Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 17 oktober 2006

Burgemeester en wethouders

Op dinsdag 17 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Jaarverslag 2005 Welstandscommissie

Het college heeft kennis genomen van het Jaarverslag 2005 van de Welstandscommissie met aanbevelingen. De aanbevelingen met een administratief of procedureel karakter neemt het college over. De aanbevelingen van inhoudelijke aard worden aangehouden, omdat het college in de eerste helft van 2007 een inhoudelijke discusie voeren met de raad over het welstandsbeleid.

[Procedurevoorstel: agenda commissie Stedelijke Ontwikkeling, agenda raad.]

Welstandsadviezen 2005 c.a.

Het college stelde het conceptraadsvoorstel en besluit inzake het verslag Welstandsadviezen over het jaar 2005 vast. In vrijwel alle gevallen is het advies van de Welstandscommissie overgenomen.

[Procedurevoorstel: agenda commissie Stedelijke Ontwikkeling, agenda raad.]

Motie Prijslijst APV

Het college heeft besloten uitvoering te geven aan de motie Prijslijst Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 19 december 2005 door het vaststellen van het communicatieplan. Doel van de motie is het vergroten van de bekendheid van de APV door het communiceren van prijzen. Ook is de gedachte achter de motie dat hierdoor overtredingen verminderen.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Algemene Zaken en Veiligheid.]

Voortgangsrapportage ISV 2 en doorloopproject ISV 1

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage over de projecten in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Voor het project Begeleid wonen heeft het college besloten om onderzoek te doen naar een andere inzet van een deel van het budget.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Stedelijke Ontwikkeling.]

Stedenbouwkundige randvoorwaarden woningbouwlocatie Bongerd

Het college heeft besloten de conceptstedenbouwkundige randvoorwaarden voor de Taskforce Woningbouwlocatie Bongerd vast te stellen. En deze vrij te geven voor consultatie van omwonenden en belanghebbenden.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Stedelijke Ontwikkeling.]

Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond

De GGD-en Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam en omstreken besloten in 2005 te fuseren tot één GGD Rijnmond. Het college besloot de Gemeenschappelijke Regeling Volksgezondheid Rotterdam en omstreken (1987) te hernoemen tot de Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond en akkoord te gaan met de toetreding van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Het college besloot het conceptraadsvoorstel en besluit vast te stellen.

Bouwvergunning 120 woningen Rozenburchtgebied

Het college besloot de ontwerpruimtelijke onderbouwing van 120 woningen in het Rozenburchtgebied vast te stellen. Het college stemde in met het starten van de vrijstellingsprocedure. Het stuk ligt ter inzage.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Stedelijke Ontwikkeling.]

Vervolgaanvraag Europese subsidie INTI

Het college besloot een vervolgaanvraag in te dienen bij de Europese Commissie in het kader van het INTI-programma. De aanvraag heeft betrekking op het uitwisselen van een aantal goede praktijkvoorbeelden op het gebied van integratie. De gemeente is leidende partner van het Network Information Migrants in Europe waar organisaties uit Duitsland, Italië, Spanje, Slowakije en Zweden aan meedoen. Dit project wordt mede gefinancierd uit INTI-gelden.

Tijdelijke ijsbaan

Het college besloot de aanleg en exploitatie van een tijdelijke ijsbaan in de komende winter te gunnen aan de Stichting De Capelse Winter. De ijsbaan komt aan de Rivierweg ter hoogte van het Amnestyplein.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Middelen en Buitenruimte].

Gedoogbeschikking plaatsing noodlokalen bij OBS De Tweemaster

Het college heeft besloten om het zonder bouwvergunning plaatsen van twee noodlokalen bij basisschool De Tweemaster aan de Aleoeten, te gedogen. Reden hiervoor is dat spoedige plaatsing noodzakelijk is omdat de veiligheid in de oude noodlokalen door de slechte staat niet meer gegarandeerd kan worden. Op maandag 30 oktober worden de nieuwe lokalen in gebruik genomen. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van leegstaande noodlokalen van de praktijkschool De Balans aan de Merellaan. Het vervoer hiernaartoe gebeurt met bussen. De gedoogsituatie geldt totdat de bouwvergunning is verleend en de vrijstelling van het bestemmingsplan in werking is getreden met een maximale termijn van zes maanden.

Gunning uitbreiding sporthal Schenkel voor verenigingsruimte VAAC

Het college nam kennis van het resultaat van de aanbesteding van de verbouwing en aanpassing sporthal Schenkel voor de permanente huisvesting van de Vereniging Arubanen en Antillianen Capelle (VAAC). De levering is gegund aan Groenendijk Dordrecht B.V. uit Dordrecht.


---

Bouwplan onbemand tankstation Tango

Het college nam kennis van de uitspraak van 4 juli 2006 voor de Voorzieningenrechter Rotterdam. De rechter zag aanleiding om het bestreden besluit een binnenplanse vrijstelling te verlenen te schorsen.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Stedelijke Ontwikkeling.]

Bouwplan onbemand tankstation Tango/KPN; uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak

Het college nam kennis van de uitspraak van 26 augustus 2006 van de afdeling Bestuursrechtspraak. KPN heeft beroep en daarna hoger beroep ingesteld tegen de vrijstelling en bouwvergunning van een onbemand tankstation aan de Hoofdweg. De afdeling heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Stedelijke Ontwikkeling.]

Zondagopenstelling

Het college verleende de leden van de vereniging Woonboulevard Capelle ontheffing van de Winkeltijdenwet voor zondag 22 oktober 2006 van 12.00 uur tot 18.00 uur in verband met feestelijkheden rond de opening van de winkelformule Capelle XL.

Vrijstelling Winkeltijdenwet

Albert Heijn in de wijk Schollevaar en de wijk Middelwatering vroeg vrijstelling aan voor zondag 24 december 2006 van 12.00 tot 18.00 uur. Het college verleende de vrijstelling.

Bezwaarschrift terugvordering Werkdeel WWB-budget

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vordert van het Werkdeel 2004 een bedrag van 29.628,- terug van de gemeente op basis van de door onze accountant gesignaleerde tekortkomingen. De tekortkomingen betreffen echter de declaraties die instellingen bij de gemeente hebben ingediend. Ten onrechte wordt door het ministerie aangenomen dat genoemd bedrag is uitbetaald en door de gemeente bij de uitgaven Werkdeel is opgenomen. Het college heeft besloten pro-forma een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking.

n.b. aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De formele bekendmaking van de besluiten geschied waar nodig op de gemeentepagina in de IJsselpost of door persoonlijke toezending aan belanghebbenden.