Ministerie lnv

http://www.minlnv.nl

nr.171 18 oktober 2006

HET NEDERLANDSE AGROCLUSTER OP DE WERELDKAART: SUCCES LANDBOUW STEUNT OP ONDERNEMERSCHAP, NIET OP SUBSIDIES

De kracht van het Nederlandse agrocluster zit voor een belangrijk deel in het innovatieve vermogen van de ondernemers; dat is de rode draad in de brochure .Het Nederlandse agrocluster op de wereldkaart. van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De landbouw- en voedingsmiddelensector draagt in belangrijke mate (ca 10%) bij aan het Bruto Nationaal Product. Zo.n 10% van de werkgelegenheid in Nederland en ongeveer 20% van de totale waarde van ons exportpakket is gebaseerd op diensten en producten van het agrocluster. In de top van de meest succesvolle Nederlandse exportproducten is het agrocluster zeer goed vertegenwoordigd, zo blijkt uit een analyse op basis van de clusterbenadering van de Amerikaanse econoom Michael Porter.

Het Nederlandse agrocluster moet het niet hebben van scherpe, lage prijzen; in Nederland zijn de kosten van grond en arbeid immers relatief hoog. .Onze. kracht zit in de hoge kennisintensiteit: met hoogwaardige producten, innovatieve productiemethoden en efficiënte distributietechnieken weten Nederlandse ondernemers hun positie op Europese en mondiale markten te handhaven of zelfs te versterken. De publicatie beschrijft hiervan een aantal concrete, nieuwe voorbeelden: een energieproducerende kas in Bergerden, melk met een evenwichtigere vetzuursamenstelling en een agro-bedrijventerrein in de provincie Groningen waar zuinig en efficiënt met energie en grondstoffen wordt omgegaan.

Het succes van de Nederlandse land- en tuinbouw is niet gebaseerd op Europese subsidies. Juist niet-gesubsidieerde productgroepen zijn in de praktijk succesvol. Overigens is het accent in de ondersteuning vanuit het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid de afgelopen jaren sterk verschoven van marktmaatregelen naar minder handelsverstorende bedrijfstoeslagen, die bovendien nu gekoppeld zijn aan eisen op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap.

In zijn voorwoord bij de publicatie schrijft minister Veerman dat hij in deze publicatie zijn boodschap uit de nota Kiezen voor landbouw bevestigd ziet: .de omgeving waarin ondernemers ondernemen wordt steeds complexer en veeleisender. De vrije markt en de globalisering hebben tot gevolg dat ondernemers veel duidelijker dan in het verleden moeten kiezen voor een eigen ondernemersstrategie. Er ligt nog een wereld aan mogelijkheden open voor verdere versterking van de concurrentiekracht van het Nederlandse agrocluster..

De brochure is te downloaden van de website van het ministerie: www.minlnv.nl.

Noot voor de redactie