MINLNV: 35 miljoen voor veenweidegebieden

Ministerie lnv
http://www.minlnv.nl

22 september 2006 nr149

35 MILJOEN VOOR VEENWEIDEGEBIEDEN

Het kabinet trekt de komende jaren 35 miljoen euro uit voor het behoud en de ontwikkeling van de unieke veenweidegebieden. Deze typische Hollandse landschappen zijn voornamelijk te vinden in het Groene Hart en Laag Holland (boven Amsterdam). De gebieden staan onder druk omdat het voor agrariers steeds moeilijker wordt om er succesvol te ondernemen. Door de lage grondwaterstand klinkt het veen steeds verder in. Er zijn veel verschillende waterpeilen in het gebied waardoor beheer lastig en duur is geworden. Ook komt er op steeds meer plaatsen zouter water naar de oppervlakte.

Er staan verschillende projecten op stapel die met deze 35 miljoen kunnen worden uitgevoerd. Wel moet er voor deze projecten een goede maatschappelijke kosten-batenanalyse liggen. Mogelijk kan de herinrichting van de Krimpenerwaard en de verduurzaming van het watersysteem van Wormer- en Jisperwater (Laag Holland) als eerste projecten van start gaan.

In grote delen van het veenweidegebied in het Groene Hart en in Laag Holland zijn ingrijpende maatregelen nodig om de voortgaande bodemdaling en de versnippering van het watersysteem tegen te gaan. De problemen worden urgenter door de steeds grotere verschillen in aan- en afvoer van water als gevolg van de klimaatsveranderingen. Tot nu toe wordt het waterpeil vaak aangepast aan het grondgebruik (peil volgt functie). Dat zal steeds meer veranderen in .functie volgt peil.; het waterbeheer gaat steeds meer bepalen waar functies als landbouw, natuur, recreatie en bedrijvigheid kunnen komen. Het rijk werkt hierbij samen met regionale partijen als provincies en waterschappen.


Noot voor de redactie,