in het basisonderwijs jaarlijks samen goed voor het werk van zo'n 6000 fte's. In verreweg de meeste gevallen gaat het met de relatie tussen ouders en school dan ook goed. Door artikel 23 van de Grondwet is de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen nergens zo hoog als in Nederland. In de meeste gevallen weten ouders en onderwijspersoneel elkaar te vinden, in goede en slechte tijden'`.


* Wanneer een basisschool een leerling moet verwijderen verliest de school EUR 3900 per leerling, een school voor voortgezet onderwijs EUR 5600 en een school voor speciaal basisonderwijs EUR 8200. N.B. De volledige tekst van de toespraak van Marleen Barth vindt u hieronder bij "Links".

Zie het origineel

De Algemene Vergadering van de Onderwijsbond CNV wordt vandaag gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht: Marleen Barth zal omstreeks 15.00 uur het woord voeren.

Links