Partij van de Arbeid


Den Haag, 18 oktober 2006Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


over het stopzetten van de subsidie voor de Albert Schweitzerschool


1. Is het waar dat de algemene beleidsdoelstelling van artikel 41 in de begroting VWS voor 2007 luidt: 'Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid' en dat het bevorderen van gezonde voeding tot de beleidsprioriteiten van deze regering behoort?


2. Bent u ervan op de hoogte dat de keuken van de Albert Schweitzerschool in Haarlem per 1 januari wordt gesloten omdat de gemeente Haarlem niet langer subsidie wil betalen om de maaltijdvoorziening voor ernstig zieke kinderen op deze school in stand te houden? 1)


3. Hoe verhoudt het niet langer mogelijk zijn van een dergelijke voorziening zich tot uw beleidsprioriteiten?


4. Wat vindt u van het feit dat diverse overheidsinstanties (gemeente Haarlem, ministerie van OCW en ministerie VWS) de verantwoordelijkheid voor deze essentiële en medisch noodzakelijke voorziening voor zieke kinderen op elkaar proberen af te schuiven?


5. Bent u met mij van mening dat het onacceptabel is dat in een land als Nederland een dergelijke voorziening niet in stand gehouden kan worden en dat deze voorziening hoe dan ook gecontinueerd dient te worden?


6. Bestaat een dergelijke voorziening ook elders in Nederland? Zo ja, hoe is de financiering ervan geregeld? Hoeveel ernstig zieke kinderen zijn aangewezen op een dergelijke vorm van onderwijs en hebben een dergelijke maaltijdvoorziening nodig? Welk (totaal) bedrag is nodig om een dergelijke voorziening mogelijk te maken?


7. Heeft de gemeente Haarlem de subsidie alleen gestopt of heeft deze gemeente zich actief ingezet om tot een, eventueel gezamenlijke, oplossing te komen?


8. Bent u bereid om ruimte op uw begroting vrij te maken voor het bedrag van ongeveer ¤ 170.000 om de subsidie te continueren, dan wel u actief in te zetten om in overleg met zorgkantoor, verzekeraars, gemeenten en uw collega-minister van OCW tot een acceptabele oplossing te komen?


1) Radio 1 d.d. 18 oktober 2006