Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven


Regio

:: 18 okt 2006

STAR kiest voor regionale versterking kenniscentra

De Projectdirectie Leren & Werken heeft onlangs, in samenspraak met de Taskforce Jeugdwerkloosheid, de brief 'Leren: dat wérkt' uitgebracht. Hierin wordt door de bewindspersonen van OCW en SZW voorgesteld om het combineren van werken en leren verder te versterken. Daarbij speelt regionale samenwerking een grote rol. In de brief is aangegeven wat de rol is van de kenniscentra in die samenwerking: "In de werktop is afgesproken dat het kabinet de netwerkvorming van het onderwijs met regionale partners, waaronder het (regionale) bedrijfsleven en kenniscentra, stimuleert en dat het onderwijs verantwoording aflegt aan die partners. Sociale partners in de verschillende branches zullen zich via de kenniscentra inzetten om tot goede regionale arbeidsmarktinformatie te komen. Daarnaast ondersteunen zij via de decentrale werkgeversorganisaties het regionale bedrijfsleven om tot afspraken te komen met het onderwijs."
De MBO Raad heeft naar aanleiding hiervan een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie OCW. In de brief wordt onder andere de suggestie gedaan om de verantwoordelijkheid voor het werven van voldoende leerplaatsen neer te leggen bij de mbo-instellingen. De staatssecretaris van OCW heeft echter de onderwijsinstellingen en de kenniscentra laten weten dat de kenniscentra verantwoordelijk zijn voor het werven van voldoende erkende leerbedrijven met voldoende leerplaatsen. De scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een leerplaats voor hun leerlingen.
De Stichting van de Arbeid heeft vervolgens een brief gestuurd naar de leden van de Vaste Kamercommissie OCW met de melding dat die suggestie van de MBO Raad niet gedeeld wordt. De STAR geeft aan dat tijdens Werktop van december 2005 is afgesproken dat het kabinet regionale netwerkvorming van scholen met hun regionale partners stimuleert. Hiertoe behoort het (regionale) bedrijfsleven (breed en representatief in samenstelling) en kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. De school legt verantwoording af aan de regionale partners. De STAR wil deze afspraken een kans geven en nu niet vermengen met discussies over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken partijen.

Het bestuur van Colo steunt de gemeenschappelijke zienswijze van de STAR, de staatssecretaris van OCW, de projectdirectie Leren & Werken en de Taskforce Jeugdwerkloosheid.