Raad van StateMedia deze week

Op de pagina 'Uitspraken in hoofdzaken' treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag uitspraak doet. De lijst met zaaknummers is lang. Gemiddeld wordt wekelijks in 60 zaken uitspraak gedaan. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze lijst treft u op deze pagina aan. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of procedures kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State:

mr. Pieter-Bas Beekman 070 - 426 47 73 / 06 - 52 07 70 04

mr. Sabine Heijstek-van Leussen 070 - 426 45 20 / 06 - 52 07 70 00

De mediagevoelige zaken van deze week zijn:

(Deze lijst wordt iedere maandag om 14.00 uur geactualiseerd)

Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur op het onderstreepte zaaknummer klikken voor de volledige tekst van de uitspraak.
* 200509552/1
(Bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen/Sas van Gent) Uitspraak over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Zeeland van het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen/Sas van Gent. Dit plan geeft een actuele regeling voor het buitengebied van deze voormalige gemeenten. Een agrariër in Terneuzen is het niet eens met het goedkeuringsbesluit van de provincie. Volgens hem daalt zijn bedrijf in waarde en zal hij belemmeringen ondervinden bij de exploitatie, omdat dichtbij zijn bedrijf een natuurgebied is gepland. Hij vreest voor schade aan zijn gewassen door vogels en ander wild en voor verzilting en stank vanwege de slechte waterkwaliteit van de kreek die in het natuurgebied ligt. Een eigenaar van een recreatiewoning is het niet eens met de beslissing om zijn woning niet als recreatiewoning in het bestemmingsplan op te nemen. Ten slotte hebben Windkracht 7 B.V. en Eneco B.V. bezwaren tegen het goedkeuringsbesluit. Zij stellen in hun beroepschrift dat de provincie onterecht goedkeuring heeft verleend aan de plandelen voor de gronden in de Eendragtspolder, nu deze niet voorzien in een windturbinepark. De gemeente heeft volgens de bedrijven in een eerder stadium verwachtingen gewekt dat dit windturbinepark daar zou komen.


* 200600059/1
(Bouwvergunning Brede School in Kerkrade)
Uitspraak over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade heeft verleend voor het bouwen van een zogenoemde Brede School met parkeerdek en 46 appartementen aan de Directeur Van der Mühlenlaan in Kerkrade. Een aantal inwoners is het niet eens met de verlening van de bouwvergunning. Zij zijn van mening dat de gemeente de gevolgen van het bouwplan voor de luchtkwaliteit had moeten onderzoeken. Ook is de bouwvergunning volgens hen verleend op basis van tal van onjuiste gegevens en is volgens hen niet overeenkomstig de bouwtekening gebouwd. Ten slotte vinden zij dat er onvoldoende in parkeerplaatsen is voorzien. De parkeerbehoefte zou groter zijn dan het aantal parkeerplaatsen dat wordt gerealiseerd. De rechtbank in Maastricht heeft in november 2005 een eerder beroep van de inwoners ongegrond verklaard. Onder meer heeft de rechtbank geoordeeld dat zij te laat hun bezwaren met betrekking tot de luchtkwaliteit hebben aangevoerd.


* 200600255/1
(Milieuvergunning pelsdierenhouderij Deurne) Uitspraak over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft verleend voor een pelsdierenhouderij aan de Goorsebergweg in Deurne. De vergunning is verleend voor het houden van bijna 3.500 fokteven van nertsen in zogenoemde Groen-Labelstallen. Sinds 1997 had het bedrijf al een vergunning voor 2.500 nertsen in Groen-Labelstallen en in traditionele stallen. De Stichting Bont voor Dieren is het niet eens met de verleende vergunning. Volgens haar bestaat onduidelijkheid over wat is vergund. Verder is zij van mening dat de vergunning strijdig is met de Wet ammoniak en veehouderij, aangezien het bedrijf in een zone van 250 meter rond een kwetsbaar natuurgebied ligt. Ook is Bont voor Dieren van mening dat de geluidvoorschriften die in de milieuvergunning zijn opgenomen niet kunnen worden nageleefd, vooral omdat volgens haar ook s avonds in het bedrijf activiteiten plaatsvinden.


