Gemeente Harlingen


Besluitenlijst Gemeente Harlingen van 10 oktober 2006

Vergadering van burgemeester en wethouders van
Harlingen, gehouden op dinsdag 10 oktober om
09.00 uur op het stadhuis van Harlingen.
Aanwezig: De heer J.T. Sijbenga, loco-burgemeester De heer P. Waaijer, wethouder
De heer J. de Haan, gemeentesecretaris.
Tijdens de vergadering werden de volgende punten behandeld en de bijbehorende besluiten genomen.

1. Notulen van de vergadering van 3 oktober 2006. Vastgesteld.

2. Besluitenlijst A week 41.
Vastgesteld.

3. Bespreking raad 25 oktober 2006.
Besproken.

4. Inforonde collegeleden
V.k.a.

5. Mededelingen secretaris:
plechtigheden en bijeenkomsten.
V.k.a..
Vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op 10 oktober 2006. BESLUITENLIJST A WEEK 41
Het college stelt de onderstaande beslissingen vast, waarmee in de afgelopen week na circulatie reeds werd ingestemd.
Afdeling BMO

1. Bezwaar namens fam. Bida tegen raadsbesluit tot weigering planschade. Raad voorstellen (via lijst ingekomen stukken) bezwaar ongegrond te verklaren..2
2. Bezwaarschrift de heer en mevrouw Bijlsma tegen bouwvergunning tuinhuisje Vierkantsdijk 70A.
Bezwaar ongegrond verklaard conform conceptbesluit. Afdeling Havenbeheer

3. Klacht over doorvaart Harlingen.
Brief beantwoorden volgens concept. Evaluatie brug- en sluisbediening afwachten. Afdeling Middelen en Ondersteuning

4. Hertaxatie gebouwen/inventarissen gemeente Harlingen conform artikel 275 Wetboek van Koophandel.
Hertaxatie laten verrichten door expertise- en taxatiebureau J.L. van der Mark met registerexperts op basis van vaste taxatie conform artikel 275 Wetboek van Koophandel. Afdeling Openbare Werken

5. Definitief gemeentelijk Verkeers - en Vervoerplan. Kennis genomen van de definitieve versie van het GVVP en akkoord met verdere verspreiding.

6. Budgetbewaking project vernieuwen wachtsteiger Prins Hendrikbrug.
- Financiële eindverantwoording afgerond project;
- dechargeren als budgetbewaker.

7. Budgetbewaking project 'vervanging damwand Oude Buitenhaven fase I'.
- Financiële eindverantwoording afgerond advies ter info;
- de heer J. Walta dechargeren als budgetbewaker. Afdeling Publiekszaken

8. Bestuursbesluit ABP m.b.t. draagvlakverlies uittreding Noordwester.
1. Besluit ABP is v.k.a.;

2. ABP schriftelijk informeren dat procedure als beëindigd beschouwd kan worden;
3. gemeente Franekeradeel eveneens schriftelijk informeren over besluit ABP.
9. Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening. Aanvraag indienen voor 1 oktober 2006 bij ministerie van SZW..3 Afdeling VROM

10. Verhuur gehele voormalig TSM-gebouw.
Gebouw opnieuw voor één jaar verhuren aan André Borsch Duikservice.
11. Verkoop strookje gemeentegrond gelegen tussen de garageboxen aan de Savornin Lohmanstraat en de huurwoningen aan de Groen van Prinstererstraat. Verkoop perceel gemeentegrond aan De Bouwvereniging.
12. Verzoek van de heer C. van der Schoot, tot het kopen van het bloot eigendom van het perceel plaatselijk bekend Zuiderstraat 4.
Bloot eigendom van perceel Zuiderstraat 4 aan de heer C. van der Schoot verkopen.
13. Aanvraag lichte bouwvergunning F.S. Jorna, A.F.D. Sav. Lohmanstraat 2 voor het bouwen van een berging.

1. Binnenplanse vrijstelling toepassen;

2. bouwvergunning verlenen.