Provincie Drenthe

BESLUITENLIJST Weeknummer: 36

Vergadering van gedeputeerde staten van Drenthe d.d. 5 september 2006

Nummer Onderwerp Besluit

1. Vaststelling SGB- Gedeputeerde Staten stellen 500.000,- beschikbaar voor het Oude projecten. Diep project: Stadsrandontwikkeling Hoogeveen Fluitenberg en vraagt het rijk hiervoor 1.000.000,- SGB subsidie beschikbaar te stellen. Met dit project wordt ruimte voor water gecreëerd en de verdroging in het beeksysteem van het Oude Diep tegengegaan. Daarnaast stelt het college 200.000,- aan Provinciale middelen beschikbaar om de milieukwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur in beeld te brengen.


2. Wijziging vertegen- Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de benoeming van de woordiging agrarische heer A.A. Steenbergen als plaatsvervangend lid van de CLG. sector in de Commissie
Landelijk Gebied (CLG).


3. 14e wijziging Produc- Gedeputeerde Staten hebben de 14e wijziging van de Productenra- tenraming 2006. ming vastgesteld. De financiele gevolgen daarvan zijn, voorzover van toepassing, ver- werkt in de eerstvolgende wijziging van de Begroting 2006. Gedeputeerde Staten hebben ermee ingestemd dat de kredieten meteen beschikbaar zijn voor het doen van betalingen en dat daar- mee vooruitgelopen wordt op (positieve) besluitvorming door PS.


4. Besluitvorming GS in de Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de besluiten in de vakantieperiode. weken 29 en 34.


5. Ontwerpbesluit inzake Gedeputeerde Staten zijn voornemens mee te werken aan een uit- uitbreiding zandwinning breiding van de bestaande beton ­ en metselzandwinning in het Gas- Gasselterveld. selterveld voor een 22 ha groot terrein tot uiterlijk 1 januari 2013. Dat is het tijdstip waarop volgens het POP II geen zand meer mag worden gewonnen in de EHS. De uitbreiding is noodzakelijk om de continuïteit in de grondstoffenvoorziening tot die tijd veilig te stellen. De uitbrei- ding dient ter overbrugging van de periode dat op de nieuw te ontwik- kelen zandwinlocatie in zuidwest-Drenthe aan de Traandijk substanti- eel beton- en metselzand kan worden gewonnen.


6. Overname exploitatie Gedeputeerde staten hebben besloten in principe de verantwoorde- spoorvervoer Zwolle- lijkheden voor het regionale spoorvervoer op de lijn Zwolle - Emmen, samen met de provincie Overijssel, over te nemen van het Rijk. De Emmen. bedoeling is eind 2006 een definitief akkoord met het Rijk hierover te bereiken.


7. Huur Business Loge FC Sponsorvoorstel FC Emmen. Emmen Gedeputeerde Staten hebben besloten een business loge te huren bij FC Emmen voor de periode augustus 2006 tot augustus 2008.

Mededelingen

@
Disclaimer. Deze publicatie geldt niet als een officiële bekendmaking in de zin van de Algemene wet bestuurs- recht. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.