Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

http://www.minvrom.nl

MINVROM: Nationale stafoefening Nucleair geslaagd

Na 13 uur oefenen is vanavond de Nationale stafoefening Nucleair om 20.00 uur afgerond. Coördinerend minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) spreekt van een geslaagde dag.

Ruim elfhonderd bestuurders, ambtenaren en hulpverleners van gemeenten, provincies, ministeries en hulpdiensten oefenden vandaag de bestrijding van een (fictief) ongeval in de kerncentrale Borssele. Daarbij werden zowel in de provincie Zeeland als op de Haagse ministeries van BZK en VROM crisisteams geformeerd.

Minister Remkes kort na afloop: 'Het is een geslaagde oefening met verschillende leereffecten; onder meer voor de communicatie en onderlinge bestuurlijke verhoudingen'. Ook staatssecretaris Van Geel van VROM blikt terug op een leerzame dag: 'Tijdens crises is de informatie-uitwisseling tussen centrale en decentrale overheden cruciaal. Deze oefening heeft dat opnieuw aangetoond. En dat geldt ook voor de communicatie met burgers en media.' Burgemeester Gelok van Borsele en Commissaris van de Koningin Van Gelder: 'We bleken in in staat snel op veel ontwikkelingen te kunnen anticiperen, maar diverse zaken kunnen inderdaad beter'.

In de loop van de middag kwamen op het ministerie van Binnenlandse Zaken bewindslieden van BZK, VROM, Defensie, Landbouw, Volksgezondheid en Verkeer en Waterstaat bijeen in het zogeheten ministeriele beleidsteam, dat in geval van nationale crises de leiding neemt over de rampenbestrijding.

De 'nationale stafoefening nucleair' is georganiseerd door de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onderdeel van het project Revitalisatie Nationaal Plan Kernongevallen. VROM is in Nederland verantwoordelijk voor de bestrijding van nucleaire incidenten en Binnenlandse Zaken coördineert de nationale rampenbestrijding. Vandaag heeft minister Remkes het Ministeriele Beleidsteam voorgezeten en binnen dat team was staatssecretaris Van Geel inhoudelijk verantwoordelijk voor de besluiten over het bestrijden van het nucleaire incident.'

Afgezien van de eerste conclusies zal de oefening nog uitgebreid worden geëvalueerd, zodat de ervaringen kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van de rampenbestrijding in Nederland. Deze evaluatie zal deze zomer worden afgerond.

Paula van Dael (VROM) 06-53408203
Wim van der Weegen (VROM) 06-27020682
Frank Wassenaar (BZK) 06-53701346
Daniel Rouw (Borsele) 06-52560950
Machteld Schierbeek (Provincie Zeeland) 06-28904126

25 mei 05 21:47