VVD


22-9-2006

VVD ontstelt over gifschandaal Ivoorkust

De VVD fractie heeft met afschuw kennis genomen van de gebeurtenissen in Ivoorkust. Het schip de Probo Koala heeft door giftige lading te lozen zeven doden en duizenden mensen gewonde mensen op zijn geweten.

De VVD wil dat de schuldigen worden gestraft. Ook wil de VVD dat de Regering tot op de bodem uitzoekt wat er precies in Nederland is gebeurd, of de wet is nageleefd en de procedures gevolgd. Ook het handelen en de verantwoordelijkheid van de betreffende diensten in Amsterdam moet duidelijk worden. Maar dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam zelf.

Hieronder vindt u de inbreng van VVD woordvoerder Paul de Krom. Alleen het gesproken woord geldt.

In de eerste plaats wil ik namens mijn fractie onze afschuw uitspreken over de gebeurtenissen in Ivoorkust. Dit had nooit mogen gebeuren. Het is duidelijk dat geen enkel land de rest van de wereld mag opzadelen met gevaarlijk afval dat zulke grote gevaren voor mens of milieu oplevert. Degene die opdracht heeft gegeven dit giftig afval in Ivoorkust te lozen mag zijn straf niet ontlopen. Pak ze, en sleep ze voor de rechter!

Bij het debat over de Otapan heb ik al aangegeven dat wat mijn fractie betreft degene die de rotzooi veroorzaakt, die ook moet opruimen. De vervuiler betaalt dus. Ten tweede heb ik gesteld dit probleem alleen maar in internationaal verband kan worden opgelost. Voorzover het de internationale gemeenschap nog niet duidelijk was dat er dringend actie is gewenst, kan daar nu geen twijfel meer over bestaan. Ik heb in het Otapan debat suggesties gedaan wat de IMO snel kan doen.

Vervolgens is de vraag aan de orde wat er in Nederland nu precies rond dit schip en haar lading is gebeurd. Dit debat dient ertoe de feiten helder op tafel te krijgen. Op basis van telefonische informatie, aldus VROM, is door de VROM inspectie aangegeven dat een EVOA vergunning niet nodig was. Was er dan sprake van onjuiste of onvolledige informatie? En zo ja, hoe is dat dan mogelijk? Volgens de Volkskrant van vanmorgen heeft het hoofd van de Amsterdamse Milieudienst toestemming gegeven om het gevaarlijke spul weer terug het schip in te pompen. Kon dat zomaar of was daar een vergunning voor nodig? Is het juist dat de betreffende medewerker `te nauwe banden heeft' met afvalverwerker Amsterdam Port services? Ik begrijp dat een strafrechtelijk onderzoek nog loopt, tegen het handelen van de Amsterdamse dienst, de eigenaar van de lading Trafigura en het verwerkingsbedrijf APS. Wat mij desondanks opvalt is dat terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, de verantwoordelijke Amsterdamse wethouder Vos haar oordeel al klaar heeft: niemand in Amsterdam valt iets te verwijten, aldus hetzelfde Volkskrant artikel. Maar was het niet het zelfde kamerlid Vos, dat Minister Verdonk na de Schipholbrand verweet voor haar beurt te hebben gesproken? De VVD fractie wil tot op de bodem hebben uitgezocht hoe de zaken in Amsterdam zijn verlopen, en wie waarvoor verantwoordelijk was. Wij respecteren uiteraard dat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt. Voordat alle feiten op tafel liggen en de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, wil en kan de VVD fractie daar dus nog geen oordeel over uitspreken. Het is aan de Staatssecretaris, voorzover hij het strafrechtelijk onderzoek niet schaadt, in dit debat alle feiten en gebeurtenissen helder op tafel te leggen. Ik beperk mij nu tot de volgende vragen:
1. Wanneer was precies bekend wat voor stof er wél in het schip Probo Koala zat? Wie heeft dat vastgesteld c.q. had dat moeten vaststellen? Wat is er toen voor actie ondernomen c.w. welke actie had moeten worden ondernomen?

2. Hoe is het mogelijk dat terwijl een strafrechtelijk onderzoek was ingesteld de Probo Koala alweer was uitgevaren en de politie het nakijken had? Volgens mevrouw Vos had Amsterdam niet de bevoegdheid het schip aan de ketting te leggen. Klopt dat?

3. Wat is precies de verantwoordelijkheid in deze zaak van de gemeente Amsterdam en van de VROM inspectie? Heeft de gemeente resp. het Ministerie correct gehandeld? Graag een toelichting. Wat is gebeurd en wat had moeten gebeuren?

4. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de kosten van de schoonmaakoperatie in Ivoorkust? Kan Trafigura aansprakelijk worden gesteld?

5. Wat was er gebeurd als het schip wél in Amsterdam aan de ketting was gelegd? Hadden we dan een Otapan II situatie gehad? Had Trafigura dan aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verwijdering van de giftige lading?

Kortom: de VVD fractie vraagt de Staatssecretaris alle feiten en verantwoordelijkheden eens goed en duidelijk op een rijtje te zetten.