B EN W BERICHTEN 2006 - 40 Gemeente Rotterdam

COLLEGEVERGADERING VAN 17 OKTOBER

Burgemeester

1. (17-10) Het college stelt op woensdag 18 oktober 2006 de Burgerzaal beschikbaar voor de uitreiking van de eerste Historiemeter van Rotterdam. De Historiemeter presenteert de stadsgeschiedenis in woord en beeld en is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs. Het project bestaat uit een uitklapbare duimstok met de geschiedenis van Rotterdam en een geschiedenisboekje.

Wethouder Financiën, Sport en Buitenruimte

1. (17-10) B en W hebben besloten het gemeentelijk sportcomplex Atletiekbaan Langepad aan te wijzen als locatie voor de bouw van een 200 meter atletiek trainingshal. Burgemeester en wethouders zijn hierin geadviseerd door een ambtelijke stuurgroep waarin ook de deelgemeente Kralingen - Crooswijk is vertegenwoordigd. Uit onderzoek blijkt dat de bouw van een trainingshal op deze plek ruimtelijk en milieutechnisch haalbaar is. De technische en financiële haalbaarheid van de bouw van de hal en de parkeersituatie worden nader onderzocht.

2. (17-10) Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn voorstellen voor de belastingverordeningen 2007 vastgesteld die vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Jaarlijks stelt de raad bij de begrotingsbehandeling de belastingverordeningen voor het komende jaar vast. De gemeentelijke tarieven voor 2007 worden met maximaal 1,25% verhoogd, met uitzondering van het rioolrecht (voor pandeigenaren) wegens intensivering van rioolonderhoud en -vernieuwing, het rijbewijs wegens rijksregelgeving en het markttarief wegens intensivering van handhaving en toezicht.

Wethouder Economie, Haven en Milieu

1. (17-10) Het college gaat akkoord met het bezoek van wethouder Roelf de Boer (economie, haven en milieu) aan Istanbul in Turkije van 29 oktober tot en met 1 november. De wethouder treedt tijdens de handelsmissie op als delegatieleider. De handelsmissie is een initiatief van het World Trade Center en Trade & Investment Center (TIC) Turkey. Het bezoek biedt een goede mogelijkheid de banden tussen het plaatselijke bedrijfsleven en het Rotterdamse bedrijfsleven aan te halen. Daarnaast komen er uit zeven verschillende landen handelsdelegaties naar Istanbul.

2. (17-10) Het college van B en W heeft besloten de algemeen directeur van de dS+V mandaat te verlenen om alle rechtshandelingen te kunnen verrichten tot uitvoering van het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening

1. (17-10) Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Algemene Voorwaarden voor de vestiging van erfpachten ter uitvoering van de inbreng in Havenbedrijf Rotterdam N.V. te wijzigen, zodat HbR NV ook zelfstandige opstalrechten kan vestigen op een onroerende zaak.

Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang

1. (17-10) Het college gaat akkoord met het beschikbaar stellen van de Burgerzaal voor de informatiesessie op dinsdag 17 oktober voor raadsleden over de Begroting 2007 van de gemeente Rotterdam. In de Burgerzaal geven medewerkers van de Bestuursdienst antwoord op technische vragen over een bepaald onderwerp.

Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie

1. (10-10) Het college heeft de privaatrechtelijke tarieven van Stadstoezicht (voornamelijk voor het parkeren in de gemeentelijke garages) voor 2007 vastgesteld. Voor enkele tarieven is voor meerdere jaren afgesproken met welk percentage ze stijgen. De meeste zijn uitsluitend verhoogd met het gemeentelijke inflatiepercentage van 1,25%. Bewoners en bedrijven die een abonnement hebben voor het parkeren in een garage worden per brief geïnformeerd.

2. (17-10) B en W heeft kennisgenomen van de bestuurlijke rapportage over de vorderingen van het project RandstadRail in het 2e kwartaal 2006.

3. (17-10) Het college van B en W heeft besloten de Fietsregeling Rotterdam 2006 op een tweetal punten aan te passen: 1. In de regeling is verhelderd wanneer een ambtenaar die eerder een fiets met een Fietsregeling heeft aangeschaft en daarvoor periodieke terugbetalingen doet, op zijn vroegst opnieuw mag gaan deelnemen aan de fietsregeling. Na de wijziging is duidelijk dat in ieder geval de laatste betaling op grond van de vorige deelname aan een fietsregeling voldaan moet zijn, voordat er sprake kan zijn van nieuwe deelname aan de Fietsregeling. 2. Ambtenaren die te maken hebben met een loonbeslag krijgen geen bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de aanschaf van een fiets.

4. (17-10) Burgemeester en wethouders hebben besloten de heren mr. G.P.I.M. Wuisman, drs. C.L. Berg en drs. H. de Jong, te benoemen tot loco-secretaris en plaatsvervangend hoofd van dienst van de Bestuursdienst.

5. (17-10) B en W heeft besloten twee bezwaren van appellanten inzake ontslag ongegrond te verklaren.

Schriftelijke vragen

(17-10) Het College heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van de raadsleden

. de heer C.W.W. van den Berg (D66) over het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving en Toolkit Duurzame Woningbouw; . mevrouw J. Strörmann (SP) over het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) 'Rotterdam has got that pop'.

---- --