Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1 a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA S GRAVENHAGE Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl 2513AA1Xa

Contactpersoon Ons kenmerk SV/R&S/2006/84731 Doorkiesnummer Datum 18 oktober 2006 E-mail

Onderwerp Stuurgroep Reintegratie

Tijdens het Algemeen Overleg op 31 mei 2006 met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de inventarisatie van knelpunten bij re-integratie en het realiseren van verbeteracties door de Stuurgroep Re- integratie. Ik heb toegezegd het rapport `Re-integratie in het MKB" en de aanbevelingen van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) daarbij te betrekken. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging. Ik ga in deze brief ook in op de motie-Verburg (30 034/28 333, nr. 64) over het verstrekken van informatie over het herbeoordelingstraject.

Stuurgroep Re-integratie
Op 1 december 2005 heeft de werktop plaatsgevonden. Het kabinet heeft toen met de sociale partners afspraken gemaakt over de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, herbeoordeelden en WIA-gerechtigden. Eén van de afspraken was de oprichting van de Stuurgroep Re-integratie. De stuurgroep wordt geleid door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Stuurgroep Re-integratie krijgt advies van de overleggroep `re-integratie na herbeoordeling'. In deze overleggroep zitten naast het ministerie en de centrale organisaties van werkgevers en werknemers ook UWV, CWI, CWP, RWI en Boaborea. In mijn brieven van 30 september 2004 en 1 juli 2005 heb ik u geïnformeerd over de werkzaamheden van deze overleggroep.

De Stuurgroep Re-integratie volgt de ontwikkeling van de ondersteuning bij re-integratie die mensen krijgen van UWV en re-integratiebedrijven op de voet. Daarvoor benut de stuurgroep de kwartaalrapportages van UWV en aanvullend onderzoek van UWV. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek dat UWV laat uitvoeren door bureau Astri. De eerste twee deelrapportages uit dat onderzoek heb ik op 26 april 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd. Over de bevindingen van dat onderzoek heb ik op 31 mei jl. met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken.
Daarnaast inventariseert de Stuurgroep Re-integratie knelpunten bij re-integratie. De stuurgroep schenkt daarbij speciale aandacht aan de beeldvorming van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers.

Ons kenmerk

In overleg met de Stuurgroep Re-integratie en de overleggroep `re-integratie na herbeoordeling' heeft het ministerie van SZW breed geïnventariseerd wat knelpunten zijn bij de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten in het algemeen en herbeoordeelden in het bijzonder. Waar mogelijk zijn bij gevonden knelpunten oplossingen of verbeteringen in gang gezet. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van informatie van werkgevers- en werknemersorganisaties, BPV&W, de LCR, Boaborea, de CWP en de RWI.

Beeldvormingscampagne
Eén van de knelpunten bij re-integratie is de beeldvorming over gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Daarom is het ministerie van SZW samen met werkgeversorganisaties (VNO- NCW, MKB-Nederland en LTO), de werknemersorganisaties (FNV, CNV, MHP), UWV, CWI en CWP de campagne `Geknipt voor de juiste baan' gestart. Op 29 mei 2006 heeft de kick-off bijeenkomst van de campagne plaatsgevonden. De campagne richt zich op een brede doelgroep van werkgevers, (gedeeltelijk arbeidsgeschikte) werknemers zelf, intermediairs en uitvoerders. Het doel van de campagne is om het denken van en over gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers te verbeteren.

De campagne bestaat uit een landelijk spoor met aandacht in landelijke media (tv, radio, kranten en tijdschriften) en een regionaal spoor waarbij vooral gewerkt wordt met regionale bijeenkomsten. Alle partners organiseren onder één gemeenschappelijke slogan `Geknipt voor de juiste baan' hierin hun eigen uiteenlopende activiteiten. UWV heeft in juni en juli tv-spots uitgezonden en advertenties geplaatst. SZW begint dit najaar met radiospots, en met advertenties in de gedrukte media en op internet. Daarnaast organiseren UWV, MKB- Nederland, CWI, LTO, CNV en MHP bijvoorbeeld regionale en/of landelijke bijeenkomsten met aandacht voor het thema `geknipt voor de juiste baan'. Centraal informatiepunt is de campagnesite www.gekniptvoordejuistebaan.nl. Een activiteitenkalender van de campagne is als bijlage bijgevoegd.

Verbeteringen in het re-integratieproces
In de diverse rapportages kwam naar voren dat cliënten vaak niet op de hoogte zijn van de re- integratievisie van UWV of de mogelijkheid van een oriënterend arbeidsmarktgesprek voorafgaand aan de herbeoordeling.

Inmiddels heeft de Stuurgroep verschillende oplossingen aangedragen om deze knelpunten weg te nemen:

· Sinds 1 januari 2006 kan een cliënt bezwaar aantekenen tegen de re-integratievisie. De re- integratievisie wordt altijd met de cliënt besproken en aan de cliënt toegestuurd. Hierdoor is de communicatie tussen UWV en de cliënt verbeterd. Het is voor de cliënt duidelijker geworden op welke ondersteuning hij recht heeft en wat van hem wordt verwacht. Ook kan de cliënt nu ondersteuning bij re-integratie afdwingen.
---

Ons kenmerk


· UWV heeft bovendien maatregelen getroffen zodat de re-integratievisie binnen 4 weken na afronding van de herbeoordeling klaar is. Inmiddels lukt dat in nagenoeg alle gevallen.
· De snelle start van het re-integratietraject en de snelle aanmelding van de cliënt bij een re- integratiebedrijf hebben prioriteit bij UWV. Met UWV is daarom ook afgesproken dat binnen 4 weken na de re-integratievisie aanmelding bij het re-integratiebedrijf heeft plaatsgevonden. 78 procent van de herbeoordeelden die te maken krijgt met een verlaging of beëindiging van de uitkering en die start met een re-integratietraject is binnen 8 weken na de beschikking aangemeld bij een re-integratiebedrijf.
· Per 1 februari 2006 zijn bij UWV 100 fte re-integratiebegeleiders gestart ter ondersteuning van de arbeidsdeskundige. De re-integratiebegeleiders hebben allereerst ruim 11.000 uitkeringsgerechtigden die zijn herbeoordeeld en die in eerste instantie geen re-integratie- ondersteuning van UWV wilden hebben, opnieuw benaderd om te vragen of zij alsnog ondersteuning wensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen van wie de bezwaarprocedure inmiddels is afgerond. Resultaat van deze activiteit is dat een kleine groep alsnog start met een re-integratietraject. Het merendeel van de groep ziet ook in tweede instantie zelf af van ondersteuning bij re-integratie. Een tweede taak van de re-integratiebegeleider is mensen voorafgaand aan de herbeoordeling actief te benaderen om mogelijkheden van re-integratie-ondersteuning door te nemen en om het re-integratieproces te bespoedigen.
· De informatie over de mogelijkheid om voorafgaand aan de herbeoordeling re- integratiemogelijkheden door te nemen is bovendien opgenomen in de informatiebrochure van UWV, die met de oproep voor de herbeoordeling wordt toegestuurd.

Re-integratiedienstverlening herbeoordeelden
Ook de re-integratiedienstverlening door re-integratiebedrijven is een aandachtspunt voor de stuurgroep. Het is belangrijk dat die dienstverlening aansluit bij wensen en mogelijkheden van cliënten. De hulp dient de cliënt met grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij de omslag naar werkgericht denken. Dat kan bijvoorbeeld door het opdoen van werkervaring. Hoewel een snelle start van een traject belangrijk is, is het in sommige gevallen noodzakelijk om meer tijd te nemen voor de intakefase. Het is met andere woorden van belang dat cliënten re-integratiedienstverlening op maat geboden wordt. Per 1 juli 2006 heeft UWV re- integratietrajecten voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten opnieuw aanbesteed. Om gedeeltelijk arbeidsgeschikten, waaronder herbeoordeelden, optimaal van dienst te zijn heeft UWV zo goed mogelijk ingespeeld op gesignaleerde knelpunten:

