Provincie Overijssel

Overijsselse visie op het middenbestuur

Overijssel geeft met het verschijnen van het visierapport âDe vitale coalitie van de provincie Overijsselâ een frisse invalshoek aan de politieke discussie over de rol van het middenbestuur. De provincie heeft haar partners in Overijssel gevraagd welke functie het middenbestuur voor hen vervult, of zou moeten vervullen. Hun ideeën en wensen zijn verenigd met de provinciale visie om zo de bouwstenen te vormen voor dit document.

Deze visie is dan ook mede opgesteld op basis van de ideeën van vele organisaties in Overijssel als gemeenten, waterschappen, bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en regionale koepelorganisaties. Het middenbestuur is volop onderwerp van discussie. Veel concept-verkiezingsprogrammaâs stellen voor bestuurlijke drukte in het bestuurlijke middenniveau terug te dringen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een discussienota uitgebracht en heeft aangegeven nog deze kabinetsperiode een definitieve nota uit te brengen.

Integreren & verbinden

Waar de discussie zich vaak richt op de bestuurlijke structuur of over de verdeling van taken en bevoegdheden, poogt de provincie om de specifieke functie van het middenbestuur in het geheel van de overheid zo scherp mogelijk te verwoorden. In de Overijsselse visie is de functie van het middenbestuur om afzonderlijke beleidsterreinen te integreren en verschillende partijen te verbinden in coalities die de daad bij het woord voegen en daadwerkelijk maatschappelijke resultaten boeken: âvitale coalitiesâ.

Economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening raken elkaar sterk op regionale schaal. Dat geldt ook voor natuur en kwaliteit van leven, of mobiliteit en meedoen in de samenleving etc. Kortom, over de volle breedte van maatschappelijke doelen is er behoefte aan oplossingskracht op regionaal schaalniveau. We claimen in het economische en sociale domein geen extra bevoegdheden. Wel willen we erkenning en ruimte om als ondernemende overheid samen met anderen regionaal samenhangende vraagstukken aan te pakken.

Open huishouding

Een autonome en open huishouding voor het middenbestuur is cruciaal in deze rolopvatting. Het is de essentie van een publiek bestuur dat de publieke belangen van een regionale leefgemeenschap vertegenwoordigt. Bovendien vinden veel innovaties hun oorsprong in de autonome beleidsruimte van gemeenten en provincies. De huidige, dynamische samenleving vereist meer dan ooit een openbaar bestuur dat op verschillende niveaus adequaat maatwerk kan leveren. Centraal aangestuurde uitvoeringsloketten lijken vanuit Den Haag wellicht aantrekkelijk. Maar ze kunnen niet het maatwerk leveren dat nodig is voor het oplossen van echte problemen in hun concrete context. De kracht van decentraal openbaar bestuur kan het Rijk versterken door met duidelijke prestatie-afspraken veel meer ruimte te bieden aan regionaal maatwerk.

Gezamenlijke organisatiekracht

Het middenbestuur heeft de schaal en de deskundigheid om integraal beleid uit te voeren dat aansluit bij de ambities en behoeften in de regio. De provincie Overijssel en vele maatschappelijke en bestuurlijke partners in Overijssel bieden gezamenlijke organisatiekracht aan voor een doelmatige en effectieve aanpak van maatschappelijke prioriteiten als veiligheid, werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkeling.