Gemeente Beuningen


Welbevinden ouderen Weurt onderzocht

In 2002 is stichting Perspectief in opdracht van de gemeente Beuningen gestart met een onderzoek naar het welbevinden van ouderen in de gemeente van 75 jaar en ouder. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat er een onderbenutting is van de gemeentelijke regelingen voor ouderen zoals de bijzondere bijstand, de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, de huursubsidie en de woonlastentoeslag. Ook wil de gemeente weten of de eenzaamheid onder ouderen toeneemt naarmate men ouder wordt.

Het onderzoek startte in de kern Winssen. Daarna waren de 75-plussers in Ewijk en Beuningen aan de beurt. Onlangs zijn de ouderen in Weurt aan bod gekomen. Vrijwilligers hebben hiervoor huisbezoeken afgelegd waarbij ze de 75 plussers vragen stelden over onder meer hun woonomgeving, contacten en gezondheid.

Wonen
De meeste ouderen in Weurt zijn tevreden met hun woning. Een deel heeft daarbij de woning aangepast door middel van de voorzieningen vanuit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De grotere zorgbehoefte wordt als grootste belemmering ervaren om in de toekomst nog zelfstandig te kunnen blijven wonen.
De buurt voldoet voor de meeste ouderen op het gebied van voorzieningen. Wel hebben ze last van de drukke verkeersweg die het dorp splitst. Ook ervaren ze veel hinder door de slechte trottoirs. Dit laatste punt is door de afdeling Beheer Openbare Ruimte meteen opgepakt.

Contacten
Een kwart van de respondenten geeft aan af en toe eenzaam te zijn. De gemeente wordt dan ook geadviseerd hier alert op te blijven. De meeste ouderen zijn wel in staat zelfstandig sociale contacten te onderhouden met familie en vrienden. Meer dan de helft van de onderzochte ouderen neemt nog deel aan activiteiten. Dit is relatief veel ten opzichte van de andere kerndorpen maar Weurt staat dan ook bekend als een hechte sociale gemeenschap.

Gezondheid
39% van de respondenten ervaart de eigen gezondheid als matig en 12% zelfs als slecht. Meer dan de helft krijgt hulp van mantelzorgers, de eigen kinderen scoren hierin het hoogst. Verder zijn de ouderen goed op de hoogte van alle lokale instellingen als Thuiszorg, Perspectief en de vereniging van senioren. Het NIM en de GGz zijn minder bekend.