Gemeente De Wolden

Paraafstukken B&W-vergadering
d.d. 5 september 2006

Volgnr. Ingekomen Onderwerp: Beslissing: van:

1. OW Verzoek tot kappen van 5 eiken. - Geen vergunning verlenen voor het rooien van 5 eiken welke staan op het perceel Drogterweg 11 te Zuidwolde.
- Aanvrager op de hoogte brengen van het besluit.


---- -- Besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 5 september 2006

Aanwezig:
Sj. Kremer - burgemeester
A. v.d. Ziel - wethouder
L. Koster - wethouder
A. Damming - wethouder
F.R. Bork - wnd. secretaris

Afwezig met kennisgeving:
A.A.N. van Walstijn - secretaris

Volgnr. Ingekomen Onderwerp: Beslissing: van:

1. Vaststellen besluitenlijsten van - De behandeling van het 22 en 29 augustus 2006 verslag van 22 augustus 2006 wordt aangehouden.
- Verslag 29 augustus 2006: conform.


2. Fin. Maburap 2006 Het college stemt ­ na het aanbrengen van een aantal wijzigingen - in met de inhoud van de Maburap 2006
3. VROM Nieuwe contractuele relatie 1. De overeenkomst inzake het tussen Essent N.V./N.V. VAM verwerken van afval en de gemeente ondertekenen. (afvalverwerkingovereenkomst, 2. De vaststellingsovereenkomst overeenkomst terugbetaling inzake terugbetaling commanditair kapitaal en commanditair kapitaal oprichting Stichting STIVAM) ondertekenen. 3. Besluiten tot medeoprichting en toetreding tot de Stichting STIVAM, afhankelijk van de wensen en bedenkingen van de raad.
4. De raad in de gelegenheid stellen om zijn wensen en bedenkingen m.b.t. punt 3 bekend te maken.
5. NautaDutilh meedelen dat de stukken niet voor 1 oktober getekend kunnen worden.


---


---- --