Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking. Beschermde dorpsgezichten aangevuld

Capelle aan den IJssel kent drie beschermde gemeentelijke dorpsgezichten. Ze liggen alle in de directe nabijheid van de Hollandsche IJssel. Het zijn, van west naar oost:
* het wijkje Piet Heinstraat - De Ruyterstraat - Trompstraat;
* de Oude Plaats met als kern het plantsoen bij de Plantsoenstraat;
* het gebied rond de hoek Dorpsstraat - Kerklaan.

Op 10 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbesluit vastgesteld tot aanvullende aanwijzing van:
* een perceel, toe te voegen aan het dorpsgezicht Oude Plaats, waarin het gemaal Dorpsstraat 9 is gelegen. Deze aanvulling zorgt voor een betere bescherming van het plantsoen;
* een gebied, toe te voegen aan het dorpsgezicht Dorpsstraat - Kerklaan, waarin zijn gelegen de adressen Dorpsstraat 120, 122,
124,136, 138, 140, 142, 142a, 144, 146, 148, 150, 154 en 156. Het gaat hier in hoofdzaak om een aantal monumenten en beeldbepalende panden, in onderlinge samenhang.

Op grond van de Monumentenverordening Capelle aan den IJssel 2003 zal de bescherming van deze gebieden worden geregeld in een bestemmingsplan met een beschermend karakter. Het desbetreffende bestemmingsplan zal bij de eerstvolgende herziening of vernieuwing op dit punt worden aangepast. Totdat dit bestemmingsplan is aangepast, geldt op grond van de genoemde verordening dat voor sloop- en bouwplannen in deze gebieden waarvoor een bouwvergunning vereist is, ook een monumentenvergunning nodig is.

Alle stukken met betrekking tot dit ontwerpbesluit liggen van 19 oktober tot en met 29 november 2006 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111. Belanghebbenden kunnen zowel schriftelijk als mondeling hun zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijk door middel van een brief aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Mondeling tijdens een hoorzitting die zal worden gehouden op 21 november 2006 in het gemeentehuis, aansluitend aan een informatiebijeenkomst die om 20.00 uur begint.