· Bij de inkoop van re-integratietrajecten voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten is rekening gehouden met verschillende persoonlijke omstandigheden zoals hoe lang iemand niet heeft gewerkt en wat de aard is van de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.
· In de nieuwe aanbesteding worden ook specifieke voorschakelmodules ingekocht. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten met grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hiervan gebruik maken voor zij starten met een traject gericht op werkhervatting.
· Voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten met ernstige tot zeer ernstige scholingsbelemmeringen worden contracten gesloten die meer flexibiliteit bieden bij de termijn voor intake en de duur van het traject.

---

Ons kenmerk


· Ook wordt veel meer gekeken naar de mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten. Met de nieuwe aanbesteding per 1 juli 2006 koopt UWV trajecten gericht op starten als zelfstandige in.

Re-integratieondersteuning werkende herbeoordeelden
Vanuit de overleggroep `re-integratie na herbeoordeling' is aandacht gevraagd voor ondersteuning van herbeoordeelden die tijdens de herbeoordeling (al) aan het werk zijn. Ook het BPV&W pleit voor goede ondersteuning van de cliënt als zijn functie aangepast moet worden of als hij ander werk moet gaan doen. Als een werkende herbeoordeelde zijn uitkering geheel of gedeeltelijk verliest, moet het bestaande dienstverband vaak worden aangepast. De sociale partners hebben tijdens de werktop de eerder gemaakte afspraak herbevestigd dat in eerste instantie werkgevers en werknemers zelf moeten zoeken naar re- integratiemogelijkheden voor deze groep. Mocht aanpassing van de functie bij de eigen werkgever niet mogelijk zijn, dan is de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer aangewezen op re-integratie bij een andere werkgever om de resterende verdiencapaciteit te benutten. Indien gewenst en indien nodig zet UWV voor deze groep gerichte re-integratieondersteuning op maat in.

Re-integratieondersteuning werkgevers
Een permanent punt van aandacht voor de Stuurgroep is de bekendheid van het beschikbare re- integratie-instrumentarium onder werkgevers.

· SZW en UWV besteden in de beeldvormingscampagne voortdurend aandacht aan de mogelijkheden voor ondersteuning van de werkgever die een gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemer aanneemt. Speciaal voor werkgevers is er een folder ontwikkeld door SZW en de overleggroep `re-integratie na herbeoordeling'. De folder is gepresenteerd tijdens de vakbeurs `Gezond in bedrijf'. Ook tijdens de beeldvormingscampagne wordt de folder verspreid. In de folder ook uitgebreid aandacht voor instrumenten als no-riskpolis, premiekorting, arbeidsplaatsvoorzieningen en proefplaatsing.

· SZW heeft als onderdeel van de voorlichtingscampagne in het kader van de WIA en de beeldvormingscampagne een re-integratiewijzer voor het internet ontwikkeld. Met de re- integratiewijzer kan een werkgever, maar ook een werknemer, in één oogopslag zien welke aanspraak op re-integratie-ondersteuning in zijn specifieke situatie bestaat (zie www.werkennaarvermogen.nl en www.gekniptvoordejuistebaan.nl.

Sectoroverstijgende samenwerking
MKB-Nederland heeft in het rapport `Re-integratie in het MKB' aandacht gevraagd voor sectoroverstijgende samenwerking. MKB Nederland constateert dat de beperkte omvang en het specialistische werk van veel MKB-bedrijven re-integratie lastig maakt. Als het voor individuele werkgevers niet mogelijk is om gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers in hun eigen bedrijf te herplaatsen, is re-integratie naar een andere werkgever aan de orde. Daarbij kan meer samenwerking tussen verschillende sectoren, in sectoren en sectoroverstijgend, de
---

Ons kenmerk

re-integratie in het midden en klein bedrijf verbeteren. Het initiëren van samenwerking is allereerst een zaak van werkgevers en branches zelf. MKB-Nederland maar ook de overheid kan deze samenwerking stimuleren door kennis en goede voorbeelden te verspreiden. MKB- Nederland zelf ondersteunt bedrijven bijvoorbeeld met de website `Servicepunt arbeidsmarkt MKB' bij onder meer de re-integratie van zieke werknemers.

