Gemeente Eindhoven

Persbericht 18 oktober 2006, 256

Gemeente selecteert vrijwel alle huidige thuiszorginstellingen

Thuiszorgaanbieders Eindhoven geselecteerd

De gemeente Eindhoven wil contracten afsluiten met vrijwel alle thuiszorginstellingen die ook op dit moment hulp bij het huishouden in natura leveren in Eindhoven. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt de gemeente per 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de levering van de hulp bij het huishouden.

De hulp bij het huishouden moet in de gemeente Eindhoven Europees aanbesteed worden. De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om het totale pakket aan werkzaamheden in één geheel aan te besteden. Naast schoonmaken en koken bijvoorbeeld, moet ook de meer specifieke zorg (zoals ondersteuning bij de organisatie van het huishouden) verleend worden door de thuiszorginstellingen.

Selectie

Op 7 juli jl. is de aanbesteding, met hulp van een extern bureau, van start gegaan. Vervolgens hebben dertien instellingen een offerte ingediend op basis van vooraf opgestelde gunningcriteria. Op basis van de beoordeling van de offertes is de gemeente van plan de volgende elf instellingen te contracteren:

* SVVE Archipel

* CCC Zorg

* De Sterren

* Actief Zorg

* Stichting St. Annaklooster

* Thuiszorg Karsmakers

* Stichting Thuiszorg De Sleutel

* Vitalis Zorggroep

* Antonius Huis

* Huispitaal

* Zuidzorg

Het merendeel van deze instellingen verzorgt op dit moment al hulp bij het huishouden in Eindhoven. Dat betekent dat de vertrouwde hulp, waar de mensen aan gewend zijn, bij hen over de vloer blijft komen na 1 januari. Er zitten ook een aantal nieuwe instellingen bij, waardoor burgers uit nog meer instellingen kunnen kiezen.

Tegen dit besluit kan, binnen twee weken, nog bezwaar gemaakt worden door de zorgaanbieders die niet geselecteerd zijn. Op 6 november wordt definitief bekend gemaakt welke instellingen in 2007 hulp bij het huishouden mogen leveren aan inwoners van Eindhoven die daar recht op hebben.

Financiële middelen

Door de komst van de Wmo wordt de gemeente met ingang van 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. De budgetten die hiermee gemoeid zijn, worden overgeheveld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeente. De verwachting is dat dit budget niet toereikend is, omdat de financiële middelen zijn vastgesteld op basis van gegevens uit het jaar 2005. De vergrijzing neemt echter toe (met name in de regio Zuidoost Brabant) en hiermee ook het aantal mensen dat hulp bij het huishouden nodig heeft. Voor wethouder Hans-Martin Don, van onder meer maatschappelijke zorg (waaronder Wmo) en financiën, is voldoende budget een voorwaarde voor een goede invoering van de Wmo in Eindhoven. Binnenkort heeft hij hierover een gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het uitgangspunt daarbij is dat iedere inwoner van Eindhoven, die recht heeft op hulp bij het huishouden, deze ook daadwerkelijk moet kunnen ontvangen.