Gemeente Wieringen

EXTRA VERGADERING RAADSCOMMISSIE ALGEMEEN OP 5 SEPTEMBER 2006

Op dinsdag 5 september a.s. vergadert de raadscommissie Algemeen.

In deze vergadering komt aan de orde:
· voorstel vaststellen intergemeentelijk structuurplan Wieringerrandmeer.
· voorstel als bedoeld in artikel 6, eerste lid Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) strekkende tot vestiging van een voorkeursrecht op gronden gelegen in het plangebied van het intergemeentelijk structuurplan Wieringerrandmeer.

De vergadering vindt plaats in de raadszaal aan de Elft 15 te Hippolytushoef en begint om 19.30 uur. U mag in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. U kunt dit na opening van de commissievergadering aan de voorzitter laten weten. Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis ter inzage en staan op de gemeentelijke website www.wieringen.nl in het raadsinformatiesysteem.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 29 augustus 2006 hebben wnd. burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Ø Verleende vergunning ex art. 2.2.2. APV aan Stichting Skeeler Promotie voor het houden van een skeelertocht op 3 september 2006. De tocht start om 10.30 uur bij de Wiron kantine en gaat via de afsluitdijk naar Zürich; Ø Verzoek verleend aan Voogd Promotions B.V. voor het wijzigen van de data voor het tijdelijk plaatsen van borden. Van 28 augustus t/m 6 september 2006 naar 25 september t/m 4 oktober 2006.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

BOUWEN EN WONEN Ontvangen aanvragen bouwvergunning ontvangen 25 augustus 2006:
- het plaatsen van twee dakkapellen op het perceel De Dentele 37 (lichte bouwvergunning); ontvangen 29 augustus 2006:
- het oprichten van een aanbouw op het perceel De Kule 18 (lichte bouwvergunning);

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel.0227-594396.

Hippolytushoef, 1 september 2006 Drs. J. Wittink, secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester