Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden zet onverkort in op ontwikkeling Polakkers in Dalen

De gemeente Coevorden gaat onverkort door met de ontwikkelingen van Polakkers. Na uitgebreid onderzoek is komen vast te staan dat dit de beste locatie in Dalen is voor toekomstige woningbouw. Enkele voorschriften uit het Provinciaal Omgevingsplan II (POP) belemmeren vooralsnog de komst van nieuwe woningen op deze locatie. De gemeente Coevorden voert nu intensief overleg met de provincie Drenthe met als doel de grenzen van het POP te verruimen.

Om woningbouw in Polakkers mogelijk te maken heeft de gemeente Coevorden ruim twee jaar een recht van eerste koop, een zogenaamd voorkeursrecht gevestigd op deze gronden. Op 12 oktober jongstleden is het voorkeursrecht van de gemeente Coevorden op Polakkers afgelopen. Aan het voorkeursrecht is een maximale termijn van 2 jaar verbonden. Het aflopen van het voorkeursrecht vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van Polakkers.

Naast het aflopen van het voorkeursrecht op gronden voor Polakkers is 12 oktober ook het voorkeursrecht voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Haarstdiek te Sleen afgelopen. De ontwikkeling van de locatie Haarstdiek in Sleen is opgeschort. Dit omdat ook de gemeenteraad heeft aangegeven eerst een brede discussie te willen voeren over mogelijke locaties voor bedrijventerreinen in de dorpen.