Stichting Natuur en Milieu

20 september 2006 - Stichting Natuur en Milieu zet het kort geding tegen minister Wijn door. De rechtszaak tegen de minister van Economische Zaken dient 18 oktober bij de rechtbank in Den Haag. 'Wijn negeert het brede draagvlak voor duurzame energie', stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. De minister heeft per brief laten weten niet te voldoen aan de eis van Natuur en Milieu om de ontwerpregeling in te trekken waarmee de duurzame energiesubsidies op nul gezet wordt.

De ontwerpregeling om de MEP stop te zetten is volgens Natuur en Milieu in strijd met de wet. De minister is niet bevoegd om tijdens de subsidieperiode de tarieven te wijzigen. Volgens de Elektriciteitswet stelt de minister van Economische Zaken jaarlijks de subsidiebedragen vast. Hij mag de tarieven alleen wijzigen als de kostprijs van groene stroom verandert door aanpassing van de energiebelasting en daarvan is op dit moment geen sprake.

Bovendien is de plotselinge stopzetting van de subsidies in strijd met onder meer het vertrouwensbeginsel, zeker omdat de minister de subsidie met terugwerkende kracht op nul heeft gezet. Door deze onzorgvuldige handelswijze zijn veel ondernemers ernstig gedupeerd en wordt het investeringsklimaat voor duurzame energie gefrustreerd.

Minister Wijn onderbouwde zijn besluit met de constatering dat het doel van 9% duurzame elektriciteit in 2010 gehaald zou worden. Die aanname is echter zeer twijfelachtig. Zo heeft Essent, de grootste Nederlandse producent van groene stroom, laten weten dat het bijstoken van biomassa in een aantal grote centrales niet langer rendabel is. De minister heeft nog geen bevredigend antwoord gegeven op de vraag of in zijn berekeningen rekening gehouden is met de teruggang in grootschalig inzet van biomassa in deze centrales.

Wijn heeft de Kamer inmiddels voorgesteld om bedrijven tegemoet te komen die een project voor duurzame energie in voorbereiding hadden. Volgens Natuur en Milieu is deze regeling kapitaalvernietiging. Er wordt 70 miljoen euro overheidsgeld besteed aan de vergoeding van kosten voor de voorbereiding van projecten die niet gerealiseerd zullen worden. Daarnaast wil de minister een overgangsfaciliteit creëren voor vergistingsinstallaties die dan wel in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Dat zou rechtsongelijkheid betekenen. Een boer die geïnvesteerd heeft in de voorbereiding een vergistingsinstallatie krijgt dan alsnog subsidie, maar een boer die investeerde in een windmolen niet.

In de Tweede Kamer is twee weken geleden een motie ingediend om de afschaffing van de MEP terug te draaien. Donderdag overlegt de Kamer opnieuw met de minister. Natuur en Milieu hoopt dat de Kamer voet bij stuk houdt en de MEP in ere herstelt. Zo niet, dan vraagt Natuur en Milieu de rechter dat te doen.