Gemeente Bolsward


woensdag 18 oktober 2006

Mededelingen 18 oktober 2006

Binnengekomen bouwvergunning
Ingevolge artikel 41 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders bekend dat de volgende aanvraag om een bouwvergunning zijn ontvangen:
1. voor het veranderen van de achtergevel van de woning op het perceel Sam. van Haringhouckstraat 37;

2. voor het oprichten van een carport op het perceel De Klút 15;
3. voor het aanbrengen van een balkon op het perceel De Kolken 7;
4. voor het vergroten van de woning op het perceel Gysbert Japicxlaan 2;

5. voor het veranderen van een bedrijfspand in een bovenwoning op het perceel Witherenstraat 2.
Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over welke aanvragen bij de gemeente zijn ingekomen. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend, omdat een besluit nog ontbreekt.

Welstandsbeoordeling
De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Voor de aanvrager van een bouwvergunning bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven. Iedere woensdagmiddag in de even weken is er in het stadhuis een rayonarchitect van de welstand-commissie "Hûs en Hiem" aanwezig. De zitting begint om 13.30 uur. De agenda voor deze zitting is dinsdags daarvoor te bekijken op het stadhuis, sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1 of via de website www.bolsward.nl. Voor informatie en/of vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de gemeente Bolsward onder telefoonnummer 0515-578713.

Verleende bouwvergunningen eventueel in combinatie met vrijstelling van het bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 40 van de Woningwet de volgende bouwvergunningen zijn verleend:
1. d.d. 10 oktober 2006, voor het vergroten van een kantoor en het aanbrengen van een dockshelter op het perceel De Marne 23;
2. d.d. 9 oktober 2006, voor het veranderen van de gevelaanzichten op het perceel Hichtumerweg 5A, 5B, 7A, 7B en 9C;

3. d.d. 12 oktober 2006, voor het veranderen van de voorgevel van de woning op het per-ceel De Berchein 33.

Verleende vergunningen APV/Bijzondere wetgeving Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en/of bijzondere wetgeving de volgende vergunningen zijn verleend:

1. d.d. 16 oktober 2006, aan de heer Wijnja, namens c.v.v. Bolswardia, een vergunning voor het organiseren van een loterij van 1 november tot en met 31 december 2006 t.b.v. de vereniging c.v.v. Bolswardia;
2. d.d. 16 oktober 2006, aan de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Bolsward, een evenementenvergunning voor het houden van een openingsfeest van de Broerekerk op het perceel Broereplein 10, op 20 en 21 oktober 2006, waarbij tevens ontheffing wordt verleend voor het ten gehore brengen van livemuziek en het schenken van zwakalcoholhoudende dranken;

3. d.d. 16 oktober 2006, aan het VAB, een evenementenvergunning voor het houden van een jubileumfeest op 3 en 4 november 2006, waarbij in een tent op het parkeerterrein van het Marne College aan de Gysbert Japicxlaan 23 livemuziek ten gehore wordt gebracht.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en/of bijzondere wetgeving de volgende vergunning is verleend:

1. d.d. 16 oktober 2006, aan de heer A. Canrinus namens D.B.S. Winkelcentrum, een evenementenvergunning voor het houden van een lampionnenoptocht op 11 november 2006 van 17.00 tot 18.00 uur in het centrum van Bolsward.

Verleende kapvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 2 van de Bomenverordening Bolsward 2002 de volgende kapvergunningen zijn verleend:

1. d.d. 10 oktober 2006, voor het kappen van een driestammige esdoorn op het perceel Heeremastraat 2;

2. d.d. 11 oktober 2006, voor het kappen van een grove den op het perceel Brunostraat 42;

3. d.d. 11 oktober 2006, voor het kappen van een Nordmans den op het perceel Dodo Feitamalaan 6;

4. d.d. 12 oktober 2006, voor het kappen van een conifeer op het perceel De Him 6.

Verleende vergunningen brandveilig gebruik
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6.1.1 van de Bouwverordening de volgende vergunningen brandveilig gebruik zijn verleend:

1. d.d. 13 oktober 2006, voor het houden van een openingsfeest van de Broerekerk op het perceel Broereplein 10, op 20 en 21 oktober 2006;
2. d.d. 13 oktober 2006, voor het houden van een jubileumfeest op 3 en
4 november 2006, in een tent op het parkeerterrein van het Marne College aan de Gysbert Japicxlaan 23.

Bovengenoemde aanvragen en vergunningen kunt u inzien bij de sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1.

Tegen een verleende vergunning kan een belanghebbende binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan wat de vergunning heeft verleend (burgemeester en wethouders van de ge-meente Bolsward of de burgemeester van de gemeente Bolsward), postbus 33, 8700 AA te Bolsward. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Ter voorkoming van de uitvoering van de werkzaamheden/activiteiten bestaat de mogelijk aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen van de verleende vergunning. Voorwaarde is dan wel dat een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan.

Aanvragen voor vrijstelling van het bestemmingsplan in combinatie met een bouwaanvraag
Onderstaand bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van dit bouwplan. Door het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan kan alsnog een bouwvergunning worden verleend voor dit bouwplan.

Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 19 oktober 2006 aanstaande gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het stadhuis, sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1.

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. U kunt de schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus 33, 8700 AA Bolsward. Hierbij graag vermelden om welk bouwplan het gaat. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel.nr. (0515) 57 87 64.


1. Het oprichten van een bedrijfshal met kantoor aan De Wymerts 2E. Medewerking kan worden verleend middels het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Afsluiten parkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van Bolsward maken bekend dat het in verband met de opening van de Broerekerk op vrijdagmiddag 20 oktober aanstaande, het gedurende de gehele vrijdag niet mogelijk is om te parkeren op de volgende parkeerplaatsen:

1. Broereplein

2. Badweg (voor het zwembad)

3. Bolwerkplein

4. Stationsplein

5. Een gedeelte van het Raadhuisplein.

De betrokken parkeerplaatsen zullen worden afgezet met dranghekken. Wij verzoeken u vriendelijk uw auto voor deze speciale gelegenheid elders in Bolsward te parkeren.

Begroting 2007
Op basis van de Gemeentewet (artikel 190) moeten gemeenten elk jaar een begroting maken. Burgemeester en wethouders moeten de ontwerpbegroting met toelichting en voorzien van een meerjarenraming jaarlijks aan de raad ter vaststelling voorleggen. De ontwerpbegroting voor 2007 met toelichting en de meerjarenramingen voor de jaren 2008 tot en met 2010 zijn thans gereed. Deze stukken zijn heden de raad ter vaststelling aangeboden. De openbare raadsvergadering waarin de begroting 2007 wordt behandeld is op 7 november 2006, aanvang 19.30 uur.
Vanaf heden ligt de ontwerpbegroting 2007 ter inzage op het stadhuis (bureau FOW, Kerkstraat 2). U kunt natuurlijk ook een exemplaar van de begroting krijgen als u de leges hiervoor betaald. Ook is de ontwerpbegroting in te zien via onze website www.bolsward.nl.