Gemeente Breda

Begroting Breda 2007: gezond financieel meerjarenperspectief

De Begroting 2007 gaat over het eerste volledige begrotingsjaar van de bestuursperiode 2006-2010. Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht om in deze periode het coalitieakkoord Kiezen voor elkaar uit te voeren. In de Begroting 2007 zijn de keuzes die de gemeenteraad maakte bij de Kadernota 2007 uitgewerkt tot concrete voorstellen.

Ontwikkeling financieel perspectief

Ten opzichte van de Kadernota 2007 laat de begroting een aanmerkelijke verbetering in het financieel perspectief zien. Voor 2007 is de begroting sluitend, voor de jaren daarna is sprake van een overschot. Voor 2007 is het mogelijk de korting op het Gemeentefonds in verband met de evaluatie van het BTW-compensatiefonds (BCF) eenmalig op te vangen, zonder deze ten laste te brengen van het inhoudelijk beleid.

De hoogte van het gemeentelijk weerstandsvermogen is positief. De stand en ontwikkeling van de algemene reserve is ongewijzigd ten opzichte van de Kadernota 2007. De ontwikkeling van deze reserve hangt af van de realisatie van het vastgestelde afdrachtritme van het Grondbedrijf. Het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf bereikt naar verwachting in 2009 de gewenst omvang van 40 miljoen.

Lokale lasten

In de Kadernota 2007 zijn twee uitgangspunten vastgesteld: een inflatiecorrectie van 2,65% en kostendekkendheid voor de tarieven van rechten en leges. Slechts enkele tarieven stijgen meer dan de inflatiecorrectie:

de afvalstoffenheffing stijgt met 4,1%, vooral door de kosten van de kwijtschelding

het rioolrecht stijgt met 4,45% om het Gemeentelijk Rioleringsplan III te kunnen uitvoeren.

De parkeertarieven stijgen met de inflatiecorrectie. De tijden voor betaald parkeren worden medio 2007 verruimd van 18.00 uur naar 23.00 uur. Om tegemoet te komen aan een zekere maatschappelijke gewenning van de ruimere betaald-parkeren-tijden verhoogt de gemeente het kortparkeertarief op straat in de avonduren over 4 jaar geleidelijk van een laag uurtarief naar het uurtarief zoals dat in 2010 zal zijn.

Aanvullende prioriteiten

Ten opzichte van de Kadernota 2007 is gekozen voor een aantal aanvullende prioriteiten:

* Gemeenschappelijke meldkamer

Voor de kosten van personeel dat werkt op de gemeenschappelijke meldkamer voor de Regionale Ambulancevoorziening is 75.000 vrijgemaakt.

* Vrijplaatsenbeleid

Op 23 juni 2005 ondertekende de Gemeente Breda een convenant voor samenwerking met de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, over de aanpak van zogenaamde vrijplaatsen. Aanleiding was de grote landelijke aandacht voor dit onderwerp, mede na de acties op de Maastrichtse woonwagenlocatie Vinkenslag. Breda inventariseerde de knelpunten en bereidde nieuw beleid voor de aanpak van vrijplaatsen voor. Het is de bedoeling dat dit beleid nog deze maand wordt vastgesteld en openbaar gemaakt. Het plan van aanpak op basis van dit nieuwe beleid vergt vanaf volgend jaar extra middelen. Voor 2007 is voor dit doel daarom 236.000 in de begroting opgenomen.
* Ginnekenweg-Noord

Bij de aanpak van de Ginnekenweg-Noord gaat de gemeente uit van een taakstellend budget van 1 miljoen, waarvoor deels ( 550.000) dekking is gevonden binnen de huidige budgetten. De resterende 450.000 komt ten laste van de vrije investeringsruimte. Er komt een plan van aanpak met daarin de maatregelen en kosten. Conform de motie van de gemeenteraad gaat de aandacht uit naar de maatregelen voor de voetganger en het fietsverkeer. Het plan van aanpak geeft uitsluitsel over het moment waarop en hoe de weg zal worden aangepakt. Het streven is dit plan van aanpak in december 2006 aan de raadscommissie Bouwen en Wonen aan te bieden.

* Brandweerkazerne Teteringen

Al enige jaren geleden is nieuwbouw van de brandweerpost Teteringen op basis van een risico-inventarisatie en op basis van onderzoeken van de Arbo-dienst noodzakelijk geworden. De kosten van de nieuwbouw bedragen
1,1 miljoen. De helft van dit bedrag was reeds beschikbaar, de ander helft zal ten laste van de vrije investeringsruimte gebracht worden.

Kwaliteitsverbetering

In deze Begroting 2007 is, mede naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer Breda over de Begroting 2006, een concrete stap gezet in het verbeterproces. De indeling in programmas, projecten en taakvelden is bijgesteld op grond van het Coalitieakkoord. Deze nieuwe indeling geeft een overzichtelijk beeld van de gemeentelijke activiteiten en de bijbehorende inzet van middelen. Een verschil met de Begroting 2006 is dat er vijf nieuwe programmas zijn: Regio, Dienstverlening, Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing, Vergunningverlening en handhaving en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het programma Stedelijke vernieuwing en herstructurering heet voortaan Wijkontwikkeling. Drie nieuwe projecten vragen de komende periode speciale aandacht: Bavelse Berg, Sportcentrum en Ontwikkeling buitengebied. De beleidsvelden uit de begroting 2006 zijn gehandhaafd onder de naam taakvelden. De beschrijving ervan gaat onder andere in op de afspraken in het coalitieakkoord.

Bestuurlijke behandeling

Als uitvloeisel van het dualisme is de raadsbehandeling van de begroting anders dan voorgaande jaren. De begroting wordt op 31 oktober voorbesproken in een gecombineerde commissievergadering. Dit komt in de plaats van de algemene beschouwingen in de vorm van schriftelijke bijdragen. De besluitvorming door de gemeenteraad over de Begroting 2007 is op 2 november 2006.

Breda, 18 oktober 2006