Gemeente Barneveld


Afspraken over volkshuisvesting

Gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld zijn partners op het gebied van volkshuisvesting. Zij hebben beiden een rol om in de woningbehoefte te voorzien, zoals is vastgelegd in het meerjaren woningbouwprogramma en de woonvisie. Om de samenwerking te bevorderen hebben beide partijen nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Op woensdag 18 oktober zullen wethouder Aart De Kruijf en de heer Jos Meesters, directeur van de Woningstichting, de prestatieafspraken ondertekenen.

Prestatieafspraken De Woningstichting en de gemeente hebben voor de komende twee jaar concrete afspraken gemaakt over realisatie van voldoende huurwoningen en goedkope koopwoningen (MGE) in de gemeente Barneveld. Deze afspraken zullen doorwerken in de nieuwbouwplannen voor bijvoorbeeld Voorthuizen-Noord en Kootwijkerbroek-West, maar ook in herstructureringsplannen van de Woningstichting. De gemeente zal onder andere zorgen voor voldoende planologische capaciteit.

Over andere onderwerpen zijn eveneens afspraken gemaakt, zoals het voorzien in woningbehoefte voor starters door het bieden van starterleningen en goedkope koopwoningen (MGE). Daarnaast is het plan om in de huisvesting van senioren te voorzien waarbij rekening wordt gehouden met zorg en welzijn. Voorbeelden hiervan zijn het woonzorgcentrum in Garderen en het Kulturhus in Kootwijkerbroek. Ook over de woonruimteverdeling in kleine kernen zijn afspraken gemaakt.

De prestatieafspraken zijn een uitwerking van de Woonvisie, het meerjaren woningbouwprogramma 2005-2014, het strategisch beleidsplan en het voorraadbeleidsplan van de Woningstichting.

De afspraken zijn zo concreet mogelijk opgesteld en in een jaarplan uitgewerkt. Het is hierdoor mogelijk om elk jaar de voortgang te toetsen en waar nodig bij te stellen. Na twee jaar zullen in een voortschrijdende cyclus van twee jaar nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt.

Barneveld, 13 oktober 2006

Mutatiedatum 13/10/2006

Naar de vorige pagina