LTO Noord


Blauwtongziekte, update 18 oktober 2006

LTO wil meer testcapaciteit

Blauwtong: meer slachtcapaciteit beschikbaar in Noord-Frankrijk

De afzet van slachtschapen naar Frankrijk wordt nog steeds gehinderd door het feit dat maar een klein deel van Frankrijk toegankelijk is voor Nederlandse (en Belgische) slachtdieren. LTO heeft inmiddels wel
- met dank aan de Franse landbouworganisaties - de beschikking over een nieuwe lijst van 25 Franse slachthuizen in Noord-Frankrijk die - al dat niet met "derogatie" toegankelijk zijn. Deze lijst zal op de websites geplaatst worden. LTO's inzet is om zoveel mogelijk Franse slachthuizen toegankelijk te krijgen voor Nederlandse slachtdieren.

De afzet van herkauwers vanuit de 20-km zones voor fokkerij loopt tegen problemen aan nu in de Europese regels staat dat na de verplaatsing naar een bedrijf buiten de 20-km zone, de eerstvolgende bestemming alleen maar slacht kan zijn. Sommige veehouders ontvangen kalveren van 3-4 maanden oud, die na anderhalf jaar als exportvaars weggaan. LTO heeft begin oktober bij LNV aandacht gevraagd voor dit probleem, LNV erkent dat er een probleem is en bekijkt de oplossingsmogelijkheden.

Afzet nuka's

LTO heeft Alpuro, Paligroup, Klarenbeek, de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, Van Drie Group en Denkavit uitgenodigd voor overleg over de afzet van nuchtere kalveren uit de 20-km zones. Op dit moment zouden er logistieke problemen zijn. LTO zet zich in voor een vorm van kanalisatie van de nuchtere kalveren, maar verwacht van de integraties ook inzet om tot een oplossing te komen. Overigens zijn de prijzen van nuka's recentelijk gedaald, onder meer doordat half september de EU-steun voor kalvermelk op nul gesteld is. De capaciteit van de Nederlandse vleeskalverhouderij is het afgelopen jaar wel gegroeid en de kalverimport is over de eerste 35 weken van 2006 met 17% toegenomen, zo blijkt uit PVE-cijfers.

Zonering

Er zijn twee gebieden in Nederland, West Brabant en Zuidwest-Zuid-Holland, die zijn ingesloten door 20-km zones. LTO krijgt vragen of het niet beter is om deze gebieden ook onder de 20-km zones te laten vallen. Op dit moment hebben de ondernemers in deze zones immers meer mogelijkheden om vee te exporteren. De vraag wat beter is, is inmiddels bij de afdelingen neergelegd.

Testen

LTO ontvangt signalen dat de testcapaciteit op dit moment ontoereikend is, waardoor de termijn van 48 uur niet gehaald wordt. LTO dringt daarom bij LNV aan op vergroting van de testcapaciteit.

Er is wat verwarring over het testen van dieren die vanuit de 20-km zone naar een beperkingsgebied binnen of buiten Nederland gaan. De procedure is te vinden op www.minlnv.nl en luidt in het kort als volgt: v an de te vervoeren dieren moet maximaal 48 uur vóór vertrek een bloedmonster (zogenaamde EDTA-buis) worden genomen, ten behoeve van een PCR-test, waarvan binnen 48 uur het resultaat bekend moet zijn.
De veehouder moet er voor zorgen dat de dierenarts die de monsters neemt ten behoeve van de PCR-test schriftelijk verklaart op welke datum en op welk tijdstip bij welke herkauwers de monsters zijn genomen. In overleg met het CIDC te Lelystad kunt u hiervoor het CIDC monsterbegeleidingsformulier gebruiken. Voor inzending dient u onder "overige onderzoeken" aan te geven dat het een "inzending PCR bluetongue" betreft en dient u het tijdstip van monstername weer te geven op het inzendformulier. Nadere informatie vindt u op de VWA website dossier bluetongue.

De verklaring en de uitslag van de PCR-test moeten gedurende zes maanden op het bedrijf van verzending worden bewaard. Tevens moet de veehouder een kopie van de verklaring én een kopie van de testuitslag, voorafgaand aan het vervoer, naar de AID (Postbus 234, 6460 AE Kerkrade of AID faxnummer: 045-5461011) sturen.

Integrale Portefeuille Diergezondheid en -welzijn LTO Nederland

Mona van Spijk, Klaas Johan Osinga, woensdag 18 oktober 2006