* 200600550/1
(Afwijzing subsidie voormalig verzorgingshuis Haarlem) Uitspraak over de afwijzing door het College van zorgverzekeringen van het subsidieverzoek van de gemeente Haarlem in verband met de afdekking van de boekwaarde van het gebouw waarin het verzorgingshuis Schoterburcht werd geëxploiteerd. In 1991 is het verzorgingshuis Schoterburcht geprivatiseerd. Het verzorgingshuis werd sindsdien geëxploiteerd door de Stichting Zorgcentrum Schoterburcht. De gemeente is eigenaar gebleven van het gebouw. Op
1 juli 1998 is het verzorgingshuis gesloten. Naar aanleiding van de sluiting heeft de gemeente de provincie verzocht om een voorschot te verstrekken op de boekwaardevermindering. De provincie heeft vervolgens het College van zorgverzekeringen geadviseerd de af te dekken boekwaarde, de sloopkosten en de kosten voor het bouwrijp maken aan de gemeente te vergoeden. Het College van zorgverzekeringen heeft de provincie daarop te kennen gegeven de subsidiëring te zullen afhandelen met de Stichting Zorgcentrum Schoterburcht. De gemeente heeft toen het College van zorgverzekeringen om een voorschot op de subsidie verzocht. Dit verzoek heeft het College van zorgverzekeringen afgewezen, omdat er geen subsidierelatie tussen hem en de gemeente bestaat. De gemeente is het niet met deze afwijzing eens en is van mening dat het College van zorgverzekeringen is gehouden tot het verlenen van de gevraagde subsidie. De gemeente stelt zich op het standpunt dat het College van zorgverzekeringen is gebonden aan de afspraken die de gemeente en de provincie in het verleden hebben gemaakt, nu het College van zorgverzekeringen de taken van de provincie met betrekking tot de bekostiging van verzorgingshuizen heeft overgenomen.


* 200601705/1
(Afwijzing ontheffing sluitingstijden shoarmazaak Eindhoven) Uitspraak over de afwijzing door de burgemeester van Eindhoven van het verzoek om ontheffing van de sluitingstijden voor shoarmazaak Shoarma Jeruzalem. Het bedrijf heeft de burgemeester verzocht om op vrijdag- en zaterdagnacht tot 3 uur open te mogen blijven. De shoarmazaak bestaat sinds 1991 en ligt net buiten het centrum van Eindhoven. Begin jaren 90 had het bedrijf een ontheffing om in het weekend s nachts langer open te zijn. Nadat deze ontheffing was verlopen, heeft de shoarmazaak nog een periode deze verruimde openingstijden aangehouden. Pas in 2004 heeft de burgemeester het bedrijf erop gewezen dat het zich aan de normale openingstijden moet houden. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf een verzoek bij de burgemeester ingediend om langer open te mogen blijven. De burgemeester heeft het verzoek in het belang van de openbare orde en vanwege ongewenste precedentwerking afgewezen. Volgens het bedrijf meet de burgemeester met twee maten, aangezien twee andere, nabijgelegen shoarmazaken wel over een ontheffing beschikken. Het bedrijf heeft aangevoerd dat de verruimde openingstijden voor hem belangrijk zijn, omdat een groot deel van de omzet wordt behaald tussen 1.00 en 3.00 uur vanwege uitgaanspubliek dat terugkeert van het centrum.


* 200602974/1
(Afwijzing vergunning plaatsen partytenten ijscafé Nijmegen) Uitspraak over de afwijzing door de burgemeester van Nijmegen van het verzoek om vergunning voor het plaatsen van twee partytenten op het terras voor een ijscafé aan de Ridderstraat in Nijmegen. Het ijscafé beschikt over een vergunning voor het plaatsen van windschermen, parasols, tafels en stoelen op het trottoir. Het ijscafé wil twee partytenten op het terras erbij plaatsen. De burgemeester heeft dit verzoek afgewezen, omdat partytenten door het semi-permanente karakter een andere ruimtelijke uitstraling hebben dan parasols.


* 200603912/1
(Sluiting Theehuis de Rits in Delft)
Uitspraak over het besluit van de burgemeester van Delft om Theehuis de Rits aan de Van Leeuwenhoeksingel in Delft voor een periode van een jaar te sluiten. De burgemeester heeft hiertoe besloten, omdat bij een politiebezoek in augustus 2004 bolletjes cocaïne en heroïne zijn aangetroffen in de coffeeshop. Volgens de exploitant heeft de burgemeester het sluitingsbevel niet mogen uitvaardigen, omdat de politierapportage en het proces-verbaal dat is opgemaakt, niet met elkaar overeenkomen. Volgens hem is niet onomstotelijk aangetoond dat het om cocaïne dan wel om handel in cocaïne ging. De exploitant is verder van mening dat de burgemeester hem eerst een waarschuwing had moeten geven en dat hetgeen in zijn coffeeshop is aangetroffen hem niet kan worden aangerekend. Ook had de burgemeester volgens de exploitant rekening moeten houden met het feit dat tijdelijke sluiting van de coffeeshop voor hem een definitieve sluiting tot gevolg heeft, omdat na afloop van de sluitingsperiode geen softdrugs meer mogen worden verstrekt en hij de coffeeshop evenmin op een andere locatie mag vestigen.