Gemeente Amsterdam
Directie Communicatie

Datum 15 september 2006
Kenmerk Pb 125

ONDER EMBARGO TOT ZATERDAG 16 SEPTEMBER 10.00 UUR 'S OCHTENDS

Burgemeesters vier grote steden ingenomen met rapport van de commissie Burgmans

Gezamenlijk persbericht van de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam

De burgemeesters van de vier grote steden zijn ingenomen met het rapport G4@RandstadHolland.nl, dat zij vandaag van commissievoorzitter Antony Burgmans in ontvangst namen. De vier vinden het een verdienste van de commissie dat zij de situatie van de G4 niet geïsoleerd beschouwt, maar met nadruk plaatst in het bredere verband van de Randstad en de positie van Nederland in de mondiale economie. Zo wordt duidelijk dat het niet gaat om een verlanglijstje van de vier gemeenten aan Den Haag, maar om een gezamenlijke taak. Deze betreft zowel de versterking van economie in internationaal perspectief als het verschaffen van kansen aan iedere inwoner van de Randstad om mee te doen en tweedeling te voorkomen. Of zoals de heer Burgmans het heeft uitgedrukt: ". de Randstad te transformeren tot een bloeiende metropool waar iedereen met plezier en voldoening kan leven."

De Commissie Burgmans
De commissie is als onafhankelijke commissie gevraagd door de vier burgemeesters een manifest of rapport te schrijven over de opgaven van de vier grote steden voor de komende kabinetsperiode. De commissie bestond uit Anthony Burgmans (voorzitter Unilever),Ella Vogelaar (zelfstandig adviseur),
Rein Jan Hoekstra (Raad van State), Paul Nouwen (zelfstandig management adviseur), Paul Scheffer (hoogleraar Universiteit van Amsterdam). Het rapport onderstreept de noodzaak van hervorming van het bestuur van de Randstad, vanuit de overweging van de commissie dat de bestuurlijke organisatie in Nederland een (economisch) probleem begint te worden. De tijd tussen beslissen en uitvoeren is over het algemeen te lang! De betrokken bestuurders zijn het erover eens dat de komende kabinetsformatie beslissend moet zijn voor de gewenste hervorming.

Aanbevelingen
De burgemeesters beschouwen de aanbevelingen over de fysieke infrastructuur als een ondersteuning van de overeenstemming die in de afgelopen collegeperiode tussen de vier steden is gegroeid over de noodzaak om bereikbaarheidsmaatregelen aanzienlijk te versnellen. Het gaat dan vooral over de beprijzing van het wegennet rond de steden, de noodzakelijke verbetering van v van het openbaar vervoer (ook tussen de Randstadcentra onderling) en de versnelde aanleg van ontbrekende schakels in het rijkswegennet. De burgemeesters willen nadrukkelijk signaleren dat de wegen in en rond de grote steden dichtslibben: voor de komende jaren is politiek durf en gezwinde uitvoering noodzakelijk. Ook ondersteunen de burgemeesters de voorstellen om over zeer urgente dossiers, zoals jeugdbeleid en veiligheidsbeleid, samenwerkingsafspraken te maken met het nieuwe kabinet. In de volgende kabinetsperiode zouden op deze dossiers echte doorbraken moeten kunnen worden gerealiseerd.

De commissie besteedt veel aandacht aan het onderwijs. De burgemeesters zijn blij met de nadruk die de commissie legt op verbeteringen in het VMBO. Het vermijden van tweedeling en het versterken van de kennisinfrastructuur komen hier bij elkaar, waarmee dit cruciale opgaven voor de G4 en Randstad zijn.

Olympische Spelen 2028
De commissie beveelt de G4 "Olympisch vuur" aan: een interessante gedachte 100 jaar na Amsterdam 1928! De Olympische Spelen in Barcelona, Athene, Turijn, enz. hebben geleid tot nieuw elan en veel "vliegwiel-effecten". Het lijkt de G4 zeer de moeite van een serieuze verkenning waard: het kan een enorme impuls betekenen om de aantrekkingskracht en interne samenhang van de Randstad-metropool te versterken.

G4 direct hiermee aan het werk
De commissie geeft aan dat de opgaven van de grote vier steden voor de komende kabinetsperiode er een is van gezamenlijk optrekken met het Rijk. De G4-burgemeesters onderschrijven dit. De G4 hebben het rapport daarom geagendeerd voor de jaarlijkse conferentie van de G4-colleges, die op 29 september in Utrecht plaatsvindt. De G4 zullen dan tot aanbevelingen en verdere acties komen, gericht op de kabinetsformatie na de landelijke verkiezingen op 22 november aanstaande.

Pb - 125

Meer informatie
Gemeente Amsterdam: Marga Kuperus, 06-12991743
Gemeente Utrecht: Sari Klatter, 06-29054264
Gemeente Rotterdam: Edmond Messchaert, 010-4179119
Gemeente Den Haag: Gerben van den Berg, 070-3532032

Persbericht

Commissie Burgmans: Eén bestuur voor de Randstad!

