Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 251 TR
Datum: 17 oktober 2006

Meerjarenprogramma voor landelijk gebied vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (PMJP) voor de periode 2007-2013 vastgesteld. Dit programma is opgesteld op basis van het rijksgeld, ruim E 284 mln. (inclusief het geld voor programmabeheer), dat Fryslân voor de komende jaren uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor rijksdoelen tot haar beschikking krijgt en het geld dat de provincie in het Frysk Ynfestearringsbudzjet Lanlik Gebied (FYLG) stopt. In het programma is ook rekening gehouden met een Europese bijdrage van ongeveer E 50 mln. uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). In dit PMJP staat beschreven welke doelen GS vanuit het bestaande provinciale beleid in het landelijk gebied wil realiseren, voornamelijk op het gebied van landbouw, natuur, water, recreatie en plattelandsontwikkeling. Ook bestaande afspraken met het rijk, bijvoorbeeld over de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, zijn erin verwerkt. Het PMJP wordt nu ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

Op 1 januari 2007 draagt Minister Veerman van LNV de regie op de toekomstige ontwikkelingen op het platteland over aan de provincies. Het Rijk zet daarmee een grote stap in de decentralisatie van haar taken naar provincies. Gedeputeerde Anita Andriesen: "Wij hebben er ruim vijftien jaar om gevraagd en zijn er van overtuigd dat wij beter maatwerk kunnen leveren. Nadeel is dat de (lage) grondprijs in het noorden zorgt voor minder geld dan in het westen van het land. Eén ontschot budget voor het landelijk gebied biedt flexibiliteit. Wij mogen zelf schuiven tussen doelen en middelen en worden aan het einde van de zeven jarige periode hierop afgerekend."

Beleidswensen van de provincie, gemeenten, waterschappen, rijk, EU, maatschappelijke organisaties en de streek worden de komende jaren vanuit het meerjarenprogramma integraal en gebiedsgericht aangepakt. Er zal bij de uitvoering meer naar combinaties worden gezocht, zodat het beschikbare geld efficiënter wordt ingezet. De provincie zal bij de gebiedsontwikkeling steeds meer de regierol vervullen. Met het Fries Merenproject en 'Plattelânsprojekten' is daarmee al ervaring opgedaan. Verder vormt het landbouwstructuuronderzoek, dat de Dienst Landelijk Gebied dit voorjaar voor de provincie heeft uitgevoerd, de komende jaren een belangrijke basis voor de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het landelijk gebied. Een voorbeeld hiervan is de gebiedsontwikkeling in Dongeradeel, dat op dit moment samen met de gemeente en de betrokken organisaties in Dongeradeel wordt ontwikkeld. Daar wordt gekeken hoe de landbouwkundige verbetering van het gebied gecombineerd kan worden met de ontwikkeling van het platteland en bijvoorbeeld met versterking van het landschap.

z.o.z. voor vervolg persbericht
Verder kunnen via het meerjarenprogramma projecten worden afgerond die al in gebieden in gang zijn gezet, zoals landinrichtingsprojecten en recreatie- en plattelandsprojecten.

De provincie Fryslân onderhandelt met het rijk over de laatste voorwaarden over het besteden van het rijksgeld in het landelijk gebied. Zo vraagt Fryslân de minister om het mogelijk te maken in de loop van de uitvoeringsperiode 2007-2013 tussen provincies met het geld te kunnen schuiven. De provincie Fryslân streeft ernaar eind 2006 een bestuursovereenkomst voor de periode 2007-2013 af te sluiten.


---- --