Partij van de Arbeid


Den Haag, 18 oktober 2006Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


over de fraudegevoeligheid van het DBC-systeem


1.

Bent u het eens met de conclusie van het onderzoek van de NZa naar mogelijke fraude door medisch specialisten, dat de norm voor het declareren zo weinig scherp is dat daardoor weliswaar geen harde aanwijzingen voor onrechtmatig declareren te vinden zijn, maar dat ook niet gezegd kan worden dat correct gehandeld is?1


2.

Bent u verantwoordelijk voor de invoering van dit DBC-systeem? Zo ja, waarom bent u overgegaan tot invoering van dit systeem, terwijl er geen heldere regels voor declaraties waren en de fraudegevoeligheid kennelijk hoog was? Waarom zijn de huidige problemen ten gevolge van de invoering van DBC's niet voorzien?


3.

Wat gaat u doen met de bevinding van de NZa dat de overdaad aan DBC's het toezicht door verzekeraars blokkeert?


4.

Hoe voortvarend kunt en wilt u zijn in het aanpakken van de problemen rond DBC's? Welke concrete maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat het DBC-systeem niet fraudegevoelig meer is en aan de doelstelling "transparantie"voldoet, zowel voor aanbieders, verzekeraars als zorggebruikers?


5.

In hoeverre bent u al bezig met voorbereidingen voor de uitbreiding van het deel ziekenhuiszorg met vrije prijzen tot 70% in 2008? Hoeveel ambtenaren op uw ministerie houden zich bezig met deze voorbereidingen?


6.

Bent u nog steeds van mening dat invoering van het DBC-systeem juist was en dat dit systeem moet worden uitgebreid?


1. De Volkskrant d.d. 16 oktober 2006