Waterschap Groot Salland

Besluitenlijsten

Laatst gewijzigd: 18 oktober 2006

Het AB vergadert ongeveer zes keer per jaar. De voorstellen vindt u op de site. Bij de vergaderstukken zijn ook de notulen in te zien. Deze worden ca. twee weken voor de vergaderdatum gepubliceerd. Op de besluitenlijst staan de besluiten weergegeven. Deze zijn vanaf 5 oktober 2006 te bekijken. De besluitenlijsten worden binnen enkele werkdagen na de AB-vergaderingen gepubliceerd.

Voor de agenda en voorstellen van de vergadering van 5 oktober, klik hier.
Datum agenda Onderwerp Besluit
5 oktober 2 Vervanging secretaris-directeur Ingestemd is met het voorstel de heren Plooy en Griffioen aan te wijzen als tweede, respectievelijk derde waarnemer van de secretaris-directeur. 5 oktober 6 Vergaderschema 2007

Het vergaderschema 2007 wordt vastgesteld met dien verstande dat de themabijeenkomst op 21 juni 2007 zal beginnen om 9.30 uur. 5 oktober 7 Verruiming mandateringregels projectvoorstellen en grensbedrag "openbaar aanbesteden"

Dit voorstel is teruggetrokken door het dagelijks bestuur en komt terug op de agenda voor het AB van 23 november a.s. 5 oktober 8 Delegatie bevoegdheden grondwaterbeheer

Ingestemd is met het provinciale ontwerpbesluit tot delegatie per 1 januari 2007 van operationele grondwatertaken aan het dagelijks bestuur van het waterschap, ten aanzien van de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet, met uitzondering van vergunningverlening ten behoeve van de drinkwatervoorziening en de onttrekking van energie, of de opslag van energie;
industriële toepassingen van onttrokken hoeveelheden groter dan 500.000 m3 per jaar.
5 oktober 9 Proefonderzoek nabehandeling RWZI-effluent Ingestemd is met het voorstel tot uitvoering van een proefonderzoek naar aanvullende zuiveringstechnieken op RWZI's en hiervoor een krediet van EUR 400.000 beschikbaar te stellen, ervan uitgaande dat er een aanvullende financiering door derden van minimaal EUR 150.000 beschikbaar komt
5 oktober 10 Masterplan IJsseldelta Zuid (bypass) Het masterplan IJsseldelta Zuid is ongewijzigd vastgesteld.
5 oktober 11 Project uitvoering Baarlerhoek Ingestemd is met het voorstel uitvoering van het project Baarlerhoek 5 oktober 12 Voorbereidingskrediet Streukelerzijl/Galgenrak Ingestemd is met het voorstel tot uitwerken van maatregelen voor het afkoppelen van een deel van het gebied Streukelerzijl/Galgenrak en hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
5 oktober 13 Jaarverslag kwaliteit oppervlaktewater 2005 Het jaarverslag is voor kennisgeving aangenomen