Ministerie van Justitie

Specifiek beleid homoseksuelen; besluit- en vertrek-moratorium christenen verlengd

Persbericht | 18-10-2006

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft besloten specifiek beleid op grond van klemmende redenen van humanitaire aard ten aanzien van Iraanse homoseksuelen in te stellen. Dit betekent dat homoseksuele asielzoekers die voor vervolging te vrezen hebben of bij terugkeer het risico op onmenselijke behandeling lopen, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel. Verder is besloten het besluit- en vertrekmoratorium ten aanzien van Iraanse christenen te verlengen tot 19 mei 2007. Op Iraanse homoseksuele en christelijke asielzoekers was tot 2 oktober jl. een besluit- en vertrekmoratorium van toepassing.

Iraanse homoseksuelen
Het nieuwe ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken, dat op 30 augustus 2006 is uitgebracht, spreekt van een nog niet gepubliceerd rapport van Human Rights Watch (HRW), waarin staat dat er in Iran sprake is van systematische vervolging van homoseksuelen. Uit een op 5 oktober 2006 ontvangen brief van HRW blijkt dat door HRW geïnterviewde homoseksuele Iraniërs grotendeels het beeld bevestigen van een maatschappij waarin het sociale stigma bij homoseksueel gedrag hoog is. Daaruit volgt dat homoseksuelen in Iran een kwetsbare groep vormen met een verhoogd risico op mensenrechtenschendingen.

Normaal gesproken leidt de enkele strafbaarstelling van homoseksualiteit of homoseksuele handelingen in een land niet zonder meer tot de conclusie dat een homoseksueel uit dat land een vluchteling is. De asielzoeker moet aannemelijk maken dat hij persoonlijk een gegronde reden heeft om te vrezen voor vervolging. Ten aanzien van Iraanse homoseksuelen heeft minister Verdonk besloten om specifiek beleid te introduceren. Dit betekent dat Iraniërs, bij wie na individuele toetsing nationaliteit, identiteit en homoseksualiteit vast zijn komen te staan en bij wie geen sprake is van bijvoorbeeld contra-indicaties, niet hoeven terug te keren naar Iran. De effecten van het specifieke beleid zullen nauwgezet worden gevolgd, zodat bij eventueel misbruik over kan worden gegaan tot intrekking van de verleende verblijfsvergunning.

Iraanse christenen
Ten aanzien van Iraanse christenen heeft minister Verdonk besloten het besluit- en vertrekmoratorium te verlengen. Het nieuwe ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken heeft geen wezenlijk nieuwe feiten aan het licht gebracht, maar wel op enkele punten meer helderheid verschaft, zoals dat bekeren feitelijk strafbaar is. De situatie van christenen is echter nog onvoldoende helder. Zo is niet volledig duidelijk, of bekeerde ex-moslims die niet actief bekeren, risico lopen op vervolging. Het is niet uitgesloten dat een volgend ambtsbericht hier wel meer helderheid in kan brengen. Op grond hiervan is besloten tot het verlengen van het besluit- en vertrekmoratorium tot 19 mei 2007.

Meer informatie


* Brief Tweede Kamer Landgebonden asielbeleid Irand Brief / circulaire / beleidsregels | 17-10-2006 | pdf-document, 50 KB

* Algemeen Ambtsbericht Iran
Rapport | 01-08-2006 | pdf-document, 0.52 MB
* Brief Human Rights Watch
Brief / circulaire / beleidsregels | 05-10-2006 | pdf-document, 37 KB