Gemeente Rijswijk

Start aanleg noodwaterberging Hoekpolder

In de gemeente Rijswijk ligt de Hoekpolder, onderdeel van het Stadslandschap. In die Hoekpolder legt Delflland een noodwaterberging aan. In noodsituaties ten gevolge van hevige regen kan Delfland deze berging inzetten voor het bergen van ongeveer 235 miljoen liter boezemwater (bijvoorbeeld uit de Korte- of Reijnerwatering). Op deze manier worden de kaden ontlast en is de kans op wateroverlast in Delfland kleiner.

Op 18 oktober is gestart met de aanleg van de berging. Voor het realiseren van de berging worden twee bestaande kaden gebruikt en twee nieuwe kaden aangelegd. Ook komt er een inlaatconstructie waardoor het boezemwater tijdelijk de berging in kan stromen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet een aantal bomen worden gekapt. In de Hoekpolder worden na de uitvoering van de werkzaamheden diverse bomen geplant. De werkzaamheden duren circa een jaar.

Knooppunt

De Hoekpolder is uitermate geschikt als plaats voor een dergelijke berging omdat deze centraal in Delfland is gelegen en omdat deze aan een knooppunt van boezemkanalen grenst. Op deze plaats is voldoende aanvoercapaciteit om de berging voldoende snel te kunnen vullen. Bovendien ligt deze waterberging op een grote afstand van de boezemgemalen. Dit betekent dat het water niet voldoende snel naar zee kan worden afgevoerd en op de betreffende plaats geborgen moet kunnen worden.

Samenwerking

In samenwerking met de gemeente Rijswijk en verschillende belangengroepen in het gebied is de berging ingepast in het recreatiegebied van het Stadslandschap. Hierbij is gestreefd naar behoud van de cultuurhistorische, archeologische, ecologische en recreatieve waarden van de polder. Met de aanleg zullen ingrepen in het gebied tot een minimum worden beperkt. Bij de aanleg van de waterberging kunnen twee bestaande kaden worden gebruikt en blijven fiets- en ruiterpaden behouden. Wel zullen een aantal paden tijdens de werkzaamheden voor langere tijd worden afgesloten. Het fietsverkeer over de Molenwetering wordt omgeleid via de Eikelenburglaan en de Van der Kooijweg.

De gemeente Rijswijk en Delfland werken op dit moment ook samen aan het Waterplan Rijswijk. Hierin maken gemeente en waterschap afspraken over samenhangende thema's en activiteiten rond waterbeheer zoals ruimte voor water en waterkwaliteit, maar ook recreatie en beleving van water. De watervisie en het uitvoeringsprogramma voor Rijswijk worden in 2007 vastgesteld.

ABCDelfland

De werkzaamheden maken deel uit van het programma Afvoer- en BergingsCapaciteit Delfland (ABCDelfland). Met dit programma realiseert Delfland een watersysteem dat in staat is grote hoeveelheden neerslag goed te kunnen verwerken. Einddoel van het programma is om een systeem te realiseren waarmee het beheersgebied van Delfland in 2015 voldoet aan de nieuwe landelijke normen en waarmee het hoogheemraadschap optimale veiligheid kan bieden.

De berging in de Hoekpolder wordt medegefinancierd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Nationaal Bestuursakkoord Water).