Vervolg
De Stuurgroep heeft hard gewerkt aan oplossingen. Bekeken wordt of die inderdaad leiden tot wegnemen of verminderen van de gesignaleerde knelpunten.

Verschillende organisaties geven signalen af over mogelijke knelpunten bij re-integratie die niet zo zeer betrekking hebben op de herbeoordelingsoperatie, maar die samenhangen met de invoering van de Wet WIA. Met invoering van de Wet WIA zijn wijzigingen doorgevoerd in het re-integratie-instrumentarium die passen bij de verdeling van prikkels en verantwoordelijkheden zoals neergelegd in de Wet WIA. Zo is de overheid terughoudend met de inzet van instrumenten voor de groep `35-min'. De verantwoordelijkheid voor re-integratie van deze groep ligt bij sociale partners. Inmiddels hebben de organisaties vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid die verantwoordelijkheid ook opgepakt. Zij hebben een onderzoek opgestart om de re-integratie van de groep '35-min' te monitoren. Resultaten daarvan worden in december 2006 verwacht.

De overheid biedt werkgever, werknemer en UWV een gericht re-integratie-instrumentarium voor ondersteuning van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Een belangrijke wijziging in dit instrumentarium bij invoering van de Wet WIA is de uitbreiding met de no risk polis voor het in dienst houden van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Het lijkt er op dat werkgevers en werknemers moeten wennen aan hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot re-integratie. Het is daarom allereerst zaak het bestaande instrumentarium optimaal te benutten. Dat onderstreept het belang van de inspanningen van de Stuurgroep Re-integratie om de werkgevers en werknemer goed te informeren over de mogelijkheden van het bestaande instrumentarium voor re-integratie.

Motie-Verburg over het verstrekken van informatie over het herbeoordelingsproces In de motie Verburg over het verstrekken van informatie over het herbeoordelingstraject (kamerstuknr. 30 034/28 333, nr. 64) vraagt de Kamer om geordende, overzichtelijke en complete informatie over het gehele herbeoordelingstraject.

UWV verstrekt aan cliënten die worden herbeoordeeld op verschillende wijze informatie over het herbeoordelingstraject en de mogelijkheden van re-integratie. UWV informeert herbeoordeelden schriftelijk op het moment dat de cliënt wordt opgeroepen voor de herbeoordeling. De verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige informeren de cliënt
---

Ons kenmerk

over de gevolgen van de herbeoordeling en de mogelijkheden voor re-integratie. Daarnaast biedt UWV informatie via de eigen website (www.uwv.nl), via de periodiek `UWV- prespectief' en via foldermateriaal. UWV heeft recentelijk de website en de folder `Goedgekeurd na een herbeoordeling. Wat nu?' geactualiseerd met informatie over de verlenging van de TRI bij scholing en over de IRO. Daarnaast informeren arbeidsdeskundigen de cliënten in de gesprekken over re-integratie in voorkomende gevallen over beide regelingen.

Ook de website van het ministerie van SZW (www.minszw.nl) bevat informatie over herbeoordelingstrajecten. De site geeft informatie over het waarom de herbeoordeling, de eventuele consequenties van de herbeoordeling, de mogelijke re-integratie-instrumenten en ondersteuning door UWV.
Zoals hierboven gemeld bieden de websites www.werkennaarvermogen.nl en www.gekniptvoordejuistebaan.nl eveneens informatie over re-integratie. Ook staat de re- integratiewijzer op deze sites.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)


---