Het instellen van een Randstadautoriteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan herstel cq. verbetering van de concurrentiepositie van de Randstad op Europees niveau. En dat is hard nodig. Deze Randstadautoriteit moet taken krijgen op het gebied van onder meer verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en economische zaken, en moet in de plaats komen van de huidige 4 Randstadprovincies.

Dit is een van de aanbevelingen uit het rapport G4@RandstadHolland.EU zoals vandaag gepresenteerd door een Commissie onder voorzitterschap van Unilever voorzitter Antony Burgmans, waarvan ook Rein Jan Hoekstra, Paul Nouwen, Paul Scheffer en Ella Vogelaar deel uitmaken.

Op verzoek van de 4 grote steden (G4) heeft de Commissie zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag welke maatregelen in de komende kabinetsperiode noodzakelijk zijn om de concurrentiekracht van de Randstad en de G4 te vergroten. Het advies is daarom gericht aan de formateur(s) van het nieuwe kabinet.

Naast bovengenoemd voorstel doet de Commissie een reeks aanbevelingen op het gebied van de fysieke infrastructuur, integratie en kennisinfrastructuur. Tenslotte wordt positief geadviseerd over het stellen van een kandidatuur voor de Olympische Spelen in 2028.

Een overzicht van de aanbevelingen in één oogopslag vindt u terug op de achterzijde van dit persbericht.

Commissievoorzitter Burgmans: "Wij hopen van harte dat de tijd rijp is voor concrete actie, en doen een klemmend beroep op allen die politieke verantwoordelijkheid dragen om de aanbevelingen - zoals vervat in ons Manifest - op zo kort mogelijke termijn in concrete beleidsdaden om te zetten. Met andere woorden, de analyses zijn gemaakt, de rapporten geschreven, dus tijd voor actie".

Het volledige rapport "G4@RandstadHolland.EU" is elektronisch beschikbaar via www.amsterdam.nl

Voor meer informatie kunnen journalisten terecht bij: Gerbert van Genderen Stort (persvoorlichter Unilever) 06 - 1137 5464

Aanbevelingen in één oogopslag

Hervorming van Bestuur

Vorming van een brede Randstadautoriteit, die in de plaats komt van de vier Randstadprovincies en de Wgr-plus besturen in de G4-regio's.

Afspraken tussen Rijk en G4 over een beperkt aantal 'doorbraakdossiers', zoals stedelijke vernieuwing, in plaats van het grotestedenbeleid.

Fysieke infrastructuur
. Snelle invoering van kilometerbeprijzing naar tijd en plaats.
. Versnelde aanpak van infrastructurele knelpunten.
. Prioriteit bij de aanpak van knelpunten in het wegennet voor:
o aanleg ontbrekende schakels in de A4 (Delft-Schiedam en A4-zuid);
o doorbreek de impasse ten aanzien van de ontsluiting van Almere;
o verbinding A13/A16 ter verbetering bereikbaarheid Zuidvleugel;
o completering van de Ring Utrecht;
o aanleg Trekvliettracé en Noordwestelijke Hoofdroute Den Haag.
. Versnelde aanleg OV-netwerken:
o De HST-oost (hogesnelheidstrein) terug op de agenda;
o Betere benutting van het bestaande spoorwegnetwerk;
o Stedenbaan (Dordrecht-Leiden, Den Haag-Gouda, Rotterdam-Gouda).
. Realisatie van glasvezelnetwerken door publiekprivate samenwerking.

Integratie
. Helder immigratiebeleid met jaarlijks debat over de Staat van de Immigratie.
. Jeugd: uitvoering in de G4 van de voorstellen van regeringscommissaris Van Eijck ("Operatie Jong").
. Vernieuw het VMBO: brede talentontwikkeling.
. Vermindering schooluitval: naar echte begeleiding van leerlingen.
. Eigentijdse buurtinternaten als instrument voor opvoedingsondersteuning.
. Jongeren tot 27 jaar: geen uitkering, maar opleiding of werk.
. Versnelde inburgering voor uitkeringsgerechtigden en opvoeders.
. Krachtig doorpakken bij de stedelijke vernieuwing (doorbraakdossier!).
. Organisatie en uitbouw van de dialoog met de Moslimbevolking.

Kennisinfrastructuur

. Verhoging van de onderwijsuitgaven in Nederland: van bezemwagen naar kopgroep (een plaats in de OESO top-5).
. Stimuleren van toptalent en toponderzoek door:
o scholen voor sportief en cultureel talent;
o steun voor samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs;
o Junior Colleges voor aankomende wetenschappelijk toptalent;
o University Colleges en honoursprogramma's voor excellente studenten;
o concentratie van toponderzoek;
o greencards voor toponderzoekers en excellente studenten.

Olympisch vuur
o Kandidatuur Randstad Holland voor organisatie Olympische Spelen in 2028.

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 29672117
Fax 020 624 5550
www.amsterdam.nl