Provincie Limburg

Bijna 300 verschillende inspraakreacties Buitenring Parkstad Er zijn 294 verschillende inspraakreacties binnengekomen op de

Startnotitie Tracénota/MER-UVS Buitenring Parkstad Limburg en B258n. Deze reacties zijn afkomstig van 1199 insprekers, die met name in de wijk Maria Gewanden in Hoensbroek (755) en Dr Dreieck in Kerkrade (261) wonen.

De meeste reacties hebben betrekking op de milieu-aspecten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: nut en noodzaak, aantal rijstroken en rijsnelheid, alternatieven, verdiepte aanleg, woon- en leefomgeving, geluid/lucht/klimaat, externe veiligheid, eigendomsverwerving, wonen/werken/veiligheid, natuur, bodem, water, landschap, cultuurhistorie/archeologie, de procedure in Duitsland, het tijdig informeren van betrokkenen, de vergrijzing, kosten/baten en de hinder tijdens de aanleg.

De ingekomen reacties zijn doorgezonden naar de Commissie milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Mede op basis van deze reacties brengt de Commissie m.e.r. een advies uit over de richtlijnen voor de MER. Na ontvangst van dit advies stellen Gedeputeerde Staten de richtlijnen voor de MER vast en worden alle insprekers nader geïnformeerd. Naar verwachting zal dit in de loop van december 2006 gebeuren.

18-10-2006 13:38