Gemeente Venray


18 oktober 2006

Persbericht

Dorpskern Merselo krijgt nieuw gezicht

Goede samenwerking maakt uitvoering tal van initiatieven mogelijk

In het kader van de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP) Merselo heeft de dorpsraad van Merselo in overleg met de gemeente een reeks aan maatregelen en voorzieningen in de planning. Ook Wonen Venray sluit aan met acties om de leefbaarheid in Grootdorp te vergroten. Bij de uitwerking van de DOP is vooral gekeken naar de wensen die de inwoners van Merselo in het DOP hebben aangegeven. Deze gaan voornamelijk over veiligheid, herkenbaarheid en de uitstraling van het dorp.

Op 13 juli jl. is door de gemeente een uitgewerkt plan gepresenteerd aan het dorp, waarna het plan via de dorpsraad ter inzage heeft gelegen. Het plan is in ongewijzigde vorm aangenomen. Bij de hele planvorming heeft de samenwerking, vanuit de gebiedsgericht werken filosofie, met de diverse partijen centraal gestaan. Mede dankzij de inzet en een subsidie van Wonen Venray en bewonersinitiatieven vanuit de dorpsraad wordt in samenspraak met de gemeente Venray de uitvoering van het plan mogelijk gemaakt.

De uitvoering van de werkzaamheden start op maandag 23 oktober.
* De uitvoering begint met het verharden van het gedeelte Grootdorp aan de noordzijde tot aan de kerk. Aan de zuidzijde komen groenstroken, onderbroken door de inritten van de woningen. Zowel de inritten als de berm aan de noordzijde wordt verhard met gebakken klinkers. Het huidige parkeren in de berm kan straks op de rijbaan gebeuren. Hiervoor worden parkeervakken aangeven die duidelijk gemarkeerd worden met plantenbakken in het wegdek. Doordat de vakken verspringen van noord naar zuidzijde ontstaat een verkeersremmend effect. Wonen Venray heeft voor deze werkzaamheden een bijdrage geleverd.

* Na Grootdorp worden er een tweetal zogenoemde punaises (soort drempels) aangelegd op de splitsing Coppelenberg/Grootdorp en Kleindorp/Coppelenberg.

* De berm bij de Haag wordt deels voorzien van bermverharding, waardoor gevaarlijke wegkanten worden opgeheven.
* Op de splitsingen Haag/Pas en Grootdorp/Veldstraat wordt de snelheid teruggebracht door het wegprofiel enigszins aan te passen. Alle wegwerkzaamheden moeten voor het einde van het jaar gereed zijn.

* Tot slot wordt er beplanting aangebracht in de vorm van laanbomen op Grootdorp, Kleindorp, Haag en Veldstraat en vakbeplanting langs Grootdorp en ter accentuering van de bestaande verkeersdrempels. De beplanting wordt aangebracht in het voorjaar van 2007.

pdf Ontwerp tekening-1

pdf Ontwerp tekening-2