Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

05-09-2006
Oproep aanmelding platform Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In verband met het bieden van maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente zijn in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) negen zogenaamde prestatievelden opgenomen. De Wmo omvat activiteiten die het mensen in de gemeente mogelijk maken om, ondanks beperkingen, mee te doen in de samenleving (bijvoorbeeld via vervoers-voorzieningen, hulp in de huishouding, mantelzorg, goede informatie en advies). De gemeente heeft de opdracht om in onderlinge samenhang beleidsmatig richting te geven aan de negen prestatievelden (opstellen kadernotitie Wmo). Gelet op het karakter van de Wmo is het van belang dat geïnteresseerde burgers en vertegen-woordigers van belanghebbende organisaties mee-denken en meepraten over de totstandkoming van het beleid c.q. de kadernotitie. Naar aanleiding van de gehouden informatieavond Wmo op dinsdag 29 augustus jongstleden is het de bedoeling om hiervoor een Wmo-platform op te zetten.

Hierbij nodigen wij geïnteresseerde burgers en belanghebbende organisaties uit zich aan te melden om mee te denken en te praten over de opzet van de kadernotitie Wmo. U kunt zich tot 16 oktober aanstaande aanmelden bij André-Douwe de Vries (telefoonnummer: 555 576, e-mail: addevries@ameland.nl).

Afhankelijk van de aanmeldingen wordt in onderling overleg de samenstelling van het Wmo-platform bepaald. Hierbij geldt als uitgangspunt een evenredige verdeling tussen burgers en vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties.
---

© 2006 Gemeente